Twee kanten van digitalisering

De wereld digitaliseert. Dat biedt kansen, maar brengt ook gevaren met zich mee. De voordelen van digitalisering zijn ook in Tilburg zichtbaar. Zo kan er met behulp van data nog beter worden gemonitord wat de impact is van het beleid. Inwoners kunnen eenvoudig verschillende burgerzaken online regelen en via hun mobiel of computer een melding maken in de Fixi-app. De gevaren zijn echter ook te zien. Zo ligt er een tweedeling op de loer tussen inwoners die meer en minder digitaalvaardig zijn. Er is een risico op schending van privacy als niet transparant is wie er wanneer gegevens verzamelt, deelt en gebruikt. En op (sociale) media kan het behoorlijk onveilig zijn door cybercrime, sexting en fake news.
De mens dient altijd centraal te staan, niet de data. Die verhouding tussen mens en technologie wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Daarom zijn we blij dat we met MindLabs straks een kenniscluster hebben om juist op dit vraagstuk van de toekomst goed voorbereid te zijn.

Digitalisering en technologie

 • We willen dat de gemeente bij de inzet van slimme technologie toetst op het waarborgen van de privacy, een gelijke behandeling van mensen, op vrijheden en rechtsstatelijke bescherming. De gemeente moet ook met vuistregels aangeven hoe zij technologieën toepast.
 • Inzet van algoritmes is vaak niet transparant. Digitaal etnisch profileren ligt dan op de loer. Wij willen daarom meer openheid over de inzet van algoritmes door de gemeente. We willen dat de gemeente voldoet aan alle door de National Cyber Security Centrum (NCSC) gestelde eisen.
 • We willen dat er kritisch gekeken wordt naar alle openbare wifi die de gemeente Tilburg faciliteert.
 • We zijn voorstander van het beschikbaar stellen van gemeentelijke informatie als open data.
 • De stad groeit, dus ons digitale netwerk moet betrouwbaar blijven en meegroeien. Alle werkzaamheden bieden kansen om waar nodig kabels te vervangen.
 • Specifieke doelgroepen moeten laagdrempelig toegang krijgen tot weerbaarheidstrainingen. Denk aan socialemediatrainingen en bewustwordingscampagnes over sexting op scholen, en cursussen over phishing in buurthuizen en woonzorgcentra.
 • Inwoners van Tilburg dienen altijd toegang te hebben tot en de baas te zijn over hun eigen gegevens. D66 Tilburg wil waarborgen dat het delen van gegevens en processen altijd volgens de richtlijnen van de privacywet verloopt.
 • Bibliotheek, buurthuizen en wijkcentra zijn een belangrijke partner in het mediawijs maken, bijvoorbeeld via het Informatiepunt Digitale Overheid. Door analoog hulp te bieden aan mensen die een digitale achterstand hebben, zorgen we dat iedere inwoner de weg kan vinden in deze tijd.
 • We willen digitale armoede aanpakken. Iedere inwoner moet thuis toegang hebben tot het internet en indien nodig ook kennis krijgen over het gebruik ervan.
 • We zijn positief over de inzet van robotica en serious gaming om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Wij steunen de ontwikkeling van MindLabs als kenniscluster voor sociale innovatie rondom kunstmatige intelligentie.