Verkeer en Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Als mensen blijven we ons graag verplaatsen en elkaar ontmoeten voor werk, school, ontspanning en winkelbezoeken. D66 wil dat dit binnen Waddinxveen mogelijk blijft en dat alle bestemmingen bereikbaar blijven, waarbij verkeersveiligheid en een schoon milieu een prominentere rol krijgen. Hierin ziet D66 een minder prominente rol voor de auto, met name voor verplaatsingen binnen Waddinxveen. Meer ruimte voor de fiets is geboden.

Wat gaan we doen?

Groene mobiliteit

Verkeer en vervoer speelt een belangrijke rol in de verduurzamingsopgaven, waar we allen voor staan. Groene mobiliteit heeft de toekomst en D66 wil komende jaren inzetten op groene mobiliteit. Dit doen we onder meer door voldoende E-laadplekken te realiseren op strategische locaties, zoals winkelgebieden. Tevens wil D66 een onderzoek starten naar een milieuzone in de dorpskern, met name gericht op het weren van vervuilende/verouderde dieselvoertuigen, in lijn met de landelijke trend.

Autoluwe gemeente

Binnen Waddinxveen zijn de bestemmingen veelal op fietsafstand of te voet bereikbaar. Deze autoluwe gemeente biedt meer ruimte voor langzaam verkeer en groen in de openbare ruimte. Om te beginnen zal gemotoriseerd verkeer langs het dorp geleid worden in plaats van door de bebouwde kom, waar zij geen herkomst en/of bestemming hebben in Waddinxveen.
Binnen Waddinxveen blijven een aantal gebiedsontsluitingswegen geschikt om de bereikbaarheid binnen Waddinxveen te handhaven. Oude doorgaande routes, vaak al afgewaardeerd naar 30km/u (bijvoorbeeld Brugweg, Dorpsstraat, Nesse, Noordkade, Plasweg, Zuidkade) worden verder autoluw gemaakt. Hierin ziet D66 ook meer mogelijkheden om eenrichtingsverkeer in te voeren, waardoor meer fysieke ruimte beschikbaar komt voor langzaam verkeer en eventueel parkeren.
D66 ziet graag een vrachtwagenverbod op de hefbrug. Dit wordt bezien in relatie tot de ontwikkelingen op bedrijventerrein Noordkade. Alle andere bedrijventerreinen aan de zuidzijde van Waddinxveen blijven goed bereikbaar zonder gebruik te hoeven maken van de hefbrug.

Fietsvriendelijke gemeente

De afstanden zijn binnen Waddinxveen veelal op fietsafstand. Fietsen is tevens een schone wijze van verplaatsen en D66 wil de komende jaren meer ruimte geven voor de fiets. Meer ruimte voor de fiets betekent bredere fietspaden, met name waar deze onderdeel uitmaken van de hoofdfietsinfrastructuur. Ook wil D66 meer ruimte voor de fiets door fietsers op meer locaties voorrang te geven ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer.
Vanuit een top-10 fietsknelpuntenlijst worden fietsonveilige situaties aangepakt met een herinrichting. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het kruispunt Kerkweg-West – Spoorpad, waar fietsers op een doorgaande fietsroute voorrang moeten verlenen en de rotonde Beijerincklaan – Parklaan – Zuidplaslaan, waar fietsers in twee richtingen fietsen op een onoverzichtelijke en drukke rotonde. Naast goede fietspaden zijn goede stallingsmogelijkheden ook van groot belang om het fietsverkeer te stimuleren. Verbeteringen voor stallingsmogelijkheden worden doorgevoerd op belangrijke locaties, zoals winkelgebieden, stations en het centrum.

Waddinxveen te voet

Lopen is van alle tijden en gezond. Het is van belang dat alles te voet goed bereikbaar blijft, met name voor specifieke doelgroepen. D66 zet in op optimalisaties in de openbare ruimte. Dit betekent bredere en vlakke voetpaden, met name voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Meer schuine banden om een straat over te steken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens en veilige voetpaden en looproutes rondom basisscholen.

Stimuleren Openbaar Vervoer

Met name voor verplaatsingen van en naar Waddinxveen ziet D66 een grotere rol voor het Openbaar Vervoer. Waddinxveen ligt centraal en niet ver van metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Om een grotere rol voor het Openbaar Vervoer mogelijk te maken ziet D66 mogelijkheden.
Capaciteit uitbreiden Rijn-Gouwelijn, met name in de spits tussen Waddinxveen en Gouda. Onderzoek naar aansluitingen op Randstadrail om de verbinding naar Zoetermeer/Den Haag en Rotterdam op lange termijn te verbeteren en onderzoek naar een wijkbus/buurtbus om lokaal openbaar vervoer te verbeteren naast de bestaande streekbussen. Voor alle mogelijkheden om het openbaar vervoer te stimuleren wordt actief samenwerking gezocht met Provincie Zuid-Holland en regionale partners.