Inwoners en Bestuur

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Wat willen we bereiken?

We willen de kloof dichten tussen het bestuur van de gemeente en de inwoners. We willen de raad beter in staat stellen zijn middelen te gebruiken waardoor de duale werking van het gemeentebestuur beter tot zijn recht komt. We willen het initiatiefrecht voor inwoners invoeren.

Wat gaan we doen?

Er komt een onderzoek naar concrete maatregelen om de kloof tussen de inwoners en de politiek te dichten.

Het beleid moet ten dienste staan van de inwoners van Waddinxveen. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daar gaan we voor zorgen.

We gaan de inwoners proactief informeren in begrijpelijke taal over alles wat van belang is (vooral in hun directe woonomgeving).

We streven naar een transparante besluitvorming in het college en in de raad en we zorgen voor een direct benaderbaar college.

Uw Mening Telt! komt hoog op de prioriteitenlijst van het college.

Periodieke voortgang van belangrijke dossiers in het college worden proactief gecommuniceerd naar de inwoners via (social) media. Dit is een belangrijk middel om de inwoners meer inzicht te geven in wat zich afspeelt op het gemeentehuis en kan daarmee hun betrokkenheid te vergroten.

Er komt actieve en directe participatie van inwoners bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en bij het realiseren van een duurzame toekomst voor alle wijken.

De positie van de raad wordt versterkt, door de formatie van de griffie structureel uit te breiden.

D66 wil bewoners uitnodigen om ideeën die leven in de samenleving, waarbij de gemeente kan faciliteren, te delen en helpen om deze verder te ontwikkelen. We gaan stimuleren dat er bottom-up initiatieven van inwoners komen (ideeën vanuit de samenleving).

Adviesraden zoals de PAR en de Jongerenraad blijven bestaan, worden meer gehoord door de gemeente en worden zo nodig financieel versterkt.

Er komen maatschappelijke debatten over een scala aan actuele onderwerpen. We gaan deze debatten organiseren onder auspiciën van de openbare bibliotheek.