Hier krijg ik gelijke kansen

Goed onderwijs, vanaf het allereerste levensmoment, geeft ieder mens de beste kansen. Kunst en cultuur zijn een uiting van al onze levenslessen en daarmee onze meest waardevolle spiegel. Wij zijn er dan ook trots op dat dankzij de inzet van D66 Emmen het Openbaar Onderwijs Emmen eindelijk verzelfstandigd is, dat wij zoveel mogelijk de financiering van de Bibliotheek en de Kunstbeweging hebben kunnen behouden en dat we in gezamenlijkheid het Rensenpark hebben opgezet, wat is verworden tot een groene, culturele parel in het centrum. Wel is dat een lastige strijd geweest, omdat de meerwaarde van kunst en cultuur niet voor alle partijen in de gemeente Emmen vanzelfsprekend is. Bovendien liggen er nog vele uitdagingen, bijvoorbeeld in het toegankelijk en betaalbaar houden van kunst en cultuur, het organiseren van een brede, rijke schooldag en het terugdringen van laaggeletterdheid. Een stem voor D66 is een stem voor het beste onderwijs en een vrije en toegankelijke cultuursector, en daarmee de beste kansen voor u en uw kinderen.

Laaggeletterdheid

Goed kunnen lezen en schrijven vanaf een jonge leeftijd, maar ook zeker op een oudere leeftijd, maakt het leven een stuk makkelijker en aangenamer. Wij vragen daarom constant aandacht voor het probleem van laaggeletterdheid, en stellen de volgende aanvullende maatregelen voor:

 • Samenwerking. Wij geloven dat een groot deel van de oplossing te vinden is in samenwerking met onze scholen. Daarbij dienen wij samen aanvullende maatregelen te bedenken bovenop de landelijke richtlijnen, omdat de huidige inzet op begrijpend lezen niet genoeg is. Indien er extra financiering nodig is, dan dient de gemeente hiervoor garant te staan.
 • Lezen. Lezen is leerzaam en nuttig, maar het kan vooral ook heel leuk zijn. Wij willen dat de gemeente veel meer inzet op promotie hiervan, bijvoorbeeld in samenwerking met de Bibliotheek. Daarbij denken wij aan gemeentelijke boekenclubs, een boek van de maand/het jaar, lokale stimuleringsprijzen voor schrijvers, minimavergoedingen voor bepaalde boeken, en een speciale jeugdaanpak.
 • Brede scholen. Wij kijken met veel bewondering naar het Kindcentrum Emmerhout, dat huisvesting biedt aan meerdere scholen, een kinderopvang, een voorschool, maar ook de bibliotheek. Wij denken dat dit een aanpak is die op meer plekken in de gemeente kan werken en die door insluiting van de bibliotheek ook kansen biedt om meer werk te maken van lezen en schrijven.
 • Zichtbaarheid. Laaggeletterd zijn is een overerfbaar probleem, zoals bijvoorbeeld armoede. Bovendien treden mensen niet graag naar buiten met het feit dat ze minder goed kunnen lezen of schrijven. Dat maakt het erg lastig precies inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is. Wij stellen daarom voor dat alle gemeentelijke ambtenaren die klantcontact hebben, een speciale training krijgen waarin hen wordt geleerd signalen te herkennen waaraan te zien is dat een persoon mogelijk laaggeletterd is. Deze signalen kunnen ze vervolgens doorzetten naar gespecialiseerde ambtenaren, die deze proactief oppakken.
 • Gratis kinderopvang. Wij zijn trots op de landelijke D66-inzet voor een brede schooldag en gratis kinderopvang. Kansenongelijkheid ontstaat namelijk al vanaf dag één, en bovendien kunnen ouders met minder financiële vrijheid ook sneller gedwongen worden zelf in te boeten op hun werk of ontwikkeling, omdat ze de opvang niet kunnen betalen. Als de invoering van landelijke wetgeving te lang op zich laat wachten, dan stellen wij voor dat de gemeente Emmen zelf gratis kinderopvang gaat aanbieden, aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarbij willen wij bovendien onderzoeken of het meerwaarde heeft voorscholen en kinderopvangorganisaties te integreren.

Kansen

Maatwerk is het kernwoord, om echt alle kansen in het onderwijsveld te zien en te pakken. Dat kunnen onze scholen al goed, maar ook de gemeente kan hier meer werk van maken. Wij zien de volgende kansen:

 • De Universiteit van het Noorden. De universiteit van het Noorden is een alliantie tussen hogescholen en universiteiten, die in Emmen gevormd wordt door samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en het Drenthe College. Het plan om samen een Campus Emmen te gaan vormen, juichen wij als onderwijspartij van harte toe. Wij zien daarbij bijzonder veel potentie in samenwerking met onze industrie, zorg en innovatie – bijvoorbeeld op het gebied van de waterstofeconomie en de klimaattransitie.
 • Stimuleringsprogramma’s. Wij willen de mogelijkheden verkennen voor het opzetten van stimuleringsprogramma’s voor niet-gekwalificeerde jongeren, samen met opleiders en de technieksector. Daarbij denken wij bovendien dat er cofinanciering mogelijk is, omdat de sector zelf ook opleidings- en ontwikkelingsfondsen kent.
 • Vakleerkrachten gymnastiek. Wij willen zo veel mogelijk vakleerkrachten gymnastiek die opgeleid zijn om bewegingsonderwijs te geven. Daarmee krijgen onze kinderen het beste onderwijs, maar houden wij ze ook in beweging (en bieden we daarmee tegenwicht aan het probleem van overgewicht). De gemeente dient daarom een goed vestigingsklimaat te scheppen en gunstige voorwaarden voor deze vakleerkrachten te creëren.
 • Persoonsgerichte aanpakken. De verantwoordelijke wethouder zou op elk moment van de dag precies inzichtelijk moeten hebben wie de meest kwetsbare jongeren in Emmen zijn. Dat maakt het mogelijk om persoonsgerichte aanpakken te maken, en om daarmee te voorkomen dat deze jongeren in de criminaliteit terecht komen. Wij kijken daarbij ook naar Bureau Halt, dat wat D66 betreft een belangrijkere rol kan spelen.
 • Onderwijs begint bij 0. Vanaf het allereerste levensmoment, en dus niet pas vanaf vier jaar, dient er een leeromgeving voor elk kind vorm te worden gegeven. Het is enorm belangrijk dat er meteen aandacht is voor de ontwikkeling van lezen en schrijven, maar ook bijvoorbeeld van overgewicht, omdat die eerste paar jaren vaak formatief zijn voor de rest van het leven van een persoon. Hierbij dient nauw en integraal samen te worden gewerkt door de zorgsector, ambtenaren en ouders.
 • Techniek stimuleren. De gemeente Emmen is een maakgemeente. Bovendien is de verwachting dat de klimaattransitie veel banen kan opleveren, die nog lang nodig zullen blijven. Wij willen daarom samen met de scholen inzetten op het stimuleren van techniek in het basis- en voortgezet onderwijs en samenwerking stimuleren tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het GETEC park.
 • Participatiewebshop. Onder de naam ‘Doe Mee Webshop’ zijn stimuleringsregelingen beschikbaar voor personen met een lager inkomen. Wij willen de participatieregelingen voor jongeren graag zo uitbreiden, zodat zij altijd recht hebben op sportles en muziekles, en zo nodig bijles – al zijn wij van mening dat bijles eigenlijk niet nodig zou moeten zijn wanneer het reguliere onderwijs goed op orde is.
 • Speelpleinen. D66 Emmen vindt het belangrijk dat alle speelpleinen, rondom scholen maar ook elders, groen worden ingericht, waarbij ook zo veel als mogelijk beweging wordt gestimuleerd. Bij nieuw- of verbouw stellen wij dit dus als basisvoorwaarde.
 • Sport. Het is belangrijk dat we sport dichtbij scholen en andere onderwijslocaties houden. Bovendien dient er een verantwoorde omgeving te zijn, waarbinnen talentvolle sporters zich volledig kunnen ontwikkelen onder behoud van een goed onderwijsklimaat. De gemeente dient hierin de scholen te ondersteunen, maar ook te stimuleren, en de samenwerking met sportverenigingen te vergemakkelijken.

Kunst & Cultuur

Kunt en cultuur verrijken, dagen uit, inspireren en laten groeien. Wij zijn er bijzonder trots op dat kunst en cultuur op veel plekken in de gemeente toegankelijk is, dat verschillende verenigingen zich hiermee bezighouden, dat de gemeente Emmen veel eigen kunstenaars kent en dat er bovendien veel concerten en festivals georganiseerd worden. Ook zijn wij erg trots op Wildlands dat, alhoewel het een flinke investering gevraagd heeft, op weg is om uit de rode cijfers te klimmen en een onschatbaar visitekaartje voor de regio is. Dit zijn de punten die onze hoofdinzet vormen op dit gebied:

 • Wildlands. D66 Emmen is blij met de transformatie van het Noorder Dierenpark tot het stadspark Rensenpark en Wildlands Adventure Zoo Emmen. Het heeft veel geld gekost, maar dat weegt wat ons betreft niet op tegen ons nieuwe groene, culturele hart, en de ruimte en vrijheid voor de dieren in Wildlands. Als het weer nodig blijkt te zijn, dan dient de gemeente garant te staan voor extra leningen. Wij hebben desalniettemin vertrouwen in het huidige bestuur van Wildlands en verwachten dat het op termijn zwarte cijfers gaat draaien.
 • Het Forum van Emmen. Bij de bespreking van de begroting 2022, heeft D66 Emmen het plan gelanceerd voor een ‘Forum van Emmen’, naar het voorbeeld van het Forum in Groningen. Dit omdat de Bibliotheek en de Kunstbeweging uit hun jasje groeien en samen op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Wij geloven hiermee een toeristische hotspot te kunnen creëren, maar bovenal een plek waar verschillende culturele organisaties en hun bezoekers elkaar kunnen tegenkomen, zoals, naast de Bibliotheek en de Kunstbeweging, ook musea en galerieën, onderwijsinstellingen en ouderen- en jongerenorganisaties. Wij zien daarbij potentie rond het Mondriaanplein in het centrum. Hierbij hoort ook een stabiele financiering die minder afhankelijk is van projectmatige financiering, waaronder het omzetten van projectmatige financiering voor de ‘aanpak laaggeletterdheid’ naar een structurele financiering.
 • Het Atlastheater. Het Atlastheater vormt het groene dak van het centrum en is de toegangspoort voor Wildlands, naast dat het twee grote theaterzalen herbergt, een congrescentrum en horeca en kantoren. D66 Emmen omarmt het theater van harte, maar denkt dat er wel kansen liggen voor meer inkomsten. Zo zien wij graag een uitbreiding van de horeca tegemoet, en denken wij dat er kansen liggen op het gebied van congressen en zaalverhuur aan bedrijven en privé-instellingen.
 • Concerten en Festivals. C’est la Vie, Full Colour, de Gouden Pijl, de kermissen, Veenbrand, Chinalights, Emmen on Ice, de 4Mijl loop, de Dorpsvaartloop, Koningsdag, Pitfest, het Hello Festival, Alles Kids, Fable en Fantasy, Barrelfood, de Samenloop voor Hoop, het Shanty festival, Oktoberfest, het Megapiratenfestijn, Boo at the Zoo, het Glazen Huis… Emmen kent heel veel culturele evenementen. En daar zijn wij bijzonder trots op! D66 Emmen wil daarom ook dat de gemeente alle ruimte blijft bieden aan al deze evenementen, en met een open blik kijkt naar nieuwe initiatieven.
 • Toegankelijkheid. D66 Emmen wil onderzoeken of het mogelijk is om op openbare kunst en cultuur QR-codes te plaatsen, die onze inwoners en bezoekers kunnen scannen en waarbij basisinformatie wordt gegeven over het ter sprake zijnde kunst- en/of cultuurobject. Wij denken daarmee de openbare voorzieningen nog toegankelijker te maken.
 • Openbare voorzieningen. Wij willen graag met de EOP’s en andere maatschappelijke partners in gesprek over het plaatsen van (meer) openbare voorzieningen voor kunst en cultuur in de gemeente. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan openbare schaaktafels, kunstuitingen, buurtbibliotheken en sociale ontmoetingsplaatsen, zoals jeu-de-boules-banen.