Vertrouwenspersonen

Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer die zich onaanvaardbaar bedreigd voelt en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal kwijt.

Verkiezing vertrouwenspersoon

Tijdens het regiocongres van 10 december 2022 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen gekozen in de Regio Midden Nederland. Dat zijn Roel Masselink en Renée Elsinga. Zij zijn verkozen voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing. Zij leggen jaarlijks op hoofdlijnen verantwoording af aan aan de leden in de regio Midden Nederland.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een lid van D66 dat vragen van leden in zijn regio behandelt. Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd voelt en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal kwijt. Het kan dus gaan om een lid, een commissielid, een raadslid, een wethouder, een lid PS, een gedeputeerde, een afdelingsbestuurder dan wel regiobestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert en geeft advies. Het lid zelf bepaalt wat er met dit advies gebeurt. De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van het lid. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet zonder instemming van het lid gedeeld met derden. Een uitzondering: wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

De vertrouwenspersoon

  • Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging.
  • Zorgt voor steun aan een lid, die melding wil maken van een mogelijke integriteits kwestie of rondloopt met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om hiervan officiële melding te maken.
  • Kan meedenken over routes om een dilemma bespreekbaar te maken of te melden.
  • Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door de landelijke geschillencommissie
  • De regionale vertrouwenspersoon kan leden ook in contact brengen met ander vertrouwenspersonen binnen het netwerk van vertrouwenspersonen binnen de vereniging.

Dus, heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, dan zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze en hebben geheimhoudingsplicht. Ze kunnen de betreffende persoon adviseren.