Hier hangt mijn touwtje uit de brievenbus

Wij zijn er bijzonder trots op dat Emmen tot een van de veiligste gemeenten van Nederland behoort. Ook juichen wij het van harte toe dat Emmen een regenbooggemeente is. Wel merken wij steeds meer dat (het gevoel van) veiligheid onder druk komt te staan. Dat merken wij in de signalen van inwoners die ons bereiken, maar ook in berichtgeving op social media en in traditionele media. Daar maken wij ons zorgen om. Ook denken wij dat er nog flinke progressieve stappen op het gebied van veiligheid en gelijkwaardigheid kunnen worden gezet. Wij gaan namelijk uit van het mantra dat niemand gelijk is, maar wel gelijkwaardig. Elke Emmenaar verdient een veilige woon- en leefomgeving en een gelijkwaardige behandeling.

Regenboogbeleid

In het kader van LHBTI-emancipatie willen wij ervoor zorgen dat het gemeentelijk regenboogbeleid inclusief is, en dat het een bijzondere aandacht kent voor veiligheid, jongeren en kwetsbaren, en zichtbaarheid. Wij denken aan de volgende aanvullende maatregelen:

 • Ambassadeurs. Wij willen bekende Emmenaren in gaan zetten als rolmodellen. Daarbij draait het ons er vooral om dat dit gesprekken aanzwengelt en bepaalde onderwerpen bespreekbaar maakt. Bovendien kunnen deze ambassadeurs ook ter plekke voorlichting geven en zorgen voor zichtbaarheid. Alle maatschappelijke partners van de gemeente Emmen hebben hier een verantwoordelijkheid in.
 • Langs de lijnen. Helaas is het vaak nog gebruikelijk om bepaalde woorden, zoals ‘homo’, te gebruiken als scheldwoord. Dat zien wij met name terugkomen op scholen en op sportvelden. Dat kunnen en mogen we niet langer accepteren. Wij willen daarom dat alle scholen en sportverenigingen een regenboogplan maken, waarin ze voorstellen doen op het vlak van diversiteit en inclusie. Indien nodig worden hier ook de EOP’s in betrokken, mocht blijken dat een soortgelijk voorstel ook goed zou werken voor jeugdhonken.
 • Festivals en concerten. Wij stellen voor dat alle organisatoren van evenementen in de gemeente Emmen ook plannen indienen over inclusie en diversiteit. Alle evenementen moeten namelijk voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Daarbij denken we op deze manier bovendien mensen te bereiken, die we anders niet zo snel zouden spreken.
 • De regenboog. Ieder jaar wappert de Regenboogvlag op het gemeentehuis. Daarnaast is er een zebra-regenboog-pad gerealiseerd en is een trap in het gemeentehuis geverfd in de kleuren van de regenboog. Wij zijn sterk voorstander van deze manier van zichtbaarheid. Wij verwachten dat scholen, (sport)verenigingen en dorpshuizen hier ook bij aansluiten.
 • Veiligheid. Op het gebied van veiligheid denken wij flinke stappen te kunnen zetten door een diversiteitscoördinator aan te stellen op het gemeentehuis, met scholen in gesprek te gaan over de rol van klassenmentoren, en binnen het veiligheidsberaad ook aandacht te vragen voor specifieke LHBTI-aanpakken door agenten op straat.
 • Ouderen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, op elke leeftijd. Wij willen daarom in gesprek gaan met zorginstellingen voor ouderen, over het gevoerde beleid voor diversiteit en inclusie. Verhuizen naar een zorgomgeving zou nooit moeten betekenen dat iemand niet meer zichzelf kan zijn, of worden. Wij vinden daarbij het initiatief ‘Roze loper’ bijzonder sympathiek.
 • Acceptatie. Voor iedereen, maar ook zeker voor jongeren en kwetsbaren, kan het bijzonder moeilijk zijn om uit de kast te komen. Ook omdat het lastig is bepaalde patronen te doorbreken in onze gemeente. Het is niet normaal om ‘ze moeten wel normaal doen’ te zeggen, maar toch horen we het nog vaak. Het helpt daarbij om een netwerk te hebben van gelijkgestemden. De gemeente dient daarom altijd ondersteuning te bieden aan LHBTI-organisaties, zoals LHBT Emmen en het Liefdescircus. Bovendien willen wij dat er plannen ontwikkeld worden om ook in de dorpen en wijken plekken te realiseren waar personen terecht kunnen met vragen, of gewoon voor een luisterend oor.

Inclusief en divers

Het zou in Emmen niet uit moeten maken of iemand van zand of veen komt, welk geloof iemand heeft, hoe oud of jong iemand is, wat het geslacht of gender van iemand is, waar iemand geboren is, of hoe iemand er uitziet. Daar dient het gemeentelijke beleid rondom inclusie en diversiteit dan ook op gericht te zijn. Concreet stellen wij het volgende voor:

 • Portefeuille. Wij willen dat diversiteit en inclusie een vaste portefeuille wordt van een wethouder, waarover deze wethouder regelmatig rapporteert in de gemeenteraad. Hiermee voorkomen we dat bepaalde zaken bijzaak worden, wanneer het hoofdzaken dienen te zijn.
 • Diversiteitsraad. Wij stellen voor dat er een extra erkende overlegpartner wordt ingericht, naar het voorbeeld van de Seniorenraad, Wmo-raad, Cliëntenraad Participatiewet en WSW, en Jongerenadviesraad. Het is belangrijk dat al onze inwoners breed vertegenwoordigd zijn in deze raad, en dat zij gevraagd en ongevraagd (periodiek) advies uitbrengt over het diversiteitsbeleid van de gemeente aan het college en de raad.
 • Anoniem solliciteren. De gemeente dient altijd het goede voorbeeld te geven. Wij willen daarom dat het mogelijk wordt om anoniem te solliciteren op gemeentevacatures. Bovendien stellen wij voor dat de gemeente hierin ook bedrijven en andere maatschappelijke partners actief gaat stimuleren.
 • Inclusief onderwijs. Op onze scholen wordt het maatschappelijk fundament van onze jongeren gelegd. Iedereen zou zich daarom altijd welkom moeten voelen op school, ook jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking, een bepaalde seksuele oriëntatie of bijvoorbeeld gelovige jongeren. Wij verwachten daarom van alle scholen een diversiteitsplan en kijken daarnaast sympathiek naar initiatieven als de Week van Inclusief Onderwijs.
 • Discriminatiecoördinatie. De gemeente moet het zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk maken om (anoniem) meldingen te doen bij de gemeente over ervaren discriminatie, op welk gebied dan ook. Daarbij stellen wij voor dat het op de gemeentelijke website niet meer dan vijf klikken moet kosten, voordat onze inwoners hun klacht kwijtkunnen. Daarnaast moet er bij de gemeente kennis en kunde aanwezig zijn voor het afhandelen en doorsturen van deze klachten, en het bieden van gepaste en gespecialiseerde hulp, waar nodig en gevraagd.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van onze gemeente moet er op gericht zijn om Emmen zo veilig mogelijk te houden. Dat gaat gelukkig goed. Zo is traditionele criminaliteit flink gedaald in Emmen. Het is van belang om ook aandacht te hebben voor nieuwe criminaliteit, zoals ondermijning, vormen van digitale criminaliteit en fraude met persoonsgegevens, en voor een inclusief veiligheidsbeleid, dat voor iedereen werkt. Wij willen in ieder geval op de volgende punten inzetten:

 • Veiligheid op straat. Elke persoon zou altijd veilig over straat moeten kunnen in onze gemeente. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor de kwetsbare positie van vrouwen en jongeren. Wij zien nut in een campagne gericht op mannen die mannen aanspreken op fout gedrag en wij willen dit graag verder onderzoeken.
 • Veiligheid achter de voordeur. Het moet altijd mogelijk zijn om (anoniem) melding te maken van (vermoedelijk) huiselijk geweld. Daarbij is het van belang dat organisaties als Veilig Thuis de juiste mensen en voldoende geld hebben. Wij kennen voorbeelden waarbij het tot vier maanden heeft geduurd tot een melding door een leraar van (vermoedelijk) huiselijk geweld is opgepakt. Dat kan en mag niet de realiteit worden.
 • Online veiligheid. Er moet bijzondere aandacht komen voor cyber criminaliteit, maar ook om hoe veilig om te gaan met digitale middelen, zoals smartphones en social media. Wij denken dat hierbij de bibliotheek, scholen en zorginstellingen een belangrijke voorlichtingsrol kunnen spelen.
 • Blauw op straat. Wij vinden het belangrijk dat agenten zich vooral kunnen bezighouden met hun dagtaak, en niet steeds meer met administratie. Daarover voeren wij op landelijk niveau discussies. Ook zien wij de meerwaarde die wijkagenten hebben, en moeten deze in alle dorpen en wijken snel en toegankelijk bereikbaar zijn. Het meer inzetten van BOA’s voor het afhandelen van taken die eigenlijk aan de politie toebehoren, juichen wij niet toe. Wat D66 Emmen betreft, krijgen BOA’s in onze gemeente onder geen enkel beding een wapenuitrusting.
 • Het AZC. Wanneer het over integratie gaat, wordt er vaak negatief gesproken over asielzoekers en nieuwe Nederlanders. Wij vinden het belangrijk om ook te benoemen dat het vaak juist wel goed gaat, bijvoorbeeld bij het asielzoekerscentrum in Emmen-Zuid. Dat betekent niet dat wij problemen, met bijvoorbeeld veiligelanders, niet willen benoemen. Daarentegen, wij willen juist een gebalanceerd, genuanceerd geluid tonen. De realiteit is wel dat een AZC ook veel kan opleveren, bijvoorbeeld banen, maar ook omzet voor plaatselijke ondernemers.
 • Toegang tot zorg. Ook het hebben van snelle toegang tot zorg kan zorgen voor een gevoel van veiligheid. D66 Emmen zal zich daarom hard blijven maken voor de positie van het Scheper ziekenhuis in Emmen, en het blijven bieden van alle vormen van zorg in de regio. Daarbij gaan wij graag het gesprek aan met het ziekenhuis, over het aantrekken en behouden van personeel, de toegankelijkheid van het ziekenhuis en over eventuele uitbreiding.
 • Het Stationsgebied. Het stationsgebied komt nog vaak in beeld als een plek waar mensen zich onveilig voelen. Dat is voor een groot deel verklaarbaar vanwege de nabijgelegen daklozenopvang, en vanwege overlast gevende asielzoekers uit veilige landen die een pendelbus naar Ter Apel pakken, vanuit Emmen. Als deze overlast grote vormen gaat aannemen en aanhoudt, dan dienen hier maatregelen tegen te worden genomen. Wij stellen daarbij voor dat de nachtopvang voor dakloze personen wordt verplaatst naar een minder centrale plek. Ook zien wij graag meer blauw op het station. Wat betreft de pendelbussen naar Ter Apel zien wij kansen voor het inrichten van het stationsgebied als leer/werktraject voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Zo worden studenten ook ingezet als beveiliger bij voetbalevenementen. Basisvoorwaarde is in ieder geval dat er altijd een beveiliger op de pendelbussen aanwezig is, en bij voorkeur twee. Voor een permanente oplossing voor de overlast door asielzoekers uit veilige landen van herkomst is een landelijke herziening nodig van het huidige conservatieve asielbeleid, waarbij de landelijke fracties aan zet zijn.

December

Voor velen is de maand december een maand van festiviteiten, gericht op samenkomen, het feestelijk afsluiten van het jaar, en het inluiden van het nieuwe jaar. Ook voor D66 staat voorop dat het vooral een feestelijke maand is, met mooie tradities. Wel is het belangrijk dat december voor iedereen een feest, en veilig is. Voor ons betekent dat het volgende:

 • Zwarte Piet. Wat D66 Emmen betreft, wordt er zo snel mogelijk gestopt met zwarte piet in onze gemeente. Wij zijn voorstander van een Sinterklaasviering die voor iedereen een feestje is, veilig voelt, en geen uitsluitende tradities omarmt. Wij stellen daarom voor dat er geen gemeenschapsgeld, subsidies of andere financiering meer wordt gestoken in alle evenementen en organisaties die vast blijven houden aan zwarte piet.
 • Carbid. Wij vinden het knallen van carbid een mooie traditie, die goed bij onze regio past, en een aantrekkelijk sociaal karakter heeft. Wel vinden wij dat het niet thuishoort in onze woonwijken en in nabijheid van dieren en zorginstellingen. Dat hoeft gelukkig ook niet, omdat onze gemeente nou eenmaal erg groot is. Wij willen de APV daarom zo aanpassen, dat er bij het knallen met carbid minimaal een afstand van 100 meter tot woonbebouwing, zorginstellingen en dieropvangen aangehouden moet worden.
 • Vuurwerkvrije- en luwe dorpen en wijken. Wij juichen het van harte toe dat op landelijk niveau verboden zijn ingeregeld voor vuurpijlen en knalvuurwerk. Desalniettemin begrijpen wij ook dat vuurwerk voor velen de traditionele manier van jaarafsluiting is. Om de jaarwisseling voor iedereen veilig en aangenaam te houden, willen wij onderzoeken of het instellen van vuurwerkvrije- en/of luwe zones in dorpen en wijken voor sommigen een uitkomst kan zijn om te ontsnappen aan het lawaai, de rommel, de onveiligheid en de (milieu-)overlast van vuurwerk. Als tegenpresentatie denken wij dat de gemeente zelf ook een centrale vuurwerkshow kan organiseren, bijvoorbeeld op de Meerdijk.
 • Feestvuren. Rondom de jaarwisseling, maar bijvoorbeeld ook rond Pasen, worden vaak grote vuren ontstoken. Dat gebeurt soms professioneel, maar vaak ook door buurtbewoners. Hierbij komt veel overlast kijken, voor het milieu, maar ook voor omwonenden. Bovendien heeft de brandweer er altijd een flinke taak aan om alle brandjes in bedwang te houden. Het is lastig om hier echt grip op te krijgen, al kan de gemeente wel strenger handhaven, haar vergunningenbeleid herzien en bijvoorbeeld kerstbomen vroegtijdig (laten) inzamelen.