Hier doet mijn stem ertoe

Politiek is te belangrijk om alleen aan politici over laten. Dat is bovendien ook helemaal niet nodig, omdat er veel betrokken inwoners in Emmen zijn die zich, in verenigingsverband of alleen, uitspreken. Uitspreken over hun buurt, over hun passie en ook over onderwerpen die de hele gemeente raken. Wij denken bovendien dat, door de politiek zo transparant mogelijk in te richten, er antwoord kan worden gegeven op populistische onderbuikgeluiden die het aanzien van de (lokale) overheid af en toe ten onrechte in een verkeerd daglicht stellen. Al dient er ook veel vertrouwen hersteld te worden, gelet op het toeslagenschandaal. Kortom, het democratisch proces dient open te zijn, dichtbij onze inwoners georganiseerd te worden en de gemeenteraad dient zo goed als mogelijk in staat te worden gesteld om het college van burgemeester en wethouders te controleren. D66 zet zich vanaf haar oprichting in voor een gezond democratisch bestel, en daar gaan wij ook graag in Emmen mee door.

Nieuwe democratie

Het is belangrijk dat de gemeente zichzelf constant kritisch blijft bekijken, en durft te experimenteren en te innoveren. Wij willen daarbij inzetten op de volgende punten, waarvan wij denken dat het onze inwoners nog dichter bij de politieke besluitvorming kan brengen:

 • Raadplegend referendum. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken voor het instellen van lokale, raadplegende referenda. Wij zien hier meerwaarde in, omdat het de gemeenteraad een ultiem middel geeft om onze inwoners te raadplegen over belangrijke onderwerpen. Wij willen hierbij als voorwaarde stellen dat alleen de gemeenteraad bij meerderheid deze referenda kan instellen, en dat de uitslagen van deze raadplegingen bovendien niet bindend zijn. Uiteindelijk is het namelijk aan de gekozen volksvertegenwoordigers zelf om een oordeel te vormen.
 • Lokale verkiezingen. Wij zien meerwaarde in het organiseren van lokale verkiezingen voor EOP’s, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in Zwartemeer en Erica. De EOP’s vervullen een belangrijke vertegenwoordigende rol, en de manier waarop de leden van de EOP’s worden verkozen dient dat te reflecteren.
 • Bestuursakkoord. Wij willen toewerken naar een minimaal bestuursakkoord, waarbij alleen de hoofdlijnen worden geschetst. Wij vinden het namelijk niet van een gezonde democratie spreken, dat coalitieafspraken vlak na de verkiezingsperiode worden vastgetimmerd, waar vervolgens niet meer van kan worden afgeweken. Wij willen bovendien de verschillende raadspartijen meer kans geven om mee te schrijven aan het bestuursakkoord.

Lokale democratie

Politiek wordt overal in onze gemeente bedreven. In gesprekken op straat, in klaslokalen en in kantines van bedrijven en sportverenigingen. Politiek is namelijk niets meer en minder dan georganiseerd debat, over de punten die ons allemaal aangaan. De gemeenteraad is echter geen goede afspiegeling van onze gemeente. Niet in geslacht, woonplaats, leeftijd, afkomst en geloof. Wij denken daar door het volgende iets aan te kunnen doen:

 • Gemeenteraad in beweging. Wij denken dat het een goede ontwikkeling zou zijn als de gemeenteraad af en toe buiten het gemeentehuis vergadert. Daar kan de agenda aanleiding tot geven, maar ook verzoeken van inwoners en individuele raadsleden. Al is het gemeentehuis centraal gelegen, zijn het toch vaak dezelfde gezichten die meekijken en -praten. Daar willen we iets aan doen, ook door zelf als gemeenteraad ‘op pad’ te gaan.
 • De toekomststoel. Wij stellen voor dat er een extra, lege stoel aan elke commissie- en gemeenteraadsvergadering wordt toegevoegd. Die stoel is voor ons een permanente herinnering dat we altijd de toekomst mee moeten wegen in onze beslissingen. Zo maken we een duurzame toekomst een permanent onderdeel van onze besluitvorming.
 • Opkomstvergoeding. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken, voor het deels flexibel maken van de vergoeding die gemeenteraadsleden ontvangen. Het is de afgelopen jaren namelijk verre van vanzelfsprekend gebleken dat gekozen volksvertegenwoordigers aanwezig zijn bij raadsvergaderingen, en dat vinden wij een bijzonder slechte zaak. Wij stellen daarom voor dat opkomst in ieder geval gedeeltelijk de vergoeding bepaalt, wat ons betreft tot 25%.
 • Toegankelijkheid. Wij willen dat commissie- en gemeenteraadsvergaderingen zo toegankelijk mogelijk zijn. Op dit moment is het slechts voor een kleine groep mensen mogelijk de vergaderingen fysiek te bezoeken, en de vergadering valt online alleen via de gemeentelijke website te volgen. Wij stellen daarom voor dat er meer publieksruimte wordt ingeregeld in de raadszaal, en dat de mogelijkheden worden onderzocht voor het streamen van de vergaderingen op social media en op Youtube. Bovendien stellen wij ons een vast kader voor in een lokale krant, waarin op de vergaderdata en een korte inhoud van deze vergaderingen wordt gewezen.
 • Democratie dichterbij. In 2019 is in samenwerking met ProDemos de cursus Politiek Actief in Emmen georganiseerd, met als doel inwoners (vanaf 16 jaar oud) enthousiast te maken voor de lokale politiek. Daar is helaas in de jaren daarna geen gevolg meer aan gegeven. Wij vinden het belangrijk dat deze cursussen wel zo snel als mogelijk weer worden ingepland.
 • Participatie. In het kader van participatie wordt vaak een beeld opgeroepen van een ladder, waarbij elke trede voor een verdergaande vorm van meedoen staat. Helaas blijkt uit de praktijk dat deze ladder in Emmen vaak maar één trede heeft. Zo horen wij bijvoorbeeld van EOP’s dat het voor hun participatie neerkomt op het aanwezig mogen zijn bij informatieavonden. Dat is geen echte participatie. De bestuurscultuur op het gemeentehuis moet daarom om, waarbij de wensen en mogelijkheden van onze inwoners weer voorop komen te staan.

Regionale democratie

Ook op het gebied van democratie, kan de regionale uitstraling van onze gemeente niet onderschat worden. Dat dienen we dan ook uit te dragen. Bovendien liggen er genoeg kansen om de regionale samenwerking nog meer te versterken. Wij denken daarbij aan het volgende:

 • BOCE. BOCE is het samenwerkingsverband van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Het is ooit bedacht om de slagkracht, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie te verbeteren op het gebied van sociale zaken, inkoop, aanbesteding en ICT. Tegenwoordig wordt er ook samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid, toerisme, recreatie en leefbaarheid. Wij juichen het toe dat er regionaal wordt samengewerkt, maar blijven wel benadrukken dat de afzonderlijke gemeenteraden in control moeten blijven.
 • Europadag. Ieder jaar, op 9 mei, wordt Europadag gevierd. Dit omdat op deze datum in 1950 de Schuman-verklaring werd uitgesproken. Deze toespraak wordt door velen gezien als de eerste aanzet tot de Europese Unie. D66 stelt voor dat de gemeente elk jaar stilstaat bij de Europadag, door op 9 mei de Europese vlag te hijsen op het gemeentehuis en door in haar communicatie rond deze datum te benadrukken wat Europa Emmen allemaal brengt.
 • Nedersaksen. De gemeente Emmen is onderdeel van een groter Nedersaksisch geheel. Zo neemt de gemeente al deel aan enkele Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden, maar D66 ziet graag dat dit nog veel meer plaats gaat vinden. Wij stellen daarom voor dat er een beleidsvisie op Nederlands-Duitse samenwerking wordt ontwikkeld, waarin in ieder geval ook is opgenomen hoe de gemeenteraad van Emmen zelf ook periodiek de grens kan oversteken voor inspiratie en overleg met onze Duitse partners.
 • De Vlag van Emmen. Het is belangrijk dat de gemeente in al haar uitingen uitdraagt wie wij zijn, en dat wij daar trots op zijn. Er is namelijk geen betere marketing te bedenken dan het soort marketing dat je automatisch en vanzelfsprekend uitdraagt. Wij begrijpen het dan ook eigenlijk niet dat de vlag van Emmen in het straatbeeld nauwelijks voorkomt. Wij stellen daarom voor dat deze vlag in ieder geval vast onderdeel wordt van de raadszaal.