Hier heb ik een eerlijke baan

Emmen is een aantrekkelijke gemeente om in te werken en om in te ondernemen. Wildlands, FC Emmen, het Rensenpark, het Bargerveen, het GETEC park, het Bargermeer, de Vlindermarkt, handbalverenigingen E&O en Hurry-Up, het Veenpark, de Hondsrugtoren, winkelcentrum de Weiert, het Schip van Klazienaveen, en ga zo maar door – onze gemeente heeft veel bovenregionale visitekaartjes, wat maakt dat hier genoeg banen zijn, en ondernemers zich hier graag vestigen. Bovendien is er een gezond ondernemersklimaat, met veel brede en actieve ondernemersverenigingen. Dat maakt ons trots. En het is van enorm belang dat we dat vasthouden. Een gezond economisch klimaat maakt dat iedereen hier zijn of haar toekomst kan opbouwen en dat iedereen hier gelijke kansen heeft op een gelijkwaardig bestaan. Het is daarom nu zaak om ons werk- en vestigingsklimaat duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Jongeren

Wij vinden het belangrijk om jongeren vast te houden voor onze regio. Zo moet het mogelijk zijn om in Emmen een studie op elk niveau te volgen, maar ook om hier een passende baan te vinden. Zo willen wij niet alleen vergrijzing tegengaan, maar vooral een levendige en vitale gemeente behouden. Wij denken daarbij aan de volgende aanvullende kansen:

 • Retail. De meeste jongeren vinden hun eerste baan in de retail. Het is bovendien een van de grootste werkgevers. Het is daarom belangrijk dat de gemeente goed overleg faciliteert tussen de retailsector en onze scholen, om zo het volgen van stages en het uitstromen naar banen zo makkelijk mogelijk te maken.
 • Bouwdepot. Het bouwdepot is een initiatief, bedacht voor thuisloze jongeren van 18 tot 21 jaar, omdat zij indien nodig nauwelijks bijstand kunnen krijgen vanwege de huidige wetsstructuur. Het bouwdepot omhelst dat zij in deze levensjaren per maand een nettobedrag van 1050 euro krijgen, wat het voor hen mogelijk maakt om in rust een toekomst op te bouwen. D66 Emmen wil onderzoeken of het mogelijk is om een proef te starten in Emmen met een Emmens bouwdepot.
 • Wonen. Het moet voor elke jongere mogelijk zijn om een betaalbare, duurzame (huur)woning in onze gemeente te vinden. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente investeert in infrastructuur en ervoor zorgt dat wonen en werken relatief naar elkaar toe trekt. Wij stellen bovendien voor dat de gemeente als richtlijn gaat hanteren dat jongeren niet meer dan een derde van hun inkomen aan huur kwijt zouden moeten zijn.

Regelingen

Bureaucratie mag nooit een reden zijn dat iemand zonder werk komt te zitten, of niet meer uit een werkloze situatie komt. Daarentegen, de regels en instanties die er zijn, zouden juist ondersteunend voor werkgevers en werknemers moeten zijn. Wij denken aan het volgende:

 • Bijscholing. Wij willen een fonds opzetten, waar werkgevers en werknemers aanspraak op kunnen maken voor brede bijscholingstrajecten. Wij verwachten bovendien dit fonds voor een groot deel te kunnen vullen door cofinanciering uit het bedrijfsleven, omdat uiteindelijk de werkgevers profiteren van (bij)geschoolde werknemers.
 • Loonkosten. Wij willen onderzoeken wat de kosten zijn van het langer doorbetalen van de loonkosten door de gemeente, voor personen die uit de bijstand aan het werk gaan. Daarbij dient ook in het onderzoek betrokken te worden wat precies de wensen van onze ondernemers zijn. Al verwachten wij dat dit in eerste instantie een flinke investering vraagt, is dit wel een investering die zichzelf uiteindelijk kan terugbetalen, doordat minder mensen aanspraak zullen maken op bijstandsuitkeringen.
 • Menso. Menso is het relatief nieuwe leerwerkbedrijf van de gemeente Emmen, dat tot doel heeft om werkzoekenden naar een baan te begeleiden. Er is in de afgelopen periode, terecht, met een kritische blik naar het functioneren van Menso gekeken. Wel denken wij dat het de goede kant op gaat, en wij willen Menso dan ook een eerlijke kans geven om orde op zaken te stellen. Dat gezegd hebbende; er moet wel kritisch gekeken worden naar de meetbare doelstellingen van Menso. Zo is er een groep langdurig werklozen, voor wie nog geen beleid bestaat. Dat kunnen en mogen we niet accepteren.
 • WMO. Wij denken dat er voor de gemeente veel winst te halen valt, door kritisch te kijken naar langdurige re-integratietrajecten. Wij denken deze trajecten een stuk effectiever in te kunnen richten, door meer te sturen op concrete outputdoelen in onze overeenkomsten met onze maatschappelijke partners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan harde deadlines, waarna een uitkering stopt. Zo verwachten wij flink te kunnen besparen op (bijstands)uitkeringen.
 • Beschutte werkplekken. Wij hebben signalen ontvangen dat er in Emmen niet genoeg beschut werk beschikbaar is voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat terwijl mensen met een arbeidsbeperking deze werkplekken met begeleiding en aanpassing juist nodig hebben om mee te kunnen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat er genoeg van deze werkplekken zijn. Hier krijgt de gemeente dan ook Rijksgeld voor. Daarom willen wij dat de gemeente hier zo snel mogelijk werk van maakt.

Marketing

Zoals hierboven ook is aangegeven, heeft onze regio heel veel te bieden. Het is belangrijk dat we dat goed weten te verkopen, niet alleen aan toeristen, maar ook aan potentiële werkgevers en werknemers. In onze regio, maar ook in Drenthe, het brede Noorden, Nederland en over de grens. Het belang van goede marketing kan daarom niet worden onderschat. Wij zien de volgende kansen:

 • Poort van Europa. Wij stellen voor dat Emmen zichzelf heruitvindt als Noordelijke poort tot Europa. En daarmee doelen wij niet alleen op Duitsland, maar ook op onze Scandinavische buren. De komende jaren worden er (meer) treinverbindingen gerealiseerd vanuit Coevorden en Groningen naar Duitsland en verder, en het is van belang dat wij bij die beweging aansluiten. De gemeente dient daarbij grensontkennend te gaan handelen, door bijvoorbeeld energie-uitwisseling met Duitse windmolens mogelijk te maken, en ondernemers te ondersteunen in het werken en afzetten over de grens.
 • Focus. Er dient een focus aangebracht te worden in het soort grote bedrijven dat we naar onze gemeente willen aantrekken. Daarbij willen wij inzetten op hightech-chemiebedrijven, en bedrijven die werk willen maken van de klimaattransitie, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof.
 • SMRE. In 2020 heeft het huidige college van Emmen de stekker uit Stichting Marketing Regio Emmen getrokken, in het kader van bezuinigingen. D66 Emmen heeft nog geprobeerd dat te voorkomen met een amendement waarin werd voorgesteld het budget te verlagen, in plaats van te schrappen, maar dat heeft het helaas niet gehaald. Wij vinden dit nog steeds een slechte zaak. Deze stichting is bewust opgezet, om de marketing van Emmen buiten de ambtenarij te houden. Wij willen dan ook zo snel mogelijk onderzoeken hoe we de marketing van Emmen weer door de markt kunnen laten vormgeven.
 • Den Haag. Emmen verdient lokale bestuurders, die een goede link hebben met Den Haag. Bij het vormen van het nieuwe college, zullen wij dat daarom dan ook als een van onze eisen stellen aan het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders.
 • Dutch Techzone. Wij vinden de Dutch Techzone een mooi visitekaartje voor onze regio. Wij zullen de komende jaren dan ook inzetten op behoud van dit samenwerkingsverband. Daarbij is het wel van belang dat de organisatie zichzelf concrete doelen blijft stellen, waarop de gemeenteraad kan controleren. Alleen zo blijft de gemeenteraad in control.

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap draait om het creëren van impact. Daarbij staat niet het maken van winst voorop, maar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Voor de maatschappij, maar ook zeker voor de werknemers. Het is ondernemen anno nu, gestoeld op visie, dat bovendien voor de gemeente erg aantrekkelijk kan zijn, omdat er flinke maatschappelijke besparingen behaald kunnen worden. De gemeente Emmen dient daarom haar sociale ondernemers te omarmen.

 • Inventarisatie. Het is belangrijk dat er een brede inventarisatie plaatsvindt van alle ondernemers die zich in onze gemeente onder de noemer ‘sociaal ondernemer’ scharen, zodat ondersteuning en communicatie gericht kan plaatsvinden.
 • Overlegtafel. Wij stellen voor dat er een permanente overlegtafel wordt ingericht, waar sociaal ondernemers, ambtenaren en beleggers elkaar kunnen treffen. De gemeente dient hierin het voortouw te nemen, en ook actief op zoek te gaan naar maatschappelijke partners.
 • Begroting. Er dient ruimte vrij te worden gemaakt in de begroting, voor stimulering, schaalvergroting en terugwaardering van de maatschappelijke impact naar onze sociale ondernemers. Met name dat laatste is erg belangrijk, omdat het verdienmodel van sociaal ondernemers vaak minder vanzelfsprekend is.
 • Right2Challenge. Wij zien in het uitdaagrecht een mooie gelegenheid om (sociaal) ondernemers uit te dagen, bepaalde overheidstaken (zoals arbeidstoeleiding) goedkoper en efficiënter uit te voeren. Daarbij verwachten wij uiteraard laagdrempelige medewerking en participatie van onze huidige partners, zoals Menso.
 • True Pricing. Wij vinden het principe van ‘true pricing’ een interessante benadering van de werkelijke kosten van bepaalde producten. Vanuit de gedachte dat de (lokale) overheid altijd een betrouwbare partner dient te zijn, willen wij daarom onderzoeken of, en zo ja op welke manier, de gemeente ‘ware prijzen’ kan gaan betalen en kan gaan doorrekenen.

Goede randvoorwaarden

Het moet ondernemers zo makkelijk mogelijk worden gemaakt zich te vestigen in onze gemeente, hier te blijven, hier mensen te vinden en om hier te groeien. D66 Emmen wil daarom dat er een beleidsvisie wordt ontwikkeld rondom essentiële randvoorwaarden. Daarbij denken wij in ieder geval aan het volgende:

 • Bereikbaarheid. De Nedersaksenlijn is van essentieel belang om duurzame groei te realiseren in onze gemeente, zoals we ook elders in dit programma hebben aangestipt. Daarbij willen wij hier ook benadrukt hebben dat wij hebben vernomen dat ondernemers dit een belangrijkere ontwikkeling vinden dan bijvoorbeeld de gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
 • Diversiteit. Midden- en kleinbedrijven vormen de motor van onze economie. Het is belangrijk dat de gemeente een breed en divers MKB faciliteert, omdat een veelvoud aan bedrijvigheid het overnemers makkelijker maakt om te werken, maar je daarmee ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëert. Kortom, wij willen beleid en een gebiedsvisie dat erop gericht is dat onze winkelstraten en industrieterreinen geen monocultuur aan bedrijven gaan tonen.
 • Personeel. Het is belangrijk dat werkgevers voldoende gekwalificeerd personeel tot hun beschikking hebben. Bovenop de maatregelen rondom re-integratie die hiervoor zijn geschetst, moet er ook een duidelijke onderwijs-werkvisie en genoeg huisvesting zijn. Daarnaast denken wij dat de gemeente kan inzetten op stimuleringsregelingen rondom de motie voor oudere werkgevers (waarbij de stimulering is gericht op behoud van inkomen), om een gezonde doorstroom van jongere werknemers te faciliteren.
 • Ondersteuning. Het is belangrijk dat de gemeente bottom-up in plaats van top-down het gesprek aangaat met ondernemers. Ondernemers ondernemen, en ambtenaren stellen slechts kaders. Deze kaders dienen bovendien vooral gericht te zijn op het stimuleren van (duurzame) innovatie.
 • Handhaving. Ondernemers gaan altijd een verplichting aan op het moment dat ze aan de slag gaan – met hun werknemers, maar ook met de omgeving, zoals het milieu. Het is belangrijk dat de gemeente duidelijke handhavingskaders heeft, en hier ook daadwerkelijk op handelt. De omgeving, zoals dat bijvoorbeeld wel in Oranjedorp is gebeurd, mag nooit het slachtoffer zijn van een gebrek aan (snelle) handhaving.
 • Centrumvernieuwing. D66 Emmen is enthousiast over de verschillende centrumvernieuwingsprojecten die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn ingezet, en wij staan dan ook positief tegenover plannen van de dorpskernen en wijken die nog niet aan de beurt zijn geweest.