Sociaal domein en gezondheid

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend. Wij willen dat de gemeente ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen. Wij vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen beslissingen te nemen. Waar iedereen zich op de eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en het economisch proces. Daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat willen we bereiken?

D66 wil dat iedereen de kans heeft om zowel lichamelijk als geestelijk lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. Voor vroegtijdige signalering is een brede domeinoverstijgende samenwerking nodig.

D66 wil dat de gemeente de partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, zorgverleners, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraars werken samen aan een integrale gezondheidsaanpak.

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.

Jeugdzorg moet passend, efficiënt en effectief ingezet worden. Om de ondersteuning te stroomlijnen, blijven wij inzetten op één aanspreekpunt per gezin.

Schuldenproblematiek is een groeiend probleem. Onderzoeken laten zien dat het hebben van schulden grote gevolgen heeft voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. D66 wil dat de gemeente regie en ondersteuning biedt tot het voorkomen van schulden en begeleiding voor inwoners met schulden. Wij willen specifieke aandacht voor kinderen van ouders met schulden. Deze kinderen hebben zorgen om geld. Zij hebben vaak niet de juiste middelen om goed onderwijs te volgen. Daardoor kunnen zij niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Opvallend vaak komen kinderen van ouders met schulden later zelf ook in geldproblemen. D66 vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie van en onderwijs over schulden.

D66 wil dat kinderen een onbezorgde jeugd kunnen beleven en dat ze gezond kunnen opgroeien. Richting jongeren en jongvolwassenen heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om omgaan met seksualiteit, ongewenste zwangerschap alcohol en drugs, gameverslaving en omgaan met geld. In samenwerking met de scholen willen wij de voorlichting verder verbeteren.

Wat gaan we doen?

(Jeugd) zorg, Gezondheid

D66 wil inzetten op bewezen, effectieve preventie in samenwerking met alle betrokken partijen. Sport en onderwijs zijn hierin essentieel. Wij willen Jeugdzorg passend inzetten: efficiënt en effectief. De kosten van zorg lopen erg op. D66 wil grip op deze kosten en onnodige kosten uitbannen. Hierdoor kunnen wij het beschikbare budget gericht en effectief in zetten. Samenwerken, evalueren en verbeterpunten toepassen zijn hierin kernbegrippen. Wij willen aandacht voor de jeugd-GGZ.

Aandacht voor uitstroom jeugdzorg

D66 wil geen kastje naar de muur zorg, wij willen één aanspreekpunt per gezin handhaven. Passende preventieve ondersteuning gelijk oplopend met demografische ontwikkeling Waddinxveen.

Werk en inkomen, schulden

Wij geloven in de kracht van mensen. Wat kan iemand bijdragen? D66 wil dat de gemeente geen extra geldstress veroorzaakt. Kijk naar de mens en de situatie waarin deze zich bevindt. Regie en ondersteuning op schuldenproblematiek. Specifieke aandacht voor kinderen van ouders met schulden.