Hier kan ik op vertrouwen

Elke inwoner van de gemeente Emmen moet ervan uit kunnen gaan dat de gemeente verantwoord omgaat met haar financiën. Een gezonde financiële basis maakt het namelijk mogelijk dat de gemeente kan investeren, maar ook dat de voorzieningen op orde blijven. Bovendien willen wij voorkomen dat de gemeentelijke lasten onnodig stijgen, als gevolg van slechte keuzes. D66 Emmen zal zich daarom altijd sterk blijven maken voor een gezonde financiële huishouding, waarbij de uitgaven voor zover mogelijk in balans zijn met de inkomsten. Verder leeft bij ons het sterke besef dat de gemeente voor het overgrote deel van haar inkomen afhankelijk is van het Rijk. Dat maakt dat gedeelte van de financiën minder beïnvloedbaar, al kunnen wij als plaatselijke afdeling van de tweede partij van Nederland hierop meer invloed uitoefenen dan de meeste andere partijen. Bovendien zien wij kansen om inwoners en bedrijven te betrekken, en om slimme aanpassingen te doen aan ons aanbestedingsbeleid, waardoor er meer financiële investeringsruimte zal ontstaan.

Verantwoord

Het is belangrijk dat het financiële beleid van de gemeente Emmen solide en transparant is, en dat u mee kunt praten en kijken. Wij zetten daarbij in het bijzonder op de volgende punten in:

 • OZB. Wij doen geen valse verkiezingsbeloftes. Wij zullen daarom ook niet beloven dat wij de vaste lasten bevriezen, of dat de OZB niet zal stijgen in de komende vier jaar. Dat betekent niet dat wij per definitie de OZB willen laten stijgen, maar wel dat wij het besef hebben dat de OZB een van de weinige (grote) inkomstenbronnen van de gemeente is die, indien nodig, snel aangesproken kan worden. Als het nodig zal blijken om de OZB te laten stijgen, zorgen wij dat het duidelijk is waarom dat nodig is, en waaraan uw geld besteed zal worden.
 • Toegankelijk. In de afgelopen periode is ingezet op het leesbaar en begrijpelijk maken van de jaarlijkse begrotingen en kadernota’s. Wij juichen die ontwikkeling van harte toe. Daarbij blijft het belangrijk dat we afkortingen uitleggen, op een begrijpelijk taalniveau schrijven, kort en bondig zijn, en ons zo veel mogelijk in het Nederlands uiten. Verder dient elke inwoner altijd in één opslag te kunnen zien hoe de inkomsten en uitgaven ervoor staan.
 • Toeristenbelasting. Wij willen voorkomen dat de toeristenbelasting nog verder stijgt. Zo houden we de gemeente Emmen aantrekkelijk en in verhouding tot buurgemeenten, ook niet te duur.
 • Subsidies. In 2011 is een D66-motie aangenomen, die oproept dat de door de gemeente Emmen verstrekte subsidies in een openbaar subsidieregister op de gemeentelijke website geplaatst worden. Wij zijn er trots op dat deze motie is aangenomen, maar zijn niet tevreden over de uitvoering hiervan. Het subsidieregister wordt namelijk enkel per e-mail aan de raads- en commissieleden toegezonden, en is verder alleen door inwoners via het Klantcontactcentrum opvraagbaar. Wij vinden het daarom belangrijk dat er alsnog uitvoering aan onze motie wordt gegeven.
 • Parkeertarieven. Parkeren in en rond het centrum van Emmen is de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Dat is voor een deel verklaarbaar door de hoge lasten van verschillende (nieuwe) parkeerplaatsen, maar ook door de keuze om bewust geen parkeergeld te heffen in de dorpen en wijken. Voor ons is het alsnog instellen van parkeergeld in bepaalde dorpen en wijken geen taboe, als daarmee kan worden voorkomen dat parkeren in en rond het centrum onbetaalbaar wordt. Uiteindelijk profiteert iedereen van een toegankelijk en aantrekkelijk centrum.
 • Het Rijk. Als gemeentelijke afdeling van de tweede partij van Nederland zetten wij onze invloed in voor eerlijke vergoeding voor alle taken die als het gevolg van de decentralisatie aan gemeenten zijn toegewezen en voor een gezondere inhoud en verdeling van het Gemeentefonds. Wij vinden ook dat onze regio, als kansregio, meer aanspraak zou moeten kunnen maken op landelijke subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Verder willen wij dat de gemeente zelf meer ruimte krijgt om belasting te heffen, waarbij de Rijkslasten omlaag kunnen.
 • Afvalstoffenheffing. Wij gaan uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Wij juichen dan ook toe dat er een gedifferentieerd tarief is ingevoerd voor de afvalinzameling, omdat dit meer verantwoordelijkheid legt bij de inwoners om afval te scheiden en om minder afval te produceren. Wel blijven wij ons sterk maken voor voldoende (ondergrondse) containers, aparte luierinzamelplekken en betaalbare en haalbare omstandigheden voor minima en bijvoorbeeld ouderen. Wij zetten ons verder in voor een verruiming van de hoeveelheid afval dat jaarlijks gratis naar de milieustraat kan worden gebracht, van 300 naar 750 kilogram.

Kansen

De gemeente heeft voor een groot deel geen invloed op haar inkomsten, waardoor het lastiger is om te sleutelen aan de in- en uitgaven. D66 ziet wel kansen om slimmer om te gaan met onze uitgaven, om nieuwe inkomsten te genereren, en om bepaalde zaken voor onze inwoners goedkoper te maken.

 • Leges. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente eerlijke prijzen voor haar producten vraagt. Wij zetten dan ook in op een legesverordening die in prijs vergelijkbaar is met onze buurgemeenten, en waarbij verder zo veel mogelijk voorkomen wordt dat de gemeente extra lasten oplegt bovenop de landelijke richtlijnen. Met name voor ondernemers kunnen de leges omlaag, waarbij wij denken aan het rekenen van de kostprijs voor bijvoorbeeld het opvragen van de bouwverordening, een jaarrekening, bestemmingsplannen, aanvragen, printen en verslagen. Binnen de mogelijkheden van de wet willen wij verkennen of wij deze stukken (enkel) digitaal, en daarmee goedkoper, kunnen verstrekken.
 • Precariobelasting. D66 Emmen ziet kansen om het precariobeleid in Emmen te herzien, waarbij wij meer inkomsten voor de gemeente willen genereren door het gebruik van gemeentelijke grond duidelijker te belasten. Wel willen wij hierbij in samenspraak voorwaarden scheppen, door bijvoorbeeld alleen deze belasting te heffen op de meest vervuilende activiteiten.
 • Burgerbegrotingen. Wij juichen van harte toe dat er in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht uitvoering wordt gegeven aan een burgerbegroting onder uitvoering van, en in nauwe samenspraak met, de EOP’s. Wij willen dat graag uitbreiden naar andere dorpen en wijken, omdat wij geloven dat onze inwoners in veel gevallen het beste weten waar gemeenschapsgeld naartoe moet in hun dorp of wijk. Wel stellen wij daarbij als strenge voorwaarde dat de betrokken EOP’s minimaal jaarlijkse, openbare vergaderingen organiseren en ook meerdere activiteiten opzetten.
 • Resultatenfonds. D66 Emmen wil graag een resultatenfonds opzetten in onze gemeente, omdat wij daarmee op een grote schaal werk kunnen maken van resultaatfinanciering – een vorm van financiering waarbij betaald wordt naar uitkomsten, en niet naar beloften. Wij denken hiermee ook ruimte te kunnen scheppen voor het maken van resultaatafspraken (in feite, social impact bonds) met sociale ondernemers, bijvoorbeeld voor het terugdringen van schulden en het naar werk begeleiden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van belang daarbij is dat wij inzetten op ‘positieve indicatoren’, dus we kijken niet alleen naar alles wat mis is, maar vooral naar waar we naartoe willen: geluk en gezondheid. Al zal dit fonds in eerste instantie een flinke investering vragen, denken wij de kosten te kunnen drukken door inwoners, bedrijven en sociale partners mee te laten investeren, en voorzien wij bovendien op de langere termijn lagere lasten, bijvoorbeeld als het gevolg van minder bijstandsuitkeringen.
 • Social Return. Wij denken grote impact te kunnen maken, door een kleine aanpassing van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Wij stellen namelijk voor dat ‘social return’ als extra voorwaarde wordt toegevoegd, aan alle openbare aanbestedingen, vanaf een bepaald bedrag. Hiermee bedoelen wij dat de gemeente als voorwaarde dient te stellen dat alle bedrijven en organisaties die een aanbesteding met onze gemeente willen aangaan, zelf een minimaal percentage van het aanbestedingsbedrag in de leef- en woonomgeving van het project herinvesteren. Dat kan bijvoorbeeld een hondenweide als bestemming hebben, het opknappen van een fietspad, het aanpakken van groenbeheer of het creëren van een (maatschappelijke) werkplek.
 • Inkopen. De gemeente dient ten alle tijden zelf het goede voorbeeld te geven. Wij stellen daarom voor dat de gemeente altijd lokaal, circulair en duurzaam inkoopt, waarbij met name sociale ondernemers als interessante inkooppartners worden gezien. Wel moet worden voorkomen dat de gemeente als enige afnemer bedrijven oneerlijk voortrekt, of de markt op een andere manier verstoort.
 • Subsidies. Wij willen dat de gemeente altijd werk maakt van het zoveel mogelijk aantrekken van provinciale, landelijke en Europese subsidies. Hierbij voorzien wij een voltijdsbesteding voor in ieder geval één coördinator, die bijvoorbeeld in BOCE-verband kan werken, of (ook) aan kan sluiten bij de provinciale inzet.