Wonen en Vervoer

D66 wil een gemeente waar je kan wonen in een veilige, groene, goed bereikbare en schone leefomgeving;

Wonen is één van de belangrijkste opgave van deze tijd. 

D66 vindt het belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan wonen. 
Dat je kan kiezen waar, hoe en met wie je wilt wonen. Jong en oud, met of zonder kinderen, samenwonend of alleenstaand, starters of doorstromers. Iedereen heeft recht op een fijne woning. Veel mensen lukt het niet om een huis te vinden. Met name studenten, starters, eenpersoonshuishoudens en mensen met middeninkomens hebben het lastig. Er is een gebrek aan betaalbare woningen voor deze groepen mensen. Sommigen verdienen te weinig voor een woning in de private sector of juist te veel voor een sociale huurwoning. Anderen willen graag kleiner gaan wonen, maar vinden geen geschikte woning. Vooral met een middeninkomen kom je er niet meer tussen. Het is een landelijk probleem, maar de urgentie in Lansingerland is nog hoger, aangezien de prijzen voor koopwoningen hier gemiddeld hoger liggen dan elders.
 
De situatie nu is dat slechts 25% van de koopwoningen in Lansingerland een verkoopwaarde heeft onder de  €325.000. Daarnaast worden ook te weinig woningen gebouwd in het middensegment. Juist hier moet Lansingerland maximaal op inzetten. Ook de ouderen/senioren in onze gemeente die graag naar een appartement willen verhuizen, maken nu weinig kans vanwege het beperkte aanbod.  De algehele doorstroming in de woningmarkt stagneert. Dit probleem kunnen we alleen aanpakken door in verschillende segmenten van de woningmarkt het aantal betaalbare woningen te vergroten en de doorstroming bevorderen. We willen het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente aanpakken en ervoor zorgen dat iedereen een plek kan vinden die bij hun budget past. Dit doen we door in te zetten op nieuwbouw en te bevorderen dat er slimmer wordt omgegaan met de huidige woningvoorraad en de doorstroom te bevorderen.

Sociale woningbouw verdient extra aandacht in onze gemeente en het aandeel moet omhoog. Het beeld dat sociale huur voor een kleine groep bedoeld is, moet op de schop. Sociale huur is bedoeld voor jongeren, ouderen, laag- en hoogopgeleiden en daarom moet er voor sociale huur ruimte worden gemaakt , ook als dit ten koste gaat van meer rendabele ‘dure’ bouw van luxe koopwoningen. Huisvesting zou niet primair moeten gaan om financieel gewin, maar vooral over wat er nodig is voor onze inwoners om fijn te kunnen wonen in Lansingerland. 

Ook wil D66 dat Lansingerland de best en duurzaamst bereikbare gemeente van Zuid-Holland wordt. Daarvoor zijn fietsvoorzieningen en hoogfrequente openbaar vervoer verbindingen noodzakelijk. D66 vindt het daarnaast belangrijk dat de luchtkwaliteit in onze gemeente aanzienlijk wordt verbeterd. De gemeente zet zich daarom nog meer in voor schone lucht. Betere luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidswinst en het halen van de natuurdoelen en verbetering kwaliteit van leven. 

Prioriteiten

D66 in Lansingerland heeft daarom de volgende prioriteiten:

Wonen

 • D66 pleit voor actiever zoeken naar geschikte bouwlocaties voor woningen voor jongeren en senioren, te denken valt bijvoorbeeld aan de bouwlocatie Wilderszijde, dorpscentra en Bleizo-West. 
 • D66 wil zoeken naar alle mogelijkheden voor meer woningbouw. Bijvoorbeeld door te intensiveren op bepaalde locaties, functieverandering van kantoren, winkels of glastuinbouwgebied of kleinere woningen te bouwen. D66 is van mening dat we moeten inzetten op kleinere woningen voor specifieke doelgroepen.
 • D66 wil onderzoek doen naar de haalbaarheid van studentenhuisvesting bij belangrijke OV-knooppunten, bijvoorbeeld Berkel Westpolder.
 • D66 pleit voor het volop ontwikkelen van intensieve en duurzame woningbouw in BleiZo-west.
 • D66 wil de groene ruimte zoveel mogelijk intact laten en stimuleert daarom bouwen in de bestaande kernen en woonwijken. Op daarvoor geschikte locaties, bijvoorbeeld in het centrum van Berkel en Rodenrijs vinden wij hogere bouwvormen passend.
 • Verder wil D66 dat er meer ruimte wordt gegeven aan het (collectief) particulier opdrachtgeverschap en initiatieven als ‘knarrenhofjes’, flexwoningen of tiny houses. Lansingerland maakt het mogelijk om de beschikbare grond zo efficiënt mogelijk in te zetten en daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van inwoners.
 • Nieuwe seniorenwoningen moeten levensloopbestendig worden, zodat ze in de toekomst makkelijker aan te passen zijn en daarmee langer voldoen aan de behoefte van de bewoners. 
 • Door de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties in het verleden is er nu een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. D66 wil dat de gemeente haar doelen ten aanzien van sociale woningbouw realiseert bij nieuwe uitbreidingen, zodat de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. Omdat er een tekort is, wil D66 dat de gemeente hierover prestatieafspraken maakt met woningcorporaties. 
 • De gemeente moet met ontwikkelaars bindende afspraken maken over realisatie van woningen in het de betaalbare segmenten voor de verschillende doelgroepen. D66 wil dat de gemeente meer de regie pakt en met investeerders, ontwikkelaars en woningcorporaties tot plannen komt die meer tegemoet komen aan de vraag van onze inwoners. Ook al gaat dit misschien ten koste van de grondopbrengsten.
 • Daar waar het kadastraal splitsen van woningen een oplossing biedt, moet het makkelijker en goedkoper worden gemaakt. 
 • Lansingerland ligt tussen studentensteden waar een groot tekort is aan huisvesting voor studenten. D66 wil onderzoeken of er ook studentenhuisvesting in Lansingerland kan komen. Bijvoorbeeld bij belangrijke OV-knooppunten.
 • Meer innovatieve opties moeten daarom ook zeker overwogen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gemeente die zelf betaalbare woningen ontwikkelt als de markt achter blijft. Het invoeren van een opkoop-bescherming in wijken of gedeelte van wijken moet ervoor zorgen dat doelgroepen buiten spel worden gezet. 
 • Nieuwe woningen dienen zoveel mogelijk circulair / cradle-to-cradle gecertificeerd te zijn waarin hergebruik van materialen wordt nagestreefd.
 • D66 wil ‘bouwen met de natuur’ stimuleren waardoor ook door de bebouwing in Lansingerland verder kan vergroenen. 
 • Een proactieve rol nodig is nodig vanuit de gemeente waarbij gezocht moet worden naar constructies waarin de gemeente regie voert, in plaats van de markt volgt en faciliteert. 
 • D66 wil dat de gemeente de woningcorporatie 3B Wonen intensiever betrekt als gelijkwaardige partner bij de visievorming en beslissingen over het gewenste en betaalbare woningbouwprogramma.

Veilige woonomgeving

 • D66 is er alert op dat iedereen zich veilig voelt op straat én in huis. 
 • D66 wil de inbraakwerendheid van woningen bevorderen en initiatieven als het gebruik van het politiekeurmerk bij nieuwbouw stimuleren. 
 • D66 vindt het belangrijk dat de aanrijtijden voor de hulpdiensten (w.o. politie, ambulance en brandweer) blijvend worden gehaald.
 • Wat verkeersveiligheid betreft wil D66 dat er voldoende intelligente verlichting is op fietspaden tussen de kernen en belangrijke routes richting scholen.
 • D66 vindt dat de buurt actief betrokken moet worden bij de veiligheid van hun eigen wijk, door bijvoorbeeld het gebruik van buurtveiligheid app’s en preventieve maatregelen in samenspraak met inwoners. 

Goede bereikbaarheid en duurzaam vervoer

 • Wij streven naar het uitbreiden en optimaliseren van snelle en veilige regionale fietsverbindingen, bijvoorbeeld richting Delft en Zoetermeer, waardoor elektrisch fietsen wordt gestimuleerd. 
 • Het is belangrijk dat Lansingerland goede OV-verbindingen heeft met omliggende steden. D66 wil de ontwikkeling van openbaar vervoer verder stimuleren. D66 zet zich in voor goede bereikbaarheid van de kernen. 
 • D66 vindt dat er vanuit Bleiswijk en andere kernen een goede verbinding moet komen naar het NS-station Lansingerland-Zoetermeer.
 • D66 is voor duurzame groei van vervoer met de elektrische auto’s. D66 vindt dat er meer laadpalen en snellaad plekken moeten komen, bijvoorbeeld bij stations, centra en horecavoorzieningen. 
 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven door haar eigen wagenpark elektrisch te maken. 
 • Voor de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stad (Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam) is D66 voorstander van de uitbreiding van de metro en bus voorzieningen voor overdag (capaciteit) en vooral late avond en nacht.
 • We blijven in de regionale samenwerking pleiten voor de doortrekking en het vertrammen van de ZoRolijn; de verbinding vanuit Rotterdam via Berkel naar Zoetermeer.
 • De P&R bij bepaalde Randstadrail haltes hebben op piekmomenten te weinig capaciteit. D66 wil daarom uitbreiding van de P&R en blijvende aandacht voor fietsparkeren.
 • D66 is voor de definitieve komst van een nachtmetro in de weekeinden. Tot één uur ‘s nachts voor degene die een film of concert bezoeken, maar liever langer voor bezoekers van clubs. Naast verlenging in de nacht wil D66 dat onder de doelgroep ook wordt onderzocht of er behoefte is aan het verruimen van de tijden in de vroege ochtend op zaterdag en zondag. Bij die beslissing houden we rekening met de aanpak van eventuele geluidshinder. 
 • Deelmobiliteit heeft de toekomst en daarom moet de bestaande infrastructuur aangepast worden om dit maximaal te faciliteren.

Verkeersveiligheid

 • Sommige wegen hebben te maken met teveel (auto)verkeer en daardoor ontstaat een verslechterde leefomgeving. Veel van deze wegen binnen Lansingerland hebben nu de status als gebiedsontsluitingsweg, gelijk aan bijvoorbeeld de N209. D66 wil daarom onderzoek naar de introductie van een nieuwe wegcategorie; de wijkontsluitingsweg. met haar eigen inrichting specificaties qua maatvoering. Zichtbaarheid en gepaste snelheden staan daarbij centraal. D66 pleit voor 30 km zones om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
 • Deelscooters bieden de toegang tot vervoer voor veel groepen. Het parkeergedrag zorgt echter voor irritaties. Het gebruiksgemak dient voor D66 in stand te blijven, de overlast dient te worden teruggedrongen. Het toewijzen van vaste parkeervakken helpt daarbij. 
 • D66 vindt dat er meer bewustwording nodig is over het gevaar van hard rijden, bijvoorbeeld in woonwijken. Dat geldt ook voor het gebruik van telefoon achter het stuur. Alleen op die manier maken we als gemeente samen de gemeente veiliger.

Parkeren 

 • D66 vindt investeringen in het uitbreiden van auto parkeermogelijkheden urgent bij de stations Westpolder en Rodenrijs. Parkeerplaatsen voor auto’s moeten integraal langs de gehele lijn van de RandstadRail worden bekeken op de schaal van de regio. Er zijn voldoende parkeervoorzieningen bij stations nodig om het gebruik van openbaar vervoer voor meer mensen toegankelijk te maken. 
 • Uitbreiden van bewaakte en overdekte fietsparkeervoorzieningen is noodzakelijk op deze stations. De Biesieklette, de gratis bewaakte fietsenstalling, bij Berkel Westpolder is een mooie voorziening die op meer plaatsen onderzocht moet worden. 

Schone lucht en prettige leefomgeving

 • D66 wil dat we afspraken uit Het schone lucht akkoord nakomen. Samen met het Rijk, de provincies en 80 andere gemeenten is Lansingerland deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord; Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016!
 • In de komende periode willen we beoordelen waar de hotspots van luchtverontreiniging zitten en wat we daar aan kunnen doen. D66 wil dat de gemeente naast een Schone luchtakkoord zich ook inzet voor een Schoon waterakkoord voor verbetering van de (zwem)waterkwaliteit.
 • De gezondheid van onze inwoners vraagt permanente aandacht. Bij de aanleg van nieuwe wegen, woningen of bedrijventerreinen letten we goed op de consequenties voor de luchtkwaliteit. D66 wil  geluidsoverlast zoveel mogelijk verminderen. Iedere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is wat D66 betreft daarom ongewenst.Verder houden wij  vast aan de afspraken die met de rijksoverheid zijn gemaakt over de HSL..
 • Bij de aanleg en inpassing van de verlengde A16 streeft D66 naar ‘saldo nul’ (geen toename van geluidsoverlast of verslechtering van de luchtkwaliteit). Daarbij wil D66 de garantie dat door de aanleg geen problemen ontstaan op het onderliggend wegennet. Onderzoeken geven aan dat deze rijksweg voor substantieel meer verkeer zorgt op de N209 en de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg. Wij willen voorkomen dat provinciale en lokale wegen dichtslibben. De overlast van geluid en fijnstof mag niet toenemen. Om dit te kunnen garanderen wil D66 in 2022 een nulmeting, gevolgd door een meting na opening van de verlengde A16 in 2025. De gemeente Lansingerland moet met de provincie in overleg om maatregelen te nemen die de toestroom beperken en goed begeleiden.

Schoon water

 • De kwaliteit van water wordt voor een groot gedeelte in Lansingerland bepaald door de aanwezige glastuinbouw. D66 vindt dat gewasbeschermings- en reinigingsmiddelen niet meer mogen voorkomen in het water. Duurzame inzet van zonwerende middelen (krijten) bij kassen moeten voorkomen dat de waterkwaliteit wordt aangetast.
 • D66 vindt dat er samen met de ondernemers uit de glastuinbouw actief dient te worden ingezet op reductie van watergebruik. Afvalwater kan worden ingezet. Bij piekbuien kunnen gietwaterbassins worden ingezet voor de opvang als er anticyclisch mee wordt omgegaan. Er kan worden geëxperimenteerd met het vasthouden van water in de grond voor gebruik van periodes van droogte.

Groen-blauwe gemeente, in de wijken en de buitengebieden

 • Onze gemeente heeft in vergelijking met andere gemeenten weinig groen en weinig bomen binnen de wijken. Daarom blijft D66 zich inzetten voor meer groen in en rond de wijken en in de dorpscentra. 
 • D66 wil bewoners nadrukkelijk betrekken om de leefbaarheid in de wijk of buurt verder te verbeteren. D66 wil in elke wijk een ‘wijkparkje’, zodat groen altijd dichtbij is en er ruimte voor inwoners is om elkaar te ontmoeten. 
 • D66 wil zichtbare natuurmaatregelen in de wijk, dicht bij de mensen, zoals nestkastjes, bijenhotels en groene, botanisch rijke bermen en insecten en vogelvriendelijke plantsoenen.
 • Waar het kan worden (nieuwe) parkeerplaatsen groen en waterdoorlaatbaar. 
 • D66 wil dat de kwaliteit van het unieke groene buitengebied binnen onze gemeente wordt behouden en waar nodig ecologische wordt verbeterd en versterkt. Natuurvereniging Rotta, Het Milieuplatform en de Natuur- en Milieuvereniging zijn voor D66 belangrijke gesprekspartners hierbij. 
 • D66 wil het netwerk van fietspaden uitbreiden en verbeteren waar nodig en stimuleren dat zich hier kleine horecavoorzieningen aanpalend zullen vestigen. 
 • D66 wil meer parkeerplekken bij de entree van deze recreatiegebieden voor minder mobiele mensen, zodat zij ook kunnen genieten van het buitenleven. 
 • D66 wil geen natuur en groene gebieden opofferen voor nieuwbouw. Voor onze regionale woningopgave kunnen daarvoor beter de transformatiegebieden van de oude glastuinbouw worden gebruikt of binnen de kernen naar ruimte worden gezocht. Waar dat past kan dat ook door hoger te bouwen.

Openbare ruimte

 • D66 wil dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van groenbeheer. door ecologisch verantwoorde inzet van beheersmaatregelen. Natuurlijk beheer kan voordeliger zijn en vergroot ook de belevingswaarde van het groen. 
 • Lokale ondernemers en burgerinitiatieven kunnen een rol krijgen in het beheer wanneer dat leidt tot een verbetering van de kwaliteit en verhoging van de belevingswaarde. Bij nieuwe groenbeheerplannen steunen we initiatieven vanuit de buurten en wijken en we geven ruimte voor creatieve ideeën. Zo krijgen bewoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Water (klimaatadaptatie) 

 • Klimaatverandering zorgt voor forse hoosbuien en drogere zomers. Hiervoor nemen we maatregelen om de gevolgen het hoofd te bieden. Dit is een grote opgave. Om goed met deze nieuwe uitdagingen om te gaan zullen gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners samen aan de slag moeten. 
 • Wateropvangsystemen (groene daken en ondergrondse waterbassins) zorgen voor waterbuffering. Daarbij kan het opgevangen hemelwater gebruikt worden voor bewatering van tuinen 
 • D66 wil een gemeentelijk klimaatadaptatieplan opstellen, budget er aan toewiijzen en dit de komende periode uitvoeren. Hier hoort een regionale aanpak bij die we samen met onze buurgemeenten willen realiseren. 
 • Behalve watertekort en -overlast, is er ook meer kans op extreme hitte. Het aanleggen van meer groen tussen, maar ook op bebouwing en het openhouden van de groene ruimte tussen de dorpen, is essentieel om deze hittestress te verminderen. Dit sluit aan bij het al voorstel van iedere wijk een eigen wijkpark. D66 wil ook dat er een hitteplan komt voor de inwoners van Lansingerland. Vooral ouderen hebben het moeilijk bij langdurig extreem warme periodes.