Algemene beschouwingen en motie 100% CO2 neutraal in 2040

Algemene beschouwingen
Voorzitter,

De laatste begroting van deze raad, mijn eerste als fractievoorzitter. Een beleidsarme begroting, mét een begrotingsoverschot, ruimte voor nieuwe plannen dus. Maar laat ik u eerst meenemen naar de grote uitdagingen waar Waddinxveen de komende jaren voor staat en niet alleen Waddinxveen.

Heel de wereld staat voor de opgave om CO2 uitstoot te beperken om onze leefomgeving leefbaar te houden. Ook wij, in Waddinxveen, of misschien moet ik wel zeggen: Juist wij, in Waddinxveen. Want heel Waddinxveen leeft nu onder zeeniveau. Laten we er met z’n allen ons best voor doen om dat niet nog meer te laten worden, als gevolg van zeespiegelstijging.

Hiervoor dien ik namens D66  en de PvdA/ GroenLinks de motie 100% CO2 neutraal in 2040 in, met als dictum:
Spreekt uit dat Waddinxveen uiterlijk 2040 nul CO2 uitstoot heeft
En verzoekt het college
beleid te ontwikkelen en aan de raad voor te leggen waarin de doelstelling dat Waddinxveen uiterlijk 2040 nul CO2 uitstoot heeft verder wordt uitgewerkt.
De gemeenten in de regio te vragen, gezien de urgentie van het vraagstuk, de doelstelling van Waddinxveen over te nemen.

Wat ziet D66 voor toekomst voor Waddinxveen?

We vinden vooral belangrijk dat iedereen die hier komt wonen zich thuis voelt. En wat betekent dat voor Waddinxveen? We willen dat wie hier komt wonen, goed kan wonen, in een groene omgeving, met voldoende schone lucht en waarbij iedereen, zich veilig voelt om de mens te zijn die diegene is, een inclusieve samenleving dus.

Wonen
Voor nu zijn er nog veel bouwplannen, zelfs tot 40000 inwoners. Maar wat daarna? Wat is nodig om Waddinxveen een prettige leefomgeving te laten zijn? Voor D66 is het duidelijk: wij zien grenzen aan de groei, er kan wat D66 betreft uitsluitend gebouwd worden binnen de bestaande contour, dus niet in het groen. Groei is mogelijk door het verdichten van de bestaande bebouwde omgeving met daarbij veel aandacht voor het groen in de buurt. Groen op loopafstand is voor mensen belangrijk en dat is voor ons belangrijk om te behouden en uit te breiden, zowel binnen als buiten de contour.

Duurzaamheid
Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, om droge voeten te houden én een prettig leefklimaat zullen we ook moeten verduurzamen, er ligt een grote opgave op het gebied van verduurzaming van woningen, mobiliteit, circulariteit etc. Hier willen we veel energie insteken.

Onderwijs/ jeugd
En dan, denk je aan de toekomst, dan denk je aan de nieuwe generatie(s). Wat hebben zíj nodig om prettig in Waddinxveen te kunnen wonen, leven en werken? Natuurlijk goed onderwijs, met kwalitatief goede onderwijshuisvesting (denk hierbij aan voldoende lokalen), voldoende te doen voor in je vrije tijd, zoals sport en het verenigingsleven en natuurlijk muziekles, teken- of schilderles of andere kunstvormen en culturele activiteiten. Schulden van de ouders mogen daarbij geen belemmering zijn. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen tenslotte.
En natuurlijk: ook voor kinderen: meepraten en meebeslissen over zaken die ertoe doen. D66 onderschrijft daarom van harte de plannen voor een kinderraad en wij willen het college aansporen om hier snel voortgang in te boeken en kinderen en jongeren te laten meepraten en meebeslissen over wat de klimaatdoelstellingen betekenen voor Waddinxveen. Wij hebben daar belang bij, maar zij nog meer. Over 30 jaar, dan heeft mijn zoon de leeftijd die ik nu heb, hoop ik dat hij kan zeggen tegen de kinderen en jongeren van dan: Gelukkig hebben ze in 2022 alles op alles gezet en waren ze net op tijd!