Schoonebeek (2)

Donderdag 30 maart heeft de gemeenteraad weer gesproken over Schoonebeek. Als reactie op de lange commissievergadering van maandag 13 maart is het college namelijk met een aangepaste reflectiebrief gekomen, maar het voldeed nog lang niet aan alle wensen. Bovendien wilden ze het versturen zonder daarover eerst de gemeenteraad te bevragen, waar wij samen met andere partijen een stokje voor hebben kunnen steken door het op 30 maart alsnog te agenderen. Bekijk hieronder de spreektekst van fractievoorzitter Joey Koops en de reacties daarop.

Eerste termijn

“In tegenstelling tot de commissievergadering hebben wij deze keer geen alternatieve brief geschreven. Daarentegen, vandaag zouden wij juist voor willen stellen om zoveel mogelijk te schrappen. De brief is van slecht naar beter gegaan, maar perfect is het nog niet.

Vooropgesteld, wat wij bovenal zouden willen voorstellen is om deze brief nog niet te versturen. Zoals wij ook duidelijk tijdens de commissievergadering hebben verwoord is er geen enkele noodzaak tot haast. De enige partij die gebaat is bij snelle afhandeling is de NAM en voor de belangen van deze organisatie zijn wij niet aan zet. Maar als het college daar niet tot bereid is, stellen wij het volgende voor.

Ten eerste is daar het afsprakenkader, meteen ook het belangrijkste punt van discussie wat ons betreft. In de brief geeft het college aan dat aan de ontzorgtafel afspraken zijn gemaakt over allerlei zaken die zijn vastgelegd in een afsprakenkader, dat later nog zal worden ondertekend door de NAM, EZK en de voorzitter van de ontzorgtafel. Het college ondersteunt dit proces.

Wij kunnen die opstelling niet begrijpen en wij zouden er ook voor willen pleiten dat de wethouder geen handtekening zet onder het afsprakenkader voordat een representatief aantal inwoners uit Schoonebeek tot afspraken heeft kunnen komen, en dat wij als gemeenteraad er daarna ook nog over hebben kunnen discussiëren. Immers, het afsprakenkader lijkt door uw brief een logische conclusie te zijn van een proces van ontzorging, maar u geeft in uw brief zelf ook aan, en dat maken de verontruste inwoners uit Schoonebeek ook keer op keer duidelijk, dat van ontzorging nog lang geen sprake is. Zo stelt u bijvoorbeeld het volgende:

“Wij vragen u om meer te investeren in de bekendheid van de ontzorgingstafel en het vast te stellen afsprakenkader. Bovendien vragen wij u ook, breder dan alleen via de ontzorgingstafel, het afsprakenkader breed onder de inwoners van Schoonebeek en omgeving te bespreken, om zodoende het draagvlak hiervoor beter te toetsen.”

Welk nut heeft meer aandacht voor de ontzorgtafel als we met deze brief voor de afronding daarvan tekenen?

En wat gaat meer aandacht voor het afsprakenkader opleveren als die binnenkort al ondertekend wordt?

Het college geeft weliswaar aan dat er ruimte is voor aanvullende afspraken, maar dat zegt natuurlijk niets over de al gemaakte afspraken.

En als er dan toch al tot een afsprakenkader moet worden gekomen, dan zou dat bestuurlijk vastgelegd moeten worden met een duidelijke rol voor het gemeentebestuur, want de juridische status en de toetsbaarheid van het huidige kader is op zijn minst onduidelijk. Het is slechts een lijst vrije afspraken tussen inwoners en NAM, wat bovendien een ongelijke strijd is.

Hoe kunnen wij van inwoners of een stichting verwachten dat zij een afspraak zoals de NAM stopt bij een aardbeving van 3.0 op de schaal van Richter, op waarde kunnen schatten en later kunnen borgen?

En hoe kunnen wij van inwoners of een stichting verwachten dat zij weten wat het Limburgs model is, als dat begrip nergens in het afsprakenkader wordt uitgelegd?

Wij stellen daarom voor dat als de brief nu toch verzonden wordt dat alle referenties aan het afsprakenkader en alle positieve bewoordingen over het ontzorgproces uit de brief worden geschrapt en dat de raad binnenkort in stelling wordt gebracht om haar gevoelens te uiten rond dit kader. Dat sluit ook prima aan bij de toezeggingen van de voorzitter van de ontzorgtafel tijdens de commissievergadering en dat geeft de verontruste inwoners van Schoonebeek ook de kans om weer in te spreken en mee te praten.

Het volgende wat wij zouden willen schrappen zijn alle paragrafen omtrent het vergunningenspoor en de onderzoeken. Om nog maar eens in herinnering te brengen, waar het EZK om vraagt is enkel reflectie op het ontzorgproces.

Het college wordt niet naar haar mening gevraagd over het vergunningenspoor en de tot nog toe doorlopen onderzoeken, dus er is ook geen enkele noodzaak tot reflectie op die punten. Integendeel zelfs, door nu al toe te zeggen dat de afweging van alternatieven navolgbaar en logisch is maak je het jezelf compleet onmogelijk om daar in een later stadium anders over te oordelen. Neem bijvoorbeeld de volgende zin:

“Een belangrijk uitgangspunt was en is dat de injectie veilig en verantwoord voor mens, milieu en ondergrond moet zijn.”

Injectie die veilig en verantwoord is, is ongeveer hetzelfde als diervriendelijk geslacht vlees.

Waarom zouden we het de NAM zo makkelijk maken? We komen wel over het vergunningenproces en de onderzoeken te spreken wanneer de NAM een vergunningaanvraag heeft ingediend en wanneer wij dan op dat moment om reflectie worden gevraagd.

Afsluitend hebben wij ook nog twee losse vragen.

1. Zijn er inmiddels afspraken gemaakt met de organisatie achter de enquête over de kosten en verspreiding? Zo ja, welke afspraken zijn dat, en, zo nee, wanneer is het college van plan die afspraken te maken?

2. Dit onderwerp leidt ook in de gemeenteraad van Coevorden tot gezonde discussies. Echter vindt er voor ons gevoel nog te weinig afstemming tussen onze beide gemeenten plaats. Wij zouden het college daarom ook willen vragen of het wellicht een idee is om dit onderwerp ook eens in gezamenlijk verband op te pakken, zodat de beide gemeenteraden en colleges elkaar daarin kunnen versterken. Het is immers een uitdaging voor de hele regio en samen dienen wij de belangen van onze inwoners het beste.

Het belang van onze inwoners, dat moet altijd voorop staan.”

Injectie die veilig en verantwoord is, is ongeveer hetzelfde als diervriendelijk geslacht vlees.

Fractievoorzitter Joey Koops over de goedkeuring van het college van B&W voor de keuze van de NAM.

Reacties

Helaas had een meerderheid van partijen, onder aanvoering van Wakker Emmen en PvdA, er geen moeite mee om de brief nu al te versturen. Ze zagen geen noodzaak om te wachten, bijvoorbeeld totdat de resultaten van de enquête bekend zijn, zoals D66 nog voorgesteld heeft.

De wethouder reageerde op dezelfde manier.

Gelukkig zei hij wel toe dat de gemeenteraad nog de kans krijgt om mee te praten over het afsprakenkader en dat er komende maandag een afspraak staat met de stellers van de enquête om te spreken over eventuele vergoeding van kosten en hulp bij verspreiding.

Hoe nu verder?

D66 staat in goed contact met de groep verontruste inwoners uit Schoonebeek. Wij zullen elke kans blijven aangrijpen, in de gemeenteraad en daarbuiten, om invloed uit te oefenen op het proces, om de rechten van de inwoners van Schoonebeek zo goed als mogelijk te borgen, en om te zorgen dat het belang van de toekomst voorop blijft staan.

Zo maken wij werk van uw vertrouwen.