D66 hekelt wisselvalligheid in formatieproces

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend. Hieronder leest u de volledige bijdrage van D66.

Beoogde coalitiepartners blijken inwisselbaar

Op 13 april – precies 6 weken geleden – kwam het nieuws naar buiten dat SB, VVD, CU/SGP, GA en de SP het volste vertrouwen in elkaar hadden uitgesproken. Dat bericht werd op 12 mei vervolgd met de boodschap dat deze partijen voortvarend aan de slag waren gegaan met de formatie. Die voortvarendheid had zich geuit in de namen van 5 kandidaat-wethouders. Niet onbelangrijk, maar je vraagt je toch ook af welke inhoudelijke commitment deze partijen bindt. En wat mag de stad de komende 4 jaar van hen verwachten? Tot op heden onbekend. Een akkoord op hoofdlijnen klonk in ieder geval wel overtuigend, lastige details hoef je daar immers niet voor uit te werken. Opmerkelijk genoeg stond er in dat persbericht van 12 mei dat de overige partijen, dus Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA uitgenodigd zouden worden om input te leveren op dat akkoord op hoofdlijnen. Dat is vervolgens ook gebeurd. Althans, bij D66 waren wij in de veronderstelling dat er in die gespreksronde input zou worden opgehaald. Maar al snel gaf de formateur aan serieuze twijfels te hebben bij de stabiliteit van de beoogde coalitie. Bovendien plaatste hij vraagtekens bij de vraag of deze coalitie wel een daadkrachtig bestuur kon vormen. Het was voor ons daarom overduidelijk dat de formateur geen input wilde ophalen, maar dat het vooral ging om de zoektocht naar een 5e partij, waarvoor Gorcum Actief ingewisseld zou worden. Ondanks het “volste vertrouwen” dat men naar elkaar had uitgesproken, was men namelijk toch tot de conclusie gekomen dat er niet samengewerkt kon worden met Gorcum Actief. Een fractie die nota bene op het punt stond om in alle zuiverheid de fractievoorzitter terug te trekken vanwege de relatie met de wethouders-kandidaat. Maar de soap werd later helemaal compleet toen bleek dat behalve Gorcum Actief op onnavolgbare wijze ook de SP inwisselbaar was.

Volgt u het nog?

Na 10 weken nog niets op papier

Toen ik die persberichten deze week weer teruglas, viel mijn oog op een belofte in het allereerste persbericht van Stadsbelang, namelijk dat men zich zou blijven inzetten voor een verbetering van de bestuurscultuur in Gorinchem. Zoals u weet, die bestuurscultuur was al jaren broos, maar is nu helemaal aan diggelen. Hoeveel onvoorspelbaarheid kunnen we nog hebben? Juist om dit soort taferelen te voorkomen, was en is D66 van meet af aan voorstander van een open en transparant proces. Sinds dat in dit proces is afgebroken, gaat het alleen nog maar om de vraag wie met wie wil. En wie beslist niet met wie wil. Het resultaat is dat er – tien weken na de verkiezingen – nog geen woord op een papiertje staat wat het coalitieakkoord op hoofdlijnen moet zijn. De inwoners van Gorinchem zijn hierin de grootste verliezers. De cultuurliefhebbers die nog steeds wachten op een groot, modern theater. De scholieren van ’t Gilde die niet meer zeker zijn van hun toekomstig schoolgebouw. De starters op de woningmarkt die aan hun lot zijn overgelaten op de wachtlijsten van Poort6. De vluchtelingen die overal in het land, en dus ook in Gorinchem, onderdak blijven zoeken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het kan toch niet waar zijn, dat de stoelendans aan de formatietafel nog voortduurt, terwijl de stad zit te wachten op verbindende daadkracht?
Vanaf deze plek voel ik me dan ook genoodzaakt om te verantwoorden waarom D66 vorige week heeft geweigerd ingewisseld te worden voor Gorcum Actief.

D66 wil kloof overbruggen tussen voormalige coalitie en oppositie.

Alhoewel dat na het voorgaande niet al te veel toelichting meer behoeft, heeft D66 in deze constellatie geen vertrouwen in het totstandbrengen van een stabiel en krachtig stadsbestuur. En al helemaal niet in enige verbetering van de bestuurscultuur. Het feit dat een afgedankte partij koste wat kost binnen 24 uur weer binnen boord wordt gehaald, spreekt boekdelen. Dit is niet de manier waarop D66 politiek bedrijft. Wij hebben de afgelopen maanden continu de inhoud voorop willen stellen en transparantie betracht over onze keuzes en afwegingen. Maar ook met respect naar de andere fracties en hun idealen. Die waarden gaan we niet overboord gooien om opportunistisch kans te maken op een plek in het college.

D66 is van mening dat vanaf dit moment de enige doorbraak die nog mogelijk is, bestaat uit een krachtige mix tussen oude en nieuwe coalitiepartijen. Als we de oude bestuurscultuur echt achter ons willen laten, moeten we niet vervallen in oude gewoontes van in- en uitsluiting. D66 wil de kloof overbruggen tussen de voormalige coalitie en oppositie. Daarmee kiest D66 voor een verzoeningscoalitie die het verleden achter zich laat en vooruit durft te kijken en aanpakt wat nodig is voor de stad. D66 is bereid om daarover ieder gesprek aan te gaan, ongeacht onze eigen positie.

Ik zou willen afsluiten met de vraag aan de formerende partijen: welke inhoudelijke commitment houdt u bij elkaar? Ik neem toch aan dat daar in al die gesprekken zeker over is gesproken. Geef de inwoners een glimp van uw beloftes voor de komende 4 jaar. Ik ben benieuwd.

Gorcum verdient beter dan wat we de afgelopen weken van partijen hebben gezien, veel beter!