Fractie update feb.-maart 2024

De maanden februari en maart hebben vooral in het teken gestaan van de gevolgen van het wateroverlast in de gemeente en van de ontwikkelvisie voor de bebouwing van Blekersveld (Overveen). De raadsvergadering van 15 februari was geheel gewijd aan de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Wateroverlast

De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan onder woningeigenaren in Aerdenhout die te maken kregen met wateroverlast. Er is een beeldvormende avond aan gewijd op 7 maart.

Het bureau Aveco de Bondt gaf daar een presentatie over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Tot teleurstelling van de inwoners zijn er geen makkelijke oplossingen op korte termijn.

In de raad van maart dienden VVD en HvB daarom een motie in die het college opdraagt een second opinion onderzoek te laten doen. 
Hoewel D66 denkt dat daar geen nieuwe inzichten uit voort zullen komen hebben we toch, net als alle andere partijen, daarmee ingestemd. We hopen dat dat rust brengt in dit dossier.

Blekersveld

Woningbouw op Blekersveld. Opnieuw stond het punt op 14 maart op de agenda van de raad. Ter tafel lag de Ontwikkelvisie. Het college had 4 varianten uitgewerkt met als haar eigen voorkeur variant (1) waarbij er 80 woningen, 100% in de categorie sociale huur, zullen worden gebouwd.
Een tweede variant voorzag in het zelfde aantal woningen maar met 75% sociale huur en 25% middenhuur.
Een derde variant bood ‘slechts’ 35 woningen (100% sociale huur), maar wel met ruimte voor een aantal woonwagens, waaraan ook grote behoefte bestaat.
Met tot slot een variant (4) met tot 90-120 woningen (100% sociaal) in een torenflat.

De fractie van D66 had voorkeur voor de eerste variant, die van het college. Deze heeft een goede balans tussen een aanzienlijk aantal sociale woningen, de kosten, de stedenbouwkundige inpassing en de belastbaarheid van de buurt (groen, parkeren). Ook de tweede variant zou voor D66 aanvaardbaar geweest zijn.

Echter, omdat de VVD (grootste fractie) alleen variant 3, met 35 woningen wilde steunen en de oppositie grotendeels (Hart voor Bloemendaal en GroenLinks) alleen variant 4 (torenflat), dreigde er voor geen enkele variant een meerderheid uit de bus te komen!

Voor D66 staat oplossen van de grote woningnood op nummer één, vandaar dat de fractie (3 van de 4 leden) stemde voor variant 4. Hierdoor kreeg deze variant een krappe meerderheid. De stemverhouding binnen de fractie reflecteert het sentiment over deze variant.
De nu gekozen variant biedt weliswaar veel (tot 120) sociale woningen, maar de parkeerproblematiek en de kosten voor de gemeente zijn uitdagingen, die fors kunnen uitvallen. En of een torenflat past in de buurt is eveneens niet onomstreden.

En verder

Motie woonwagenbeleid
Uit een onderzoek van het College blijkt dat er een tekort is van 11 standplaatsen voor woonwagens in onze gemeente. Daarom diende de PvdA in de raadsvergadering van 14 maart een motie in die het College opdraagt zo spoedig een of meerdere locaties aan te wijzen voor woonwagens opdat het huidige tekort daaraan wordt weggenomen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Aankoop grond voor gymzaal Theresiaschool
In dezelfde vergadering werd een voorstel behandeld om een stuk grond aan de Dennenweg te kopen voor de bouw van een nieuwe gymzaal voor de Theresiaschool. De huidige gymzaal heeft een oefenvloer van 126 m2 en voldoet daarmee niet aan de geldende richtlijnen voor een gymzaal. Het is de bedoeling dat de nieuwe gymzaal een oefenvloer krijgt van 308 m2.
De nieuwe gymzaal zal ook voor een groot deel door de Hartenlustschool gebruikt kunnen worden. Daarmee krijgt deze school voldoende gymnastiek capaciteit waarbij rekening is gehouden met een verdere leerlingengroei in de komende jaren. Met 11 stemmen voor (D66, VVD, PvdA en CDA) werd de voorgestelde aankoop goedgekeurd.

Voorgenomen plaatsing trafostations in Vogelenzang en Bloemendaal
Er worden plannen ontwikkeld om grote transformatorstations neer te zetten bij het Gravin Adahof in Vogelenzang en Kinheimplein in Bloemendaal. De bewoners zijn daar niet blij mee omdat ze de plekken ongelukkig gekozen vinden. Maar we hebben die trafo stations natuurlijk wel nodig. Deze stations zijn vergunningvrij, daarom kunnen bewoners geen officieel bezwaar maken.

De PvdA heeft daarom een motie ingediend waarbij het college wordt opgeroepen zorg te dragen dat bij initiatieven van dergelijke voorzieningen het algemeen belang van goede energievoorzieningen en het individueel belang van de inwoners die hun directe omgeving koesteren, zorgvuldig worden afgewogen. De motie roept het college op de partijen bij elkaar te brengen tot overleg. Deze motie hebben wij uiteraard graag gesteund.