Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de maatschappij. Cultuur verbindt!

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedereen (van peuters tot jongvolwassenen) al jong kennismaken met het culturele leven. Kunst en Cultuur moet in alle opzichten laagdrempelig worden (zowel inhoudelijk, financieel als het aanbod). We willen zuinig zijn op het (schaarse) erfgoed van Waddinxveen en de gemeentelijke rijksmonumenten

Wat gaan we doen?

D66 wil actieve en passieve muziekbeoefening stimuleren, want muziek is van groot belang voor de fysieke en geestelijke ontwikkeling van het individu.

We willen de identiteit van Waddinxveen beter herkenbaar maken en versterken zodat iedereen er trots op kan zijn.

We willen meer levendigheid in het dorp en in het centrum, ook in het weekend.

Er moet een visie op kunst & cultuur komen op elke (basis)school, met ondersteuning van de gemeente.

Er moet een kennismakingscarrousel komen voor jongeren om met veel kunstvormen in aanraking te komen en interesses te ontdekken.

Het Cultuurhuys de Kroon (inclusief de bibliotheek) is essentieel voor een bruisend cultuurleven. Daarom willen wij deze voorziening in voldoende mate financieel steunen. De subsidiebijdrage per inwoner wordt gelijk getrokken naar het landelijk gemiddelde en groeit mee met het groeiende inwonersaantal.

De cultuurnota is een belangrijke pijler onder de versterking van het cultuurleven in Waddinxveen. Een van de maatregelen is het aanstellen van een cultuurcoach. D66 vindt de uitvoering van de cultuurnota zeer belangrijk en het goed functioneren van de cultuurcoach van groot belang en zal zich inspannen om deze nieuwe functie langere tijd in stand te houden.

Wij willen de Cultuurprijs van Waddinxveen verder versterken door het instellen van meer categorieën dan de huidige twee (bv voor professionele beroepskunstenaars en voor amateurkunstenaars).

Wij willen nieuwe Landmarks oprichten in de openbare ruimte (bv. bij de toegangswegen) om Waddinxveen meer gezicht te geven.

We willen culturele broedplaatsen bevorderen in leegstaande panden van bedrijven en particulieren die daaraan willen meewerken, door het afsluiten van convenanten met ontwikkelaars e.d.