Algemene Beschouwingen

Waar doen we het voor?

D66 wil een open bestuurscultuur, een gemeente die problemen durft te benoemen en daadkrachtig weet op te lossen. Juist bij onrust in de wereld en onzekere gevolgen daarvan is het zaak lokaal met elkaar goed samen te werken. Daarbij is voor ons essentieel dat we actief luisteren in de dorpskernen naar de zorgen en problemen van onze inwoners. 

Afgelopen weekend vroeg mijn dochtertje van 7, papa waarom wonen we eigenlijk hier? Goede vraag natuurlijk. We waren op zoek naar een andere woning en uiteindelijk zijn we hier gaan wonen. We voelden ons aangetrokken door de prachtige natuur, de zee, de
groene ligging dichtbij de stad en de goede voorzieningen. Nu meer dat ooit beseffen we dat we bevoorrecht zijn. Dat wij de kansen hebben gekregen die er nu voor veel mensen niet meer zijn. 

Maar vooraf: We beleven heftige tijden: Oorlog – in Oekraïne – maar ook polarisatie in de
samenleving, kansenongelijkheid in het onderwijs, krapte op de woning- en op de arbeidsmarkt en zo kan ik nog even doorgaan. Dit kunnen we alleen doorbreken met
solidariteit en door samen de schouders er onder te zetten.  In mijn opvatting gaat politiek niet over wie de mooiste plannen kan bedenken, het gaat er
om wat je ervan kunt wáármaken. Er is wel haast geboden: Voor het klimaat, het onderwijs, een betaalbare woning en ook voor mobiliteit. Verandering komt niet van zelf maar is soms noodzakelijk. Je hebt voorlopers nodig. Dat is onze rol. Niet behouden, maar agenderen. We willen en moeten juist investeren voor onze volgende generaties.

Financiën

Ook D66 ziet dat het financieel lastige tijden zijn voor onze inwoners door de hoge energieprijzen de stijgende inflatie. Alle rekeningen worden hoger, waardoor gezinnen in
problemen komen. Landelijk worden er maatregelen bedacht maar zijn deze voldoende en op tijd? 

De financiële situatie van de gemeente staat ook onder druk. Wij staan voor een evenwichtige en sluitende begroting met een meerjarig vooruitzicht en goed financieel
beheer. 

D66 blijft voorstander van Soeverein Bloemendaal, met behoud van het serviceniveau voor inwoners, een redelijk niveau van lokale lasten en behoud van de sociale infrastructuur. 
We hebben ambities en kijken naar de langere termijn. De grote opgave zijn klimaat, woningmarkt, kwaliteit dienstverlening aan de inwoners en efficiënte samenwerking met
andere gemeenten. Dat is onze vaste beoordeling bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling. D66 wil nu hier een aantal van die opgaven benoemen, zonder andere opgaven te kort te
doen. 

We moeten blijven investeren in de toekomst. Ik citeer Abraham Lincoln: “Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken.”  Met enige trots stel ik vast dat het college in ieder geval niet op de handen is gaan zitten. In
de begroting staan belangrijke investeringen voor de toekomst. Investeringen in duurzame schoolgebouwen, in de energietransitie, mobiliteit en kwaliteit in de openbare ruimte. 

Een bijzondere uitdaging blijft het sociaal domein: in een tijd waarin kwetsbaren het extra moeilijk hebben, worden we tegelijkertijd geconfronteerd met grote tekorten. 

We zien dat de samenleving vergrijst, onze inwoners worden ouder. Dat betekent dat we oog moeten hebben voor bijvoorbeeld eenzaamheid en dementie en wat dit vraagt van onze
samenleving. Bij prioriteit stellen is de vraag: Wie heeft het hardste hulp nodig en welke hulp maakt het grootste verschil. 

Want tegelijkertijd hebben we een tekort in de begroting en te weinig geld voor alle sympathieke plannen. Onze inwoners willen een goed onderhouden leefomgeving die veilig en goed bereikbaar is. Met voldoende voorzieningen zoals een bibliotheek en goede scholen
met duurzame toekomstbestendige huisvesting. Zonder investeringen dreigen deze voorzieningen te verdwijnen en dat is voor D66 onacceptabel. De OZB zal beperkt verhoogt
moeten worden. Dat is geen makkelijke keuze. Maar nu wel noodzakelijk. Daarnaast willen we de toeristenbelasting en de parkeertarieven verhogen en op een gelijkwaardig niveau
trekken als onze buurtgemeenten zoals Haarlem. De stijging van de lasten voor inwoners kan hierdoor beperkt blijven. Hiervoor dienen we als mede indiener een amendement in.

Bibliotheek

D66 steunt de eenmalige bijdrage aan huisvestiging van de bibliotheek Bloemendaal. De brede, maatschappelijke rol vervult de bibliotheek niet alleen, maar samen lokale partners- , Welzijn Bloemendaal, het WMO loket – en inwoners. Daar moet de huisvesting op toegerust zijn. 

We zijn blij met de extra toezegging van het rijk voor extra middelen. Wellicht leidt dit tot een meevaller bij het eerste kwartaalrapport

Samenwerkingsverbanden (mobiliteit, landschap, energie)

Wat de Amazone is voor Brazilië en de wereld, is Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de kust voor Bloemendaal en de Regio. Niet alleen onze inwoners zien dat maar steeds vaker
zien we dat mensen van verre naar onze gemeente komen om hier te genieten. 

D66 ziet samenwerken aan de grotere opgaven in de regio als meerwaarde en als onvermijdelijk. 

In de regio worden veel woningen gebouwd. Wegen worden drukker en strandbezoek zal toenemen. Herstellen Biodiversiteit, klimaat adaptief landschap, energie transitie en tijdige
aanleg benodigde infrastructuur kunnen we alleen in nauwe samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

De eigen beslissingsbevoegdheid van Bloemendaal komt daarmee niet op de tocht te staan. 

De rol en effect financiële middelen van de MRA moet veel inzichtelijker worden voor onze inwoners. Wat ziet de inwoner daarvan terug? 

Wij vragen het College met plannen te komen en die af te stemmen met de regio voor de realisering van DoorFietsroutes en verbetering fietspaden. We blijven bij de provincie aandringen op verlagen van de snelheid op de Zeeweg naar 60 km.

Woningen

De vraag naar betaalbare huurwoningen, naar woonvormen met zorg is hoog, de wachtlijsten lang. Het duurt zorgelijk lang voordat bestaande projecten af zijn. Behalve onderhouden gaan we ook bouwen. De vorige raadsperiode zijn al een aantal nieuwe projecten goedgekeurd en deze trend zetten we voort. Dit doen we alleen waar het kan, in en na overleg met de inwoners. 

Aan de bouw stellen we strenge kwaliteitseisen, ze moeten duurzaam, levensloopbestendig, en energie neutraal zijn. Groene gevels en daken zijn gewenst. We stimuleren ook bouwen
voor andere doelgroepen, zoals jongeren of mensen die uit een beschermd wonen voorziening komen. D66 vindt het belangrijk dat er snel voortgang komt in het nieuwe woonplan.

Nieuwkomers

We spannen ons in om nieuwkomers goed te laten integreren in de lokale samenleving. We luisteren naar hun ideeën en benutten de mogelijkheden van omwonenden. Dat zien we
terug in de begroting. 

De gemeente is weer verantwoordelijk voor de ‘inburgering’ van statushouders. D66 is trots dat we met Oldenhove daar een actieve bijdragen aan mogen leveren. 

De kinderen die straks komen te wonen in Oldenhove gaan samen met de leerlingenraden van 3 basisscholen actief meedenken aan de nieuwe speeltuinen in Overveen en dus ook bij Oldenhove. 

Zo wordt er meteen gewerkt aan de sociale integratie met elkaar. Kinderen met verschillende achtergronden die spelende wijze samen werken aan een duurzame toekomst.

Energie/klimaat

In het Klimaatakkoord is de gemeente aangewezen als regisseur in de wijkgerichte aanpak. 

Wat D66 betreft versnellen we de verduurzaming van de gebouwde omgeving en pakken we kansen door deze te koppelen aan andere opgaven, zoals leefbaarheid, sociale samenhang
en economische stabiliteit en daarnaast de aanpak van energiearmoede, de ambities rond circulair inkopen, elektrische mobiliteit en de aanleg publieke laadpalen naar het doel van
500 in 2030. In de begroting is hier rekening mee gehouden.

Onderwijs

Goed onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. De gemeente gaat over de schoolgebouwen. Het ‘integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen’ wordt de komende
jaren geactualiseerd, uitgaande van de te verwachten nieuwe voorziening voor renovatie en ontwikkelingen op het gebied van klimaatmaatregelen en verduurzaming. We steunen dan
ook de voorstellen en oplossingen van het college m.b.t. onderwijs huisvestiging om de schoolbesturen in staat stellen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren. 

D66 verwacht van het College dat er actief gesprekken gevoerd worden met de schoolbesturen over verduurzamen schoolgebouwen in combinatie – waar mogelijk – met wijkgerichte aanpak en kijken van welke maatregelen de omringende buurt van mee kan profiteren. 

De veilige en zelfstandige bereikbaarheid van Scholen door de leerlingen moet overigens gewaarborgd zijn en moet meer aandacht krijgen.

Voorzitter ik kom tot een afronding,

Wat we willen is groots en realistisch tegelijk; behoud fijne leefomgeving door inzet in verkeersveiligheid en investering in natuur en klimaatmaatregelen en concrete resultaten op het gebied van huisvesting. Zowel voor inwoners als scholen. Met vereende krachten krijgen we dit voor elkaar. 

Vertrouwen ligt aan de basis van elke samenwerking. Ook hier in deze raadszaal. 

Oude gewoonten slijten langzaam. Dat zal vast ook voor mij gelden. 
Een goede politieke discussie over de inhoud blijft noodzakelijk en we zijn het vast niet altijd met elkaar eens, maar we willen allemaal een gemeente met 5 geweldige dorpskernen waar we samen fijn met elkaar kunnen leven. 

Vooruit gaan is niet stilstaan maar ‘samen’ verder kijken naar wat onze gemeente nodig heeft. Als we durven te veranderen gaan we erop vooruit.

Vincent Verheij 
Fractievoorzitter D66 Bloemendaal