Zorg en Welzijn:
Waar we voor elkaar zorgen

Wij vinden dat elke Amsterdammer de kans moet krijgen om gezond op te groeien en oud te worden in onze stad. De verschillen in (gezonde) levensjaren zijn binnen Amsterdam tussen de Amsterdamse stadsdelen maar ook per opleidingsniveau, inkomen, afkomst, gender(identiteit) en seksuele geaardheid te groot. Van gelijke kansen is geen sprake. Daarom willen wij breed investeren in zorg en welzijn, waarbij we aandacht hebben voor zowel fysieke- als mentale gezondheid.

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie met behoud van keuzevrijheid én oog voor kansengelijkheid. Daarom maken wij de komende jaren preventie het speerpunt van ons beleid. We zetten vol in op een gezonde leefstijl, met goed eten en voldoende bewegen. Een gezonde leefstijl moet zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. Naast aandacht voor preventie, moet er ook aandacht zijn voor overmatig middelengebruik, wachtlijstproblematiek in de ggz en eenzaamheid.

Preventie

D66 staat voor een stad die zich inzet om, waar mogelijk, te voorkomen dat mensen ongezonde keuzes maken. Ongezonde keuzes die impact hebben op henzelf, maar ook op hun omgeving. We gaan aan de slag met het voorkomen van verslaving aan sigaretten, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en het aanpakken van buitensporig lachgas gebruik. We staan voor een vrije stad, maar ook voor een stad die zorgt voor haar inwoners.

 • We blijven vol inzetten op de Amsterdamse preventieagenda. We willen dat Amsterdam vooroploopt. Daarom blijven we samen met de GGD Amsterdam en andere kennisinstellingen investeren in onderzoek naar leefstijl en publieke gezondheid.
 • We creëren meer rookvrije zones in Amsterdam om werk te maken van een rookvrije generatie. We willen rookvrije zones in parken, rondom scholen, speelpleinen en andere plekken waar veel kinderen komen. Daarnaast stimuleren we organisaties, verenigingen en instellingen om hun locaties ook rookvrij te maken.
 • We stoppen met houtstook in de stad om de ernstige luchtvervuiling die dit veroorzaakt terug te dringen. We stimuleren mensen om houtstook te mijden door goede voorlichting te geven en subsidies te geven voor het vervangen van de houtkachel. Bij nieuwbouw dient het gebruik van houtstook vermeden te worden;
 • We nemen maatregelen om ongezond eten tegen te gaan en stimuleren het gezond eten.
 • We maken de openbare ruimte aantrekkelijker om in bewegen en te spelen. Op plekken waar veel kinderen en jongeren komen, zoals bij (sport)evenementen en openbare plekken, is geen ongezonde (kinder)marketing toegestaan.
 • We starten een grootscheepse Amsterdamse lachgascampagne om gebruik van lachgas te ontmoedigen.
 • We ondersteunen campagnes op scholen om voorlichting te geven over drank, drugs en seksuele gezondheid.
 • We blijven ondersteuning aanbieden voor Amsterdammers die met grote regelmaat aan chemseks doen en een risico lopen op negatieve langetermijneffecten hiervan zoals verslaving en mentale problemen.
 • We richten ons op structurele oplossingen bij het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Denk hierbij aan gezonde schoollunches, het stimuleren van een fietscultuur onder kinderen, bewegen en sporten.
 • We blijven een voortrekker in de bestrijding van soa’s en hiv, met als doel om in 2026 geen nieuwe hiv-besmettingen meer te hebben. Hiervoor is een goede soa-poli een belangrijk middel. De gemeente moet zorgdragen voor genoeg en toegankelijke (en anonieme) testmogelijkheden voor soa’s voor iedereen. Ook moet de gemeente het Prep-programma blijven uitvoeren;
 • De drugstestservice is en blijft een belangrijke gratis voorziening om Amsterdammers in staat te stellen verantwoord te gebruiken.

Zorg en welzijn
in de buurt

De groeiende kloof tussen arm en rijk is ook terug te zien op het gebied van gezondheid. In de praktijk is het voor veel mensen lastig om de juiste gezonde keuzes te maken als het gaat om bewegen, voeding en roken. D66 staat voor een stad die dicht bij haar inwoners staat en die ze helpt met het maken van de juiste keuzes. In 2021 zijn we daarom gestart met de Buurtteams in Amsterdam, waardoor laagdrempelige zorg en advies altijd dichtbij is.

 • We blijven vol inzetten op de Buurtteams (welzijn) en de Ouder- en KindTeams (zorg) om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen en gezondheidsongelijkheid tegen te gaan. Hiermee zorgen we ervoor dat elke wijk een plek heeft waar mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen voor coaching, informatie en/of een luisterend oor. Bij wijken met veel anderstaligen zullen mensen die deze andere taal machtig zijn het Buurtteam, waar nodig kunnen, versterken.
 • We stellen in elk Buurtteam welzijnscoaches aan.
 • Een welzijnscoach verbindt mensen met de sociale basis, en zorgt voor het ontstaan van initiatieven waar de bewoners zelf behoefte aan hebben. Denk aan wandelgroepjes, kookcursussen, of stoppen-met-roken groepjes. De welzijnscoach kan daarbij ook fungeren als de schakel naar Amsterdam Vitaal & Gezond, evenals en naar huisartsen.
 • We geven de Buurtteams budget voor uitzonderlijke gevallen, omdat de hulpvraag van bewoners niet altijd in een hokje valt te plaatsen. De Buurtteams staan dicht bij de bewoners. Zij kunnen goed inschatten wanneer er sprake van een uitzondering is, en er maatwerk toegepast dient te worden.
 • We richten een Amsterdams wachtlijstoverleg in waarbij in samenspraak met de Buurtteams overbruggingsplannen worden opgesteld, terwijl de cliënt wacht op de ggz. Hierdoor kunnen hulpbehoevenden reeds begeleid worden op psychosociale gebieden zoals werk, re-integratie, sociale contacten, dagbesteding en zelfzorg.
 • We zorgen voor een kort lijntje tussen Buurtteams en ggz voor een sneller herstel en doorstroom van hulpbehoevenden.
 • We zetten in op een actieplan om eenzaamheid te verminderen, met name onder ouderen, jongeren en (internationale) studenten.
 • We maken van Amsterdam een dementievriendelijke stad. In alle buurten is inloop en voorlichting voor mensen die te maken hebben met dementie, zoals bijvoorbeeld het Odensehuis.

Kinderen en jeugd

We kunnen er niet van uitgaan dan kinderen en jongeren met problemen zichzelf wel redden. Op de juiste momenten moeten wij als gemeenschap daarom voor ze klaarstaan. We moeten zorgen dat ze nooit tussen wal en schip komen te vallen, omdat ze die traumatische ervaring vaak de rest van hun leven bij zich dragen. D66 staat voor een stad die zorgt voor de kinderen en jeugdigen van de stad, juist op de momenten waarop dit het hardst nodig is

 • We zorgen dat kinderen in de jeugdbeschermingsketen worden geholpen om gebruik te maken van sport- en cultuuraanbod. Er wordt gestimuleerd om meer werk te maken van therapie en begeleiding op basis van kunsteducatie of sport.
 • We zetten ons in om de wachttijden in de jeugdzorg stevig te verminderen.
 • We versterken de jeugd-ggz. Alle Ouder- en KindTeams krijgen extra ggz-kennis en -expertise, en de samenwerking met de hoogspecialistische jeugd-ggz zorg wordt geïntensiveerd.
 • We zetten in op wervingscampagnes gericht op het opleiden van zorg-professionals.
 • We creëren een fonds waarop zorgverleners terug kunnen vallen wanneer cliënten tussen schakelmomenten vallen. Een cliënt die net 18 is geworden, kan dan gewoon het begonnen traject afmaken dat is ingezet door Jeugdzorg.
 • We zetten in op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling maar ook voor voldoende opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld. We makenvhulporganisatie Veilig Thuis beter bekend, zetten meer in op samenwerking tussen diverse hulporganisaties, maken meer informatiepunten beschikbaar en bekend onder professionals, en benutten de ervaringen van pilot Blijvend Veilig zowel als de expertise van Blijfgroep. Daarbij wordt de samenwerking van partners in de jeugd veiligheidsketen via Blijvend Veilig uitgebreid naar de hele stad.
 • We zetten in op vroegsignalering van eventuele kindermishandeling. Ieder kind heeft recht op een veilige woonomgeving.
 • We maken ons in lijn met het landelijke programma hard voor een aanpassing van het zorgstelsel. Daarbij wordt de gemeentelijke taak in de Jeugdwet beperkt tot thuisnabije ondersteuning en zorg. Hierdoor vallen complexe gevallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

GGZ en woonzorginstellingen

Zorginstellingen kunnen niet altijd de door hen gewenste zorg leveren. Vaak spelen een gebrek aan (kwalitatieve) middelen, starre bureaucratische kaders, of simpelweg een tekort aan zichtbaarheid daarbij een rol. D66 wil ervoor zorgen dat deze instellingen de ruimte krijgen, zodat ze meer tot bloei komen en meer in verbinding kunnen komen met de Amsterdammers.

 • We stoppen met het goedkeuren van onderaannemerschap door instellingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen.
 • We zorgen dat het ggz-aanbod beter aansluit bij mensen met een migratieachtergrond.
 • We geven gespecialiseerde instellingen de financiële ruimte om cliënten in afwachting van een volgende stap (bijvoorbeeld een opvangtehuis) te blijven ondersteunen of, wanneer de cliënt niet op zijn plek is, in een reguliere instelling.
 • We stimuleren nieuwe woonzorginstellingen waar ouderen zowel zelfstandig als met hulp kunnen wonen; ook voor ouderen met een migratieachtergrond.
 • We zetten in op vierkante financiering voor 24-uurs voorzieningen en begeleide woongroepen.
 • We maken afspraken met woningcorporaties om een vast percentage van de woningen beschikbaar te stellen voor 24-uurs voorzieningen en begeleide woongroepen.
 • We zorgen binnen de sociale woningvoorraad voor meer woningen voor groepen die uitstromen uit de zorgvoorzieningen, zoals jongeren uit de jeugdzorg of die vanuit de maatschappelijke opvang beschermd wonen komen.
 • We maken het meldpunt voor personen met verward gedrag meer bekend, zodat Amsterdammers zo snel mogelijk kunnen helpen in de omgang met deze personen.
 • We investeren in en faciliteren samenwerking tussen zorginstellingen en informele zorgorganisaties. Denk aan vrouwen- en LHBTIQ+-organisaties die goed in contact staan met deze moeilijk bereikbare doelgroepen.
 • We nemen de verontrustende stijging van femicide serieus. We willen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een stalkingsalarm voor slachtoffers uitbreiden.

Mantelzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De kwaliteit van de zorg wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van zorgverleners en de
beschikbare middelen. Helaas zien we dat de drang om zorg efficiënter te maken kan leiden tot
verminderende kwaliteit. Dit omdat zorgverleners overbelast raken, er een uurtje factuurtje mentaliteit ontstaat, of er minder hulpmiddelen beschikbaar zijn. D66 streeft ernaar een gezonde balans te vinden tussen efficiëntie en kwalitatieve, persoonsgerichte zorg.

 • We zorgen voor toegang tot de hulpmiddelen voor hulpbehoevende personen om zelfstandig thuis te kunnen wonen (Wmo). We maken leverbetrouwbaarheid onderdeel van de aanbesteding en evalueren regelmatig met leveranciers hoe ze hierop presenteren.
 • We houden het Wmo-vervoer betaalbaar voor hulpbehoevende personen en begeleiders.
 • We erkennen de positie van de mantelzorger in het lokale zorgstelsel en zetten een programma op om jonge mantelzorgers vanaf de eerste dag te ondersteunen door middel van voorlichting, coaching en begeleiding.
 • We ontlasten de mantelzorger door respijtzorg en logeerzorg te stimuleren.
 • We maken tolken beschikbaar voor hulpverleners. Op die manier voorkomen we dat kinderen deze rol op zich moeten nemen.
 • We onderzoeken bij wie het mogelijk is om naar eigen draagkracht bij te dragen aan zorg, om te voorkomen dat zorg onbetaalbaar wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage bij Hulp bij Huishouding.
 • We steunen de vestiging van een tweede Oranje Huis in Amsterdam waar zorg en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld geconcentreerd kan worden aangeboden. We onderzoeken hoe deze zorg (voor slachtoffers van huiselijk geweld) met minder bureaucratische procedures zo goed mogelijk met een langetermijnperspectief kan worden aangeboden en of aanbesteding hiervoor de juiste procedure is.