Financiën

D66 zet zich in voor een transparant, solide en toekomstgericht financieel beleid. Wij zijn zuinig met belastinggeld en zorgen ervoor dat de begroting tegen een stootje kan.

Wat willen we bereiken?

De opgaven op gebied van onderwijs, wonen en klimaat brengen kosten met zich mee die gedekt moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. D66 wil dat de gemeentebegroting solide en toekomstvast is: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. D66 erkent het belang van publieke investeringen in bijvoorbeeld goed onderwijs en schone energie die juist op de lange termijn profijt opleveren.

Wat gaan we doen?

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is over haar financiën. Gemeentelijke belastingen moeten zo eenvoudig mogelijk ingericht worden. Iedere inwoner en ondernemer moet begrijpen wat hij, en om welke reden, aan belasting moet afdragen.

Wij willen dat de lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies (zoals die voor bouwvergunningen of trouwen) moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt ook dat hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing).

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De gemeente zal voor incidentele tegenvallers voldoende geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of aangelegd moeten worden. D66 vindt dat met incidentele inkomsten (b.v. van het grondbedrijf) geen structurele uitgaven gefinancierd moeten worden, structurele financiering dient gevonden te worden in het gemeentefonds en OZB. Voor de OZB geldt dat we de inflatiecorrectie toepassen.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld moet op orde zijn. De borging hiervan begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve rekenkamer.

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen al dan niet tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Subsidies worden periodiek geëvalueerd. Indien mogelijk zou een initiatief op eigen kracht verder moeten gaan.