Schoonebeek

Maandag 13 maart heeft de gemeenteraad tot diep in de nacht gesproken over Schoonebeek, oliewinning, waterinjectie en participatie. Het ministerie van EZK had gevraagd om een bestuurlijke reflectie op het doorlopen proces tot nu toe en het college van Wakker Emmen en PvdA lijkt de NAM geen strobreed in de weg te willen leggen. Daar hebben wij ons hard tegen verzet. Lees en kijk hieronder de belangrijkste inbreng terug.

Inbreng door inwoners

Voorafgaand aan de eerste termijnen van de partijen en het college hebben verschillende inwoners ingesproken over hun zorgen en wensen. Zo hoorden wij van de voorzitter van Dorpsbelangen Schoonebeek, oud-gemeenteraadslid Jenneke Ensink, een makelaar over zijn rol bij de onderzoeken en zijn mening over de impact op de huizenprijzen, en technische inbreng van verschillende sprekers, bijvoorbeeld over het ontbreken van benodigde vergunningen en alle risico’s die bij waterinjectie komen kijken.

Het Schoonebeekse verzet krijgt steeds meer vorm en komt steeds beter in beweging.

Deze insprekers houden ons ook buiten de vergaderingen van de gemeenteraad om scherp op de inhoud en voorzien ons gevraagd en ongevraagd van veel advies.

Daar zijn wij ze zeer dankbaar voor.

En het sterkt ons ook in onze overtuiging om weerstand te blijven bieden. Om continu aandacht te blijven vragen voor het recht van de inwoners, dat altijd voorop moet staan. Samen kunnen wij de grootste vuist maken.

De inbreng van de sprekers valt via de link bovenaan dit bericht terug te kijken. Dat raden wij ten zeerste aan.

Inbreng in eerste termijn van fractievoorzitter Joey Koops

“Wij kunnen heel duidelijk zijn.

De fractie van D66 Emmen steunt het verzoek tot uitstel van de insprekers en het laten uitgaan van een enquête volledig. Bovendien kunnen wij ons ook niet vinden in de conceptstukken van het college, want die zijn veel te vrijblijvend.

Dit is een uitgelezen kans voor ons als gemeentebestuur om de Staatssecretaris de input te geven die hij nodig zal hebben om de NAM de best mogelijke kaders op te leggen, dus wij zijn het onze inwoners verplicht om dat zo goed mogelijk te doen.

Omdat wij maar beperkte spreektijd hebben, heeft D66 er voor gekozen om maar meteen een andere conceptbrief te schrijven die het college integraal kan overnemen.”

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen

Onze reactie op de eerste termijn van wethouder Van der Weide

Nog tijdens de eerste termijn van wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) hebben wij en andere partijen hem verschillende vragen gesteld, omdat ons het gevoel bekroop dat hij de oproep van de insprekers en de oppositie voor uitstel en het afwachten van de enquête niet serieus nam. Daarentegen, het leek vooral belangrijk te zijn om te voldoen aan de vraag voor reflectie door het EZK.

Zo legden wij de wethouder bijvoorbeeld voor dat in de brief van EZK heel duidelijk staat dat het ontzorgspoor binnenkort wordt beëindigd, zodat het vergunningenspoor kan beginnen. In andere woorden: de NAM moet een vinkje kunnen zetten bij participatie.

Waarom zouden wij meegaan in de haast van de NAM? Waarom zouden wij de resultaten van de enquête niet kunnen afwachten?

Daarop was het antwoord heel duidelijk: de EZK heeft om reactie gevraagd, dus die gaan we ongeacht alles versturen. Daarop gaven wij natuurlijk terug: de overheid vraagt zelf ook continu om een pas op de plaats van haar inwoners, dus zij kunnen prima zelf ook eens wachten.

Verder hebben wij de wethouder ook opnieuw gevraagd naar wat hij nou precies verwacht van de Staatssecretaris, wanneer de reactie van het college zo soft blijft. Op welke gronden zou de Staatssecretaris ooit tegengas kunnen bieden aan de NAM als de gemeentebesturen het allemaal wel prima lijken te vinden? En als het op feitelijkheden aankomt:

In de onderzoeken komt duidelijk naar voren dat er een kans van 1 op 52 is bij waterinjectie op aardbevingen. Is dat dan veilig en verantwoord?

De wethouder gaf aan dit getal niet te kennen. Wij hopen daarom dat de wethouder nog eens goed naar de onderzoeken gaat kijken, want daar staat het duidelijk in, bijvoorbeeld op pagina 48 en de laatste pagina’s van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Verder gaf hij aan dat het aan het Staatstoezicht op de Mijnen is om inhoudelijk op de onderzoeken te reageren en de Staatssecretaris van de benodigde input te voorzien.

Wat ons betreft loopt het gemeentebestuur van Emmen op deze manier weg van haar verantwoordelijkheden.

Inbreng in tweede termijn van fractievoorzitter Joey Koops

“Er staan nog enkele vragen open, zowel van onze fractie en van de insprekers. Daar willen wij eerst de aandacht voor vragen.

1. Kunnen de notulen van de bijeenkomsten tussen de NAM en EZK, en de gemeente, gedeeld worden?
2. Waarom hebben wij het afsprakenkader nog nooit ontvangen, al dan niet in concept, en kan dat alsnog gebeuren? En kunnen wij daarbij ook gebruik maken van het aanbod van de voorzitter dat wij als raad er ook nog input op kunnen leveren, als de ontzortafel het daarmee eens is?
3. Kunnen wij tegemoetkomen in de kosten van de enquête en kunnen wij de EOP ondersteunen bij het versturen van de brieven, inclusief het verzamelen van adressen?

Verder, en vooropgesteld, zoals ook heel duidelijk gesteld in onze eerste termijn:

Wij willen ons niet laten haasten door de NAM, wij stellen het belang van inwoners voorop, wij willen tijd en ruimte geven voor de enquête, en wat ons betreft wachten we dus als gezamenlijk gemeentebestuur met de reactie waar het EZK om vraagt. Ze kunnen nog wel even wachten, dat vraagt de overheid ook vaak genoeg van haar inwoners.

De gehele oppositie is het zeldzaam eens over uitstel en het afwachten van de resultaten van de enquête. En volgens ons zou dat Wakker Emmen dat het liefste ook willen zijn. Laten we dat dan ook doen. Als uw college dat desondanks niet wil doen, neem ons dan in ieder geval serieus genoeg door eerst uw brief in concept aan ons voor te leggen. Dan weten wij ook precies wat wij in onze eigen brief naar EZK kunnen aanvullen.”

Onze vragen in reactie op de termijnen van Wakker Emmen en PvdA

Zowel in de eerste als in de tweede termijn hebben wij meerdere keren aan zowel Wakker Emmen als PvdA gevraagd wat nou precies hun standpunt is. Dat lijkt zo ongeveer te zijn: Wij volgen het college.

Dat is wat ons betreft niet goed genoeg. Het staat ook lijnrecht tegenover het soort politiek dat deze partijen zeggen te willen bedrijven.

In de tweede termijn van Wakker Emmen hebben wij daarom tot driemaal toe de volgende vraag gesteld: Wat is nou precies het voordeel van het haast maken met het versturen van deze brief voor Wakker Emmen?

Daarop gaven ze aan dat deze brief slechts één stap is van velen en dat de resultaten van de enquête ook nog later gedeeld kunnen worden. In hun woorden zien zij geen negatieve gevolgen van het nu al versturen van een reactie. Daarop gaven wij natuurlijk aan: het negatieve gevolg is duidelijk, namelijk dat wanneer de brief nu al verstuurd wordt, dat het signaal afgeeft dat de wensen en belangen van onze inwoners minder belangrijk zijn dan de wensen van de NAM en het ministerie van EZK.

Die boodschap vond geen gehoor.

Hoe nu verder?

Zowel Wakker Emmen als de PvdA hadden er zogezegd, ondanks het zware verzet van de insprekers en de oppositie, geen moeite mee om alvast een reactie naar EZK te sturen. Deze partijen willen de resultaten van de enquête niet af te wachten en vormen een meerderheid in de gemeenteraad.

De wethouder heeft desondanks na lang aandringen en meerdere vragen van de oppositie aangegeven dat hij eerst met een schriftelijke reactie zal komen over het verloop van deze avond, voordat hij een definitieve brief naar EZK stuurt. Dat is winst.

Wat ons betreft komt die reactie als bespreek- en besluitpunt op een volgende agenda van de gemeenteraad. Ook beraden wij ons op een motie om het college zo nodig te dwingen met het wachten van een bestuurlijke reactie.

Verder gaan wij met de rest van de oppositie in gesprek over het versturen van onze eigen brief naar EZK. Ook enkele insprekers gaven in hun tweede termijn aan onze brief te steunen. Daar gaan wij natuurlijk mee aan de slag.

Wij blijven knokken. Dat verdient Schoonebeek.