Algemene inleiding

Waddinxveen groeit snel. Volgens de huidige prognose tot 35.000 inwoners in 2030. D66 is blij dat zoveel mensen hun (t)huis kunnen vinden in onze prachtige gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de voorzieningen tijdig en passend meegroeien. Wij willen in gesprek met inwoners over wat zij missen en waar verbetering noodzakelijk is.

Je hoort erbij vanaf dag één

In Waddinxveen heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. We omarmen de diversiteit van onze inwoners. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in de vrijheid te beperken.
Vrijheid en gelijkheid zijn echter nog niet vanzelfsprekend. D66 vindt de gelijke positie van vrouwen niet onderhandelbaar. Ook stigmatisering en discriminatie van bevolkingsgroepen zijn onacceptabel en dienen te worden aangepakt. Om verkeerde aannamen door vooroordelen en gebrek aan kennis te voorkomen, is het belangrijk om met elkaar het dialoog aan te gaan, te werken aan bewustwording en zelfreflectie. Hierdoor is iedereen vrij om zichtbaar zichzelf te zijn. We staan voor een open en inclusief Waddinxveen. Op deze manier nodigen we mensen uit om zo snel mogelijk mee te doen.

Onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Passende huisvesting van scholen en locaties voor bewegingsonderwijs zijn hiervoor noodzakelijk. We blijven in gesprek met scholen om tijdig te anticiperen op groei en krimp. De leerlingen van Waddinxveen mogen dit van ons verwachten.

Wonen

Door de bouw van huizen groeit de bebouwde kom en wordt het groen om ons heen aangetast. Dat is niet altijd te vermijden. Met goed beleid en doordachte plannen, waarin groen in de directe omgeving een belangrijke plek heeft, is het mogelijk om het groene karakter van Waddinxveen te behouden. Er moet meer en beter worden geluisterd naar de huidige en toekomstige bewoners van Waddinxveen. Vanwege het oplopende woningtekort vindt D66 dat Waddinxveen meer moet doen om woonruimte voor (Waddinxveense) starters beschikbaar te krijgen.

Klimaat

Meer huizen en meer mensen betekent dat er ook meer energie nodig is. Waddinxveen moet maximaal inzetten op woningen die zo klimaatneutraal mogelijk worden gebouwd en bewoond. Dat betekent inzetten op energiebesparing, opwekken van duurzame energie en investeren in maatregelen die inspelen op klimaatverandering. Dit geldt voor nieuwe en bestaande woningen.