Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. Daarom pakken we het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

D66 Vlissingen blijft voorstander om de geografische eenheid Walcheren ook bestuurlijk tot een eenheid te brengen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een samenleving. Zij geven onbaatzuchtig een bijdrage aan allerlei maatschappelijke- en sportorganisaties. D66 vindt dat er meer samenwerking tussen groepen van inwoners en de gemeente tot stand moet komen. Bij het opstellen van de omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet leggen wij vooral nadruk op inwonersparticipatie en burgerinitiatief.

De financiële positie van Vlissingen is nog steeds zorgelijk al is door de Art 12 status al veel zorg weggenomen. Mede door een strikt beleid en de verkoop van gronden in het Scheldekwartier en een goede controle op de gemeentelijke financiële huishouding klimt Vlissingen langzaam uit het dal. Wij vinden dat de gemeente blijvend moet inzetten op een duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid. Hieronder valt dus ook het onderhoud van alle gemeentelijke kapitaalgoederen.

Wij vinden dat het veiligheidsgevoel van mensen niet alleen afhangt zichtbare criminaliteit. Voor D66 heeft een gevoel van veiligheid vooral betrekking op gevoelens van overlast en sociale veiligheid. De snelheid waarin branden worden geblust, hulpverleners aanwezig zijn bij ongevallen etc. Wij willen dat de burgemeester en de gemeente vooral inzetten op het voorkomen van gevoelens van onveiligheid en dus op voorlichtingsactiviteiten en preventie.

Vlissingen is bedoeld om in te wonen, te werken en te leven. Recreëren en genieten moeten eveneens een plaats hebben in de stad. De ontwikkeling van het Scheldekwartier is in volle gang. Toch blijven er nog voldoende aandachtspunten en zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Een stad is nooit af.

Vlissingen ontkomt niet aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Om een groene en gezonde stad te bereiken zal het autoverkeer moeten afnemen. Nu er sinds de pandemie meer wordt thuisgewerkt, zal de ook gemeente nadrukkelijker moeten kijken naar het terugdringen van het autogebruik. Voor fietsers en voetgangers willen we de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren. In de autoluwe binnenstad zijn de auto’s te gast. De Boulevards worden wat ons betreft geheel autovrij.

D66 Vlissingen blijft voorstander om de geografische eenheid Walcheren ook bestuurlijk tot een eenheid te brengen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een samenleving. Zij geven onbaatzuchtig een bijdrage aan allerlei maatschappelijke- en sportorganisaties. D66 vindt dat er meer samenwerking tussen groepen van inwoners en de gemeente tot stand moet komen. Bij het opstellen van de omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet leggen wij vooral nadruk op inwonersparticipatie en burgerinitiatief.

De financiële positie van Vlissingen is nog steeds zorgelijk al is door de Art 12 status al veel zorg weggenomen. Mede door een strikt beleid en de verkoop van gronden in het Scheldekwartier en een goede controle op de gemeentelijke financiële huishouding klimt Vlissingen langzaam uit het dal. Wij vinden dat de gemeente blijvend moet inzetten op een duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid. Hieronder valt dus ook het onderhoud van alle gemeentelijke kapitaalgoederen.

Wij vinden dat het veiligheidsgevoel van mensen niet alleen afhangt zichtbare criminaliteit. Voor D66 heeft een gevoel van veiligheid vooral betrekking op gevoelens van overlast en sociale veiligheid. De snelheid waarin branden worden geblust, hulpverleners aanwezig zijn bij ongevallen etc. Wij willen dat de burgemeester en de gemeente vooral inzetten op het voorkomen van gevoelens van onveiligheid en dus op voorlichtingsactiviteiten en preventie.

Vlissingen is bedoeld om in te wonen, te werken en te leven. Recreëren en genieten moeten eveneens een plaats hebben in de stad. De ontwikkeling van het Scheldekwartier is in volle gang. Toch blijven er nog voldoende aandachtspunten en zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Een stad is nooit af.

Vlissingen ontkomt niet aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Om een groene en gezonde stad te bereiken zal het autoverkeer moeten afnemen. Nu er sinds de pandemie meer wordt thuisgewerkt, zal de ook gemeente nadrukkelijker moeten kijken naar het terugdringen van het autogebruik. Voor fietsers en voetgangers willen we de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren. In de autoluwe binnenstad zijn de auto’s te gast. De Boulevards worden wat ons betreft geheel autovrij.

D66 wil dat de gemeente zo veel mogelijk regionaal maar ook provinciaal samen werkt om de economische infrastructuur op Walcheren te versterken. Omdat bedrijvigheid los staat van gemeentegrenzen ligt het voor de hand om het economisch beleid vooral gezamenlijk en dus regionaal/provinciaal aan te pakken.

Cultuur is van iedereen, voor iedereen, en voor iedereen anders. D66 wil dat alle Vlissingers in een zo vroeg mogelijk stadium kennis kunnen maken met kunst, cultuur en cultuurhistorie. D66 wil dat toegang tot kennis van kunst, cultuur en bekendheid met cultureel erfgoed eenvoudig en laagdrempelig is. Vlissingen heeft een rijk cultureel verleden en daarmee een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Deze aantrekkingskracht wordt positief beïnvloed door het maritieme verleden, de liggin

Een gemeente zorgt dat inwoners in staat worden gesteld om zo gezond mogelijk te leven. Iedere gemeente moet bij wet zorg dragen voor voldoende zorgvoorzieningen. De groene stad is een gezonde stad. Extra aandacht besteden aan ziektepreventie gebeurt door onder meer te zorgen voor voldoende ruimte om te bewegen. De gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners zal daarmee toenemen.

D66 staat al vanaf het begin van haar bestaan op het standpunt dat goed en bereikbaar onderwijs er moet zijn voor iedereen en beschouwd onderwijs als een van de pijlers waarop onze samenleving is gebouwd. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een leven lang te leren. D66 vind innovatie in alle facetten en de sleutel tot verdere ontwikkeling. Wij willen daarom samen met alle partners in het onderwijs zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

D66 zet opnieuw in op een groen, gezond en leefbaar Vlissingen. Wij willen dus meer bomen en bos in de hele gemeente. Bomen, planten en al het andere levende groen maken wezenlijk onderdeel uit van de kapitaalgoederen van een gemeente.

D66 wil dat de gemeente zo veel mogelijk regionaal maar ook provinciaal samen werkt om de economische infrastructuur op Walcheren te versterken. Omdat bedrijvigheid los staat van gemeentegrenzen ligt het voor de hand om het economisch beleid vooral gezamenlijk en dus regionaal/provinciaal aan te pakken.

Cultuur is van iedereen, voor iedereen, en voor iedereen anders. D66 wil dat alle Vlissingers in een zo vroeg mogelijk stadium kennis kunnen maken met kunst, cultuur en cultuurhistorie. D66 wil dat toegang tot kennis van kunst, cultuur en bekendheid met cultureel erfgoed eenvoudig en laagdrempelig is. Vlissingen heeft een rijk cultureel verleden en daarmee een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Deze aantrekkingskracht wordt positief beïnvloed door het maritieme verleden, de liggin

Een gemeente zorgt dat inwoners in staat worden gesteld om zo gezond mogelijk te leven. Iedere gemeente moet bij wet zorg dragen voor voldoende zorgvoorzieningen. De groene stad is een gezonde stad. Extra aandacht besteden aan ziektepreventie gebeurt door onder meer te zorgen voor voldoende ruimte om te bewegen. De gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners zal daarmee toenemen.

D66 staat al vanaf het begin van haar bestaan op het standpunt dat goed en bereikbaar onderwijs er moet zijn voor iedereen en beschouwd onderwijs als een van de pijlers waarop onze samenleving is gebouwd. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een leven lang te leren. D66 vind innovatie in alle facetten en de sleutel tot verdere ontwikkeling. Wij willen daarom samen met alle partners in het onderwijs zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

D66 zet opnieuw in op een groen, gezond en leefbaar Vlissingen. Wij willen dus meer bomen en bos in de hele gemeente. Bomen, planten en al het andere levende groen maken wezenlijk onderdeel uit van de kapitaalgoederen van een gemeente.

Toont 12 van 13


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.