Ons programma in het kort

Graag nemen wij u mee in onze ideeën voor een duurzaam en toekomstgericht Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Omdat niet iedereen tijd en zin heeft om ons volledige programma te lezen hebben wij hieronder een globale samenvatting geplaatst. Ben je na lezing hiervan nieuwsgierig naar de rest. Download dan ons volledige programma.

Wat wij willen voor Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle

Onze visie
Wat ons betreft is Waalwijk een plek waar we fijn kunnen wonen, waar kansen voor iedereen zijn en waar we samen werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Want ook in Waalwijk merken we de gevolgen van de woon-, klimaat- en kansencrisis. Jonge mensen vinden geen woning en trekken weg. Ouderen kunnen niet verhuizen naar woonruimte die beter past. We moeten stappen zetten om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, maar dat betekent dat we moeten investeren en veranderingen in onze omgeving moeten dulden. Ook wordt de tweedeling in onze maatschappij groter. Bijvoorbeeld tussen mensen die goed mee kunnen komen met alle ontwikkelingen, en mensen die niet digitaalvaardig zijn of niet goed kunnen lezen en schrijven. We staan op een kantelpunt, waar de keuzes die we nu maken essentieel zijn voor onze toekomst.

Wat wij willen
D66 zorgt voor gelijke kansen voor iedere Waalwijker, we blijven investeren in scholing voor jong en oud, en het klimaat krijgt de aandacht die nodig is. Wij willen een gemeente zijn waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen, tolerantie en empathie. Waar we kijken naar het individu, maar ook naar het grotere belang voor onze inwoners. Waalwijk is wat ons betreft een gemeente die bruist door de diversiteit van al haar inwoners, en waar iedereen mee kan doen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen is geen loze kreet, maar onze grondhouding. Transparantie en vertrouwen in elkaar vinden we belangrijk, evenals op inhoud met elkaar discussiëren, met respect voor elkaars verschillen.

Onze programmapunten in het kort

Goed onderwijs & gelijke kansen – Iedereen verdient een goede start en een kansrijke toekomst. Kinderen gaan in de buurt naar school en groeien op in een groene, gezonde omgeving. Kinderen in armoede krijgen een extra steun in de rug.

Gezond opgroeien en ouder worden – Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en daarna zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk mee kunnen blijven doen in onze samenleving. We gaan voor een gezonde leefomgeving. We gaan voor goed jongerenwerk voor al onze jongeren. Kinderen die zorg nodig hebben krijgen die op tijd. Zorg en ondersteuning voor ouderen zijn gericht op de kwaliteit van leven. We actualiseren de woonzorgvisie. We waarderen vrijwilligers en zorgen ervoor dat mantelzorgers niet overbelast raken.

Toekomstbestendig, duurzaam en veilig wonen – We gaan bouwen. In alle kernen en voor alle doelgroepen. We hebben aandacht voor de veranderingen, die de energietransitie met zich meebrengt. We gaan daarom bij voorkeur voor een integrale aanpak. Zo werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving.

Een inclusieve arbeidsmarkt – We laten niemand vallen. Iedereen heeft recht op zingevend werk of ondersteuning als werken er even niet inzit.

Een duurzame samenleving – Iedereen mag zichzelf zijn en voelt zich thuis in Waalwijk. Wij gaan voor een gemeente die verschillen overbrugt. Voor ongelijkheid en racisme is geen plaats.

Een sociale samenleving – De gemeente dat zijn wij allemaal samen. Wij willen aantrekkelijke en levendige centra in alle kernen en betrokken burgers. We faciliteren ontmoeting, in buurten, wijken en dorpen. Binnen en buiten.

Sport, kunst en cultuur voor iedereen – Iedereen doet mee. Ongeacht leeftijd, achtergrond of inkomen. Sport verbindt en verbroedert. Kunst en cultuur maakt creatief, zet aan tot denken en geeft kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Iedere Waalwijker, Sprang-Capellenaar en Waspikker heeft toegang tot sport, kunst en cultuur.

Een veilig Waalwijk – Wij willen meer zichtbaarheid van wijkagenten en buurt-boa’s. Zij vormen de ogen en oren in de wijken en buurten. Ze verkleinen de kloof tussen burgers en autoriteiten en verhogen het gevoel van veiligheid.

Duurzame bedrijvigheid – We offeren geen groen op aan nieuwe bedrijventerreinen. We zetten in op verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen en bedrijven die daar actief zijn. We gaan voor een kritisch en concreet vestigingsbeleid. We stimuleren bedrijvigheid die bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van onze gemeente.

Duurzame en veilige mobiliteit – Wij gaan voor beter openbaar vervoer, betere laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een elektrische Zorgshuttle naar ETZ Elisabeth Tilburg. Fietsers en wandelaars krijgen voorrang. Deelvervoer wordt gestimuleerd. Daarnaast voorkomen we sluipverkeer in Baardwijk en Waspik.

Democratisch Waalwijk – Wij zijn voor de invoering van een preferendum. Daarmee verkleinen we de kloof tussen burger en gemeente. We betrekken de jeugd bij het democratisch proces in Waalwijk met een Jongerenraad. We voeren een burgerbegroting in.

Over de grens – We werken graag en efficiënt samen met buurtgemeenten, maar werken niet samen om het samenwerken alleen. We moeten er samen meer mee bereiken. We halen de stedenband met Unna aan en kijken over de grens naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Financiën op orde en de blik vooruit – Financiën gaan niet alleen over vandaag. Morgen moet er ook geld zijn om de dingen te doen die nodig zijn. Wij willen een gemeente die transparant is over de eigen uitgaven, en die bij subsidies toeziet op transparant gebruik van geld en de daarmee bereikte resultaten.