Versterk lokale democratie

D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen. Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de dienstverlening en transparante verantwoording van de gemeente en begrijpelijke communicatie richting de inwoners. Het kan ook gaan over experimenten en vernieuwingen van het democratische systeem zelf. De afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een partijloze wethouder in het college en zijn we overgestapt van een collegeakkoord naar een bestuursakkoord.
 
D66 Tilburg blijft zoeken naar dit soort mogelijkheden om de democratie nog inclusiever en evenwichtiger te maken. Als ons de positie gegund wordt om een college te vormen zullen we deze mogelijkheden dan ook verder verkennen. Er zijn trouwens ook voldoende goede voorbeelden van vernieuwende vormen van besluitvorming. Denk maar eens aan de verschillende burgerinitiatieven, zoals het spoorpark, of de PACT-wijken, het wijkgericht werken en de Tilburger Tafel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Om inwoners nu en in de toekomst te betrekken is het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Tilburgerschap is voor ons: mee mogen doen, mee kunnen doen en mee móeten doen. Ook lokale media spelen een belangrijke rol in het democratische landschap. Tot slot mag ook de rol van de gemeenteraad zelf onder loep genomen worden. De raad is een volksvertegenwoordiging, dus het verstevigen van de raad is ook een versteviging van de lokale democratie.

Lokale overheid en politiek

 • We staan open voor nieuwe vormen van coalitievorming, zoals met het bestuursakkoord en de partijloze wethouder.
 • De leden van de coalitie hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.
 • Bij de zevende stad van Nederland is het belangrijk dat er een college gevormd wordt van passende omvang, dus minimaal zes wethouders. Zeker gezien de toenemende verantwoordelijkheden die vanuit het rijk naar de gemeente komen.
 • De communicatie van de gemeente Tilburg en van de politieke besluitvorming moet beter en veelzijdiger. Er moet ook rekening gehouden worden met laaggeletterden en anderstaligen.
 • De ambtelijke organisatie moet zelf een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Denk daarbij aan een inclusief en divers personeelsbeleid, verschillende opleidingen en het gericht betrekken van minder vertegenwoordigde doelgroepen om mee te praten over beleid.
 • Media zijn van cruciaal belang voor een evenwichtige democratie. Daarom continueren wij het mediafonds voor lokale journalistieke initiatieven.
 • De afgelopen jaren is – mede in de vorm van wijkagenda’s – geïnvesteerd in het beter organiseren van de wijken, waar wijkwethouders zicht op kunnen houden. D66 Tilburg wil dit beleid graag continueren. De agenda ligt er, dus nu moet er vaart gemaakt worden met de uitvoering.
 • De besluitvorming in de regio wordt steeds belangrijker. Die gezamenlijkheid moet serieus genomen worden. Wij willen de samenwerking tussen de verschillende gemeenteraden in de regio professionaliseren. We zien het belang van een sterke regio en staan open voor de mogelijkheden hierin.
 • Lokale democratie is er voor jong en oud, daarom moet de raad zich openstellen voor de jeugd en bijdragen aan een open debatcultuur. D66 wil dat er op verschillende wijze inspraak kan zijn en dat al vanaf jonge leeftijd de maatschappelijke verantwoording gestimuleerd wordt.

Inclusieve besluitvorming

 • We willen de drempel voor het stemmen zoveel mogelijk verlagen om de opkomst te verhogen. Denk daarbij aan de mogelijkheid om ’s nachts te stemmen, of stemmen als beleving, zoals in 013. Stemmen mag leuk zijn!
 • De nieuwe Omgevingswet gaat grote impact hebben op onze inwoners en de gehele ambtelijke organisatie. Samen gaan we op zoek naar een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, met de regie bij inwoners van de wijken en dorpen. Wat D66 Tilburg betreft verdient deze transitie prioriteit in de volgende bestuursperiode, zowel in bewustzijn, als met middelen en menskracht.
 • Het referendum kan een goed instrument zijn om de Tilburgers om hun mening te vragen. We willen bekijken waar verbeteringen nodig zijn in de referendumverordening. De raad moet proactief aangeven of een besluit referendabel is.
 • We stimuleren basisscholen en scholen voor middelbaar onderwijs om deel te nemen aan programma’s en activiteiten die kinderen in staat stellen om op te groeien met het idee dat het normaal is om mee te denken en te doen in de maatschappij.