Fractieupdate april

Het laatste weekend van maart hebben de fractie, wethouders en het bestuur een weekend doorgebracht in het Brabantse Haps. Samen hebben ze vooruitgekeken naar de komende jaren en de samenwerking besproken. 6 april was er weer een raadsvergadering met volle agenda. Onderwerpen als betaalbaar maken van woningen, het verduurzamen van Utrechtse monumenten en standplaatsen kwamen aan bod. Lees hier meer!

Erfgoed verduurzamen

Veel Utrechters willen hun woning verduurzamen en klimaatbestendig maken. Dat moeten we als gemeente niet in de weg zitten. Sterker nog, je moet dit juist zoveel mogelijk aanmoedigen en faciliteren. Nu ervaren woningeigenaren, en vooral bezitters van monumentale panden, nog allerlei onnodige obstakels. Ze moeten vergunningen aanvragen en veel informatie of bouwtekeningen aanleveren. De verbouwing moet voldoen aan hoge eisen en bovendien ligt de beslissing of ze mogen verduurzamen, niet bij henzelf maar in handen van het oordeel van de welstandscommissie. Alle regels en restricties zijn bedacht om de monumenten en het standsaanzicht te beschermen. Deze regels beschermen het erfgoed alleen niet tegen klimaatverandering. Als we niet meer gaan doen tegen klimaatverandering kan de volgende generatie niet meer genieten van het erfgoed. Daarom heeft D66 Raadslid Dirk-Jan van Vliet een motie mede ingediend die het college oproept om met experts en gespecialiseerde organisaties een advies te vormen m.b.t. het verduurzamen van Utrechts erfgoed. De raad heeft nog niet de ambitie om grotere stappen te zetten, maar wat D66 betreft moeten we veel meer vaart maken en zijn er geen taboes. Daarvoor blijven we ons inzetten.

Middenhuur

In januari publiceerde de Utrechtse Rekenkamer het rapport ‘Middenhuur: meer grip op groei’. Uit dit rapport kwam naar voren dat het percentage middenhuur van het totaal aantal woningen helaas nog ruim onder onze doelstelling ligt. In de gemeentelijke woonvisie van 2019 werd gesteld dat Utrecht streeft naar een percentage van 25 procent aan woningen in de middencategorie (middenhuur en goedkope en betaalbare koopwoningen) op het totaal aantal woningen in Utrecht. In het coalitieakkoord hebben we daar een forse stap bij gezet: we vragen nu een percentage van 35 procent voor nieuwbouwprojecten. Maar zowel bij nieuwbouwprojecten als bij het totaal aantal woningen in het middensegment halen we deze doelen nog lang niet.
 
Raadslid Has Bakker: “Je zult maar docent, verpleegkundige of loodgieter zijn en nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Dan is het wel héél moeilijk om een huurwoning te vinden in onze stad. Dat is onwenselijk en onrechtvaardig. Het rekenkamerrapport legt de vinger op de zere plek: de ambities zijn er wel, maar in de inzet van de gemeente en in de uiteindelijke realisatie van middenhuur komt nog echt onvoldoende uit de verf.”
 
Voor de middeninkomens zijn er te weinig huizen beschikbaar en ook loopt de doorstroom op de woningmarkt hierdoor vast. Er moeten snel meer woningen bij in dit segment. Tijdens de raadsvergadering van 6 april heeft de wethouder een motie van Has overgenomen waarbij D66 het college opdraagt om zich in te zetten voor het verhogen van het percentage middensegment in Utrecht. Dit onder andere door woningcorporaties te betrekken in het realiseren van

Standplaatshouders

De laatste weken is de wijziging van de standplaatsenverordening veel in het nieuws. Door een Europese richtlijn kunnen de huidige standplaatshouders niet zomaar een nieuwe vergunning krijgen. De richtlijn zorgt ervoor dat de markt eerlijker wordt en ook nieuwe ondernemers een kans krijgen in Utrecht. De keerzijde is dat huidige ondernemers hun plek kunnen verliezen, niet alleen tot verdriet van die standplaatshouders zelf maar ook van hun vaste klanten. Tijdens het commissiedebat hebben verschillende partijen voorstellen gedaan en aan wethouder Susanne Schilderman gevraagd om met de branche te kijken naar mogelijke manieren om de standplaatsen zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen. Raadslid Ralph Peters heeft gevraag om ook, gezamenlijk met andere gemeentes, de situatie aan te kaarten in Den Haag. Over het vervolg hiervan, en van andere onderwerpen in de raad houden we jullie natuurlijk op de hoogte.