Achterstand bomen wordt niet meer ingelopen

De bomenachterstand, die het huidige college van B en W heeft opgelopen, wordt niet meer ingelopen. Dit werd duidelijk tijdens het debat in de gemeenteraad dat D66 had aangevraagd. De komende maanden wordt nog een uiterste inspanning gedaan om zo veel mogelijk bomen te planten, maar de wethouder gaf zelf al toe dat het lastig zou worden.

Kwaliteit voor kwantiteit

“Het is jammer dat het groene vuur ontbreekt bij de wethouder, hij geeft aan dat het niet kan, maar tijdens de vorige collegeperiode werden er wél veel meer bomen geplant dan er gekapt werden”, aldus fractievoorzitter Benjamin Hofland, “het college geeft aan dat kwaliteit voor kwantiteit gaat, maar dat is moeilijk te realiseren als je meer bomen weghaalt dan dat je bomen plant.”

Tijdens het debat werden veel vragen gesteld aan de wethouder. Op lang niet alle vragen kwam een antwoord. Vooral de vraag waarom het vorige wethouders wel lukte om meer dan genoeg bomen te planten, bleef lang onbeantwoord.

Beeld: D66 Westland

Motie van treurnis

Aan het einde van het debat kwam de D66-fractie met een motie van treurnis over het handelen van de wethouder. Helaas kon deze niet op een meerderheid rekenen. “We hebben de urgentie goed onder de aandacht gebracht, nu is het weer aan de wethouder om aan het vertrouwen te werken”, aldus Benjamin Hofland.

Bijdrage D66 Westland

Bijdrage van D66 Westland tijdens de raadsvergadering van 21 september 2021

Het groen binnen de gemeente is al jaren een issue. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren er veel partijen die dit vraagstuk als een urgent probleem zagen. Bij de start van het huidige college werd de raad duidelijk gemaakt dat het beleid van het vorige college zou worden voortgezet en dat het huidige college hier naar eigen believen beleidspunten aan zou toevoegen.

In het vorige collegewerkprogramma viel te lezen: “Wij zullen voor iedere boom die de gemeente kapt, twee bomen terugplaatsen.” Dit zogenoemde bomenbeleid werd door dit college dus voortgezet.
Bij de beantwoording van schriftelijke vragen in september 2019 naar het ‘bomenbeleid’, luidde het antwoord dat “De lijn ‘één boom kappen, twee terug planten’, nog altijd van toepassing was”.

Aangezien onze fractie niet helemaal gerust was op het ‘bomenbeleid’, hebben wij begin 2021 via de griffie geïnformeerd naar de huidige bomenbalans. Hieruit bleek dat er in 2019 541 bomen gekapt zijn en 481 herplant en dat er in 2020 367 bomen gekapt zijn en 201 herplant. Als je de jaren hiervoor nog meeneemt, is er een achterstand van bijna 1800 bomen die nog geplant moeten worden.
Om dit proces van herplanten te bespoedigen, hebben wij in april van dit jaar wederom vragen gesteld om de urgentie van deze achterstand sterker onder de aandacht te brengen.

Voorzitter, geduld is een schone zaak, zeker als het om het Westlandse groenbeleid gaat. Maar déze keer werd ons geduld wel erg op de proef gesteld. Maar liefst 152 dagen moesten we wachten op antwoorden.

Antwoorden waaruit bleek dat het bomenbeleid zoals dat vanaf 2014 werd uitgevoerd, niet meer bestond. Voorzitter, als onderwijzer was ik gelukkig niet boos, maar wel teleurgesteld. Zonder nieuwe beleidskaders is het college met dit beleid aan de slag gegaan en ook zonder hierover de gemeenteraad te informeren. Voorzitter, het is triest.

Kwaliteit gaat boven kwantiteit, maar nog altijd kappen we jaarlijks meer bomen dan we planten, hier mogen wel hele zeldzame bonsaibomen voor terugkomen om dit enigszins te compenseren.
Voorzitter, hopelijk was dit een nare droom en word ik straks wakker in een andere wereld. Hiervoor wacht ik graag eerst de beantwoording van de wethouder af.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland
21 september 2021

Verzoek interpellatiedebat

Verzoek omtrent een interpellatiedebat over het niet uitvoeren van het bestaande boombeleid.

1. In de vorige collegeperioden werd het beleid gehanteerd dat voor elke gekapte boom er twee terug geplaatst moesten worden. Is dit correct?

2. Aan het begin van deze collegeperiode werd duidelijk dat dit college het bestaande beleid zou voortzetten en dit ook zou vastleggen in nieuwe begrotingen. Is dit beeld correct?

3. De beantwoording van onze schriftelijke vragen over de stand van het groen, die wij hebben ingediend op 9 april 2021, heeft 152 dagen geduurd. Wat is de reden dat de antwoorden 152 dagen op zich deden wachten?

4. De beantwoording verscheen een dag na de eerste behandeling van de groenvisie in de commissie. In hoeverre houdt de late beantwoording verband met het bespreken van de groenvisie?

5. Bij beantwoording van eerdere vragen in september 2019 werd het hierboven genoemde beleid nog onderschreven, terwijl bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen op 8 september 2021 duidelijk werd dat dit beleid is losgelaten. Waar in de twee jaar tussen september 2019 en september 2021 is het dit beleid losgelaten?

6. In hoeverre is het hiervoor genoemde beleid door het huidige college überhaupt uitgevoerd?

7. Wat is de reden dat deze beleidswijziging niet gecommuniceerd is met de gemeenteraad?

8. In de beantwoording van 8 september 2021 op onze vragen stelt het college dat ‘kwaliteit boven kwantiteit’ gaat. Kan de wethouder uitleggen wat dit inhoudt?

9. Het werk van een wethouder is het uitvoeren van beleid binnen de vastgestelde kaders. Is het college het met D66 Westland eens dat dit bij dit beleid niet is gebeurd?

10. Naast het uitvoeren van beleid binnen de vastgestelde kaders heeft een wethouder een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Is het college het met D66 Westland eens dat het college de raad actief had moeten informeren over het besluit om het eerder vastgestelde beleid niet langer uit te voeren?

11. Is het college het met D66 Westland eens dat de antwoorden op de vragen van september 2021 niet correct waren?

12. Wat is het échte beleid dat de wethouder uitvoert?