Bieb Bloemendaal: pas op de plaats

De gemeenteraad van Bloemendaal wil een “pas op de plaats” met de toekomstplannen voor de bibliotheek. Hiertoe diende D66 tijdens de raadsvergadering van 30 november een motie in, die unaniem is aangenomen. De aanleiding is een dreigende kostenoverschrijding van ruim drie ton, onder meer als gevolg van de voorgenomen verhuizing van Welzijn Bloemendaal naar het bibliotheekpand. Daarop vooruitlopend is de bibliotheek begonnen met een vermindering van het boekenbestand van ruim 12.000 naar 4.000. Dat heeft tot veel reacties geleid.
Het college heeft nu de opdracht gekregen om het verminderen van de boekencollectie stop te zetten. De raad wil zich eerst een oordeel kunnen vormen over de gewenste koers van de bibliotheek. Ook wil de raad dat het fysieke boekenbestand zoveel mogelijk hersteld wordt op basis van de oorspronkelijke voorraad. Het college is tevens verzocht in afwachting van een nieuw toekomstplan geen nieuwe financiële verplichtingen voor de herinrichting van de bibliotheek aan te gaan.
Het college van B&W heeft positief gereageerd op de aangenomen motie. Het is inmiddels in gesprek met alle betrokkenen over de ontstane situatie. Er komt eerst een nieuw plan voor de bibliotheek. Dat wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Bispinckpark: geen sociale huurwoningen

In Bloemendaal bestaat een schrijnend tekort aan betaalbare (huur)woningen. De fractie van D66 vindt het belangrijk dat onze gemeente probeert dit tekort op te lossen. De invulling van Bispinckpark-Zuid biedt daarvoor een geschikte mogelijkheid.

Daarom heeft D66 met de PvdA en Groen Links een amendement ingediend om in dit deel van het park ruimte te bieden voor minimaal 10 sociale huurwoningen in combinatie met woonruimte in de vrije sector. Dit amendement kon – helaas – niet rekenen op voldoende steun.
Vanwege de bestaande wateroverlast en de onzekerheid over de toename van deze overlast in het noordelijk deel van het Bispinckpark vindt de fractie van D66 het ten opzichte van de huidige omwonenden nu niet verantwoord dat daar gebouwd wordt.

VVGB Tetterodeweg; geen middenhuur-eis

Aan de Tetterodeweg in Overveen komt een mooi bouwplan voor 30 woningen waarvan 10 sociale huur. De raad moest nog een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven, dat gebeurde afgelopen raad unaniem. Er was nog wel een discussie over een amendement van Hart van Bloemendaal, waarin werd gevraagd om de niet speciale huurwoningen uitsluitend te bestemmen voor middenhuur.
D66 vond dat een sympathiek idee, maar vroeg zich of een dergelijke beperking de economische haalbaarheid van het hele project in gevaar zou brengen. De wethouder beaamde dit en betoogde dat de gesprekken met de ontwikkelaar al in een zo vergevorderd stadium zijn, dat het in strijd zou zijn met behoorlijk bestuur om nu nog met een dergelijke eis te komen. Het amendement werd ook afgestemd.

Wmo – loket nu alleen in Bloemendaal
Onderzoek heeft aangetoond dat de inloopspreekuren in Bennebroek en Vogelenzang zeer beperkt worden bezocht. Daarom is voorgesteld de Wmo-spreekuren te centraliseren tot één inloopspreekuur in Bloemendaal. Hierdoor kunnen de consulenten van het Wmo-loket efficiënter worden ingezet. De fractie van D66 kon zich hiermee verenigen ook omdat de Wmo-raad had geadviseerd de inloopspreekuren te beëindigen. Het voorstel werd aangenomen.
 
Fusie STOPOZ-Jong Leren
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland en de Stichting Jong Leren willen fuseren. Dit heeft een aantal voordelen zoals meer organisatorische kracht, aantrekkelijk werkgeverschap, en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Na een toelichting over de voordelen van deze ontwikkeling door het College ging de raad met de voorgenomen fusie akkoord.
 
Vaststellen programma duurzaamheid
Het is een grote uitdaging om in Bloemendaal de huizen, die vaak oud en soms zelfs een monument zijn, duurzamer te maken.
Een hybride warmtepomp kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Daarmee bespaar je tot 60% van de energie. Vanuit het Rijk wordt deze pomp gesubsidieerd en Bloemendaal voegt daar nog € 250 aan toe (zolang het budget van 50.000 euro beschikbaar is).
Er is ook een subsidieregeling voor woningeigenaren, die niet de middelen hebben om hun huis te isoleren.
Ook het eigen maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd. De gemeente doet daarvoor een subsidie aanvraag bij het Rijk zodat de 14 gebouwen die zij in eigendom heeft verduurzaamd kunnen worden.
Sportverenigingen en VVE’s van appartementengebouwen krijgen extra ondersteuning.
Er is extra aandacht voor deelmobiliteit zoals deelauto’s en deelscooters. En er komt een participatietraject om te komen tot een laadkaart voor laadpalen.
In de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt gewerkt aan doorfietsroutes.
Sinds juli kunnen inwoners spullen die hergebruikt kunnen worden naar de werf brengen. De kringloopwinkel haalt ze daar op. Er zal meer aandacht komen voor afvalscheiding, dat gebeurt nog onvoldoende in Bloemendaal. In samenwerking met de buurgemeente worden ondernemers gestimuleerd om meer milieubewust te ondernemen. Op het strand komt een pilot afvalscheiding.
Ook is er aandacht voor: vernatting en verdroging en voor vergroening van daken en groene tuinen. Voor de biodiversiteit blijft Bloemendaal werken aan bloemrijke bermen.
Het programma Duurzaamheid werd unaniem vastgesteld.