Ons raad breed Ingediend Amendement Zet Kwetsbare Jongeren op de Kaart

Unaniem Aangenomen:

De raad heeft het D66 amendement 18-/18+ unaniem aangenomen. Alle andere gemeenteraadsfracties hebben dit amendement mede ingediend. Hiermee wordt de beleidsnota Van Wieg naar Werk aangevuld met het versterken van de jongeren in kwetsbare posities (16-27), belichten de overgang van 18- naar 18+ als een cruciaal aandachtspunt. 

Overgang 18-/18+:

Met dit amendement willen we meer dan alleen de overgang naar volwassenheid benoemen; we willen het als een belangrijk doel en aandachtspunt toevoegen aan het beleidskader. Dit doen we om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden, zoals we helaas zien gebeuren, met name bij dakloze jongeren.

Concrete maatregelen:

Het aangenomen amendement omvat concrete stappen zoals de uitbreiding van het plan van aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. Hierin zijn interventies opgenomen voor het oplossen van problemen op diverse leefgebieden, evenals knelpunten op grotere thema’s zoals communicatie en samenwerking. Het amendement verbindt zich ook met het aanvalsplan BUIG en benadrukt de noodzaak om alle partijen te laten handelen naar de afspraken uit het convenant 18-/18. Het aanvalsplan BUIG behelst middelen en maatregelen om mensen uit een uitkeringssituatie aan werk te helpen. In het convenant 18-/18+ zijn afspraken tussen de verschillende hulpverleners en de gemeente vastgelegd.