Eerst een lange termijnvisie

De toekomst van de gemeentelijke Muziekschool stond opnieuw op de agenda. Aanleiding was het Haalbaarheidsonderzoek duurzame verzelfstandiging gemeentelijke muziekschool Bloemendaal (dec. 2021) dat bureau Berenschot op verzoek van de raad heeft gedaan. Dit rapport is vorig jaar in de raad besproken met als uitkomst dat het college werd verzocht met een lange termijn visie op het muziekonderwijs te komen.
Dit voorjaar kwam de wethouder met een voorstel tot verzelfstandiging. In de ogen van D66 ontbraken hierin de realistische lange termijn ontwikkelingen met bijbehorende scenario’s. Maar ook: een bijbehorende missie, visie en strategie. In het collegevoorstel is naar de mening van D66 de essentiële stap van een deugdelijk vormgegeven lange termijnvisie voor het behoud van het muziekonderwijs in Bloemendaal overgeslagen.

De onlangs gehouden beeldvormende avond over de Muziekschool heeft wat D66 betreft duidelijk gemaakt dat een verzelfstandiging van onze muziekschool heel veel nadelen heeft. Meer dan wij aanvankelijk dachten. De voordelen van verzelfstandiging wegen niet op tegen de nadelen, zo was onze conclusie na afloop de beeldvormende avond.
Deze avond werd afgesloten met een indringend betoog van de directeur van onze muziekschool. Deze deed een dringend beroep op de gemeenteraad om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst. Dat begrijpen wij. Ook werd duidelijk naar voren gebracht dat verzelfstandiging niet noodzakelijk is. D66 is van mening dat er nu rust moet komen in het “muziekschooldossier”.
D66 kiest voor het behoud van onze muziekschool. Met een gedegen, goed onderbouwde lange termijnvisie op de toekomst van het muziekonderwijs in Bloemendaal.
In reactie op de inbreng van D66 – naast die van andere partijen – heeft het college het “verzelfstandigingsvoorstel” teruggetrokken en toegezegd met een integrale afweging van voors en tegens van een verzelfstandiging van de Muziekschool bij de raad terug te komen. Wordt vervolgd…

Motie Stolpersteine

Zelfstandig Bloemendaal had een motie ingediend naar aanleiding van de aanvankelijke weigering van het college (wethouder Wijkhuisen) om zogenaamde Stolpersteine aan te brengen in het trottoir voor een woonhuis, waar weliswaar slachtoffers van het Naziregime uit de Tweede Wereldoorlog hebben gewoond, maar waar momenteel andere, door de oorlog eveneens getraumatiseerde mensen wonen. Deze hadden aangegeven vanwege dat trauma grote moeite te hebben met een dagelijkse confrontatie hiermee in de vorm van Stolpersteine voor hun deur.
De motie had ten doel de beoordelingsvrijheid van de wethouder te beperken en alleen de mogelijk plaatsing te weigeren wanneer het bezwaar komt van directe afstammelingen van oorlogsslachtoffers.

D66 is tegen de motie omdat wij vinden dat de wethouder de ruimte moet hebben om onder (zeer) bijzondere omstandigheden plaatsing niet toe te staan, waarbij die omstandigheden moeilijk van tevoren te voorspellen zijn. Omdat de meerderheid van de raad er min of meer net zo over dacht is de motie niet in stemming gebracht. Wellicht dat ZB de bewoordingen zal wijzigen.

D66 is echter van mening dat het huidige beleid, dat ook in steden zoals Amsterdam en Utrecht wordt gehanteerd, volledig recht doet aan de bedoeling achter de plaatsing van Stolpersteine en zou dit het liefst geen onderwerp van debat in de raadsvergadering laten zijn.

Kleur led-verlichting

Het is een goede zaak dat steeds meer verlichting wordt vervangen door energiezuiniger LED lampen. Uit onderzoek blijkt echter dat vleermuizen en andere dieren in de natuur hinder ondervinden van dit felle licht.
Zelfstandig Bloemendaal diende een motie in om de felle led-lampen te vervangen door die met een zachtere kleur.
D66 steunde deze motie. Led-verlichting is inderdaad vaak heel fel en dat is niet op alle plekken nodig. Vooral langs natuurgebieden kan dat anders.