Vóór het Focus Uitvoeringsplan Sociaal Domein (WMO)

Het Focus Uitvoeringsplan Sociaal Domein, hierna Focusplan genoemd, is een ombuigingsoperatie, een trendbreuk, om de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te houden.

Focusplan

Het Focusplan leidt tot een bijstelling van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verordening, waarbij er op 11 onderdelen een versobering of beperking van de voorziening nageleefd zal worden.

Dit betekent …

  • Oa. betekent dit dat er t.a.v. de aanvraag voor huishoudelijke hulp gekeken wordt naar inkomen en vermogen, particuliere hulp voorliggend is en er in principe geen huishoudelijke hulp voor korte duur (minder dan 6 maanden) verstrekt wordt.
  • Het betekent ook, dat wanneer aanpassingen aan een woning niet (meer) mogelijk zijn of zeer duur, het voor betrokkene nodig kan zijn te verhuizen, waarbij het verhuisgebied de Bevelanden betreft tot een gebied van maximaal 10 km daar buiten.
  • Ook kan het bekekenen dat therapie bij een zorgboerderij niet meer vergoed wordt.

Pijnlijk

De totale ombuiging betreft voor dit jaar een half miljoen euro en voor de komende jaren (ruim) 2 miljoen euro per jaar.

Het zijn ingrijpende maatregelen en voor betrokkenen soms pijnlijk. De maatregelen gelden binnen GR de Bevelanden voor alle 5 Bevelandse gemeenten. Elke gemeente kan echter op onderdelen van het totale pakket aan maatregelen afwijken.

Doenvermogen

Uitgangspunten die gehanteerd worden: iedere inwoner draagt ook een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente zal wel rekening houden met het Doenvermogen van mensen.

D66 heeft ingestemd met het totale pakket. Ook wij beseffen dat de maatregelen soms moeilijk zijn, maar willen niet – nu op voorhand – er bepaalde maatregelen uithalen, zoals sommige andere fracties wel wilden, omdat dan het hele plan gaat schuiven. De ene fractie wil namelijk dit eruit en de andere dat.

Zorgvuldig proces en toezegging wethouder

Echter In de aanloop naar dit besluit zijn de fracties uitvoerig bij de totstandkoming van dit voorstel betrokken. Er is een zorgvuldig proces gevoerd om tot deze maatregelen te komen en wat wij belangrijk vinden is dat het komend half jaar – op basis van indicatoren – gemonitord wordt hoe de maatregelen uitpakken: leiden deze tot ongewenste en/of schrijnende situaties dan moet er snel bijgestuurd (kunnen) worden!

En: leveren de maatregelen inderdaad de gewenste bezuinigen op?
Tenminste halfjaarlijks willen wij als raad geïnformeerd worden over de concrete uitwerking van de maatregelen.
Wethouder van de Reest heeft ons deze toezeggingen gedaan en hoewel er bij ons ook zorgen zijn, willen we nu de komende periode eerst kritisch kijken hoe deze maatregelen uitpakken.