Tilburg is van een voor iedereen

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we ernaar leven: als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. D66 Tilburg wil naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Vrijheid en veiligheid moeten er voor iedereen die in Tilburg woont zijn. Tilburg is een diverse stad, waarin mensen met veel verschillende achtergronden samenleven. Inwoners met verschillende politieke opvattingen, etniciteit, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicap, inkomen en levenswijze. D66 Tilburg is trots op deze dynamische samenleving en wil dat alle inwoners daarin tot hun recht komen. Dat vraagt om een inspanning vanuit de gemeente, om de rechten van minderheden te beschermen, ze een stem te geven, of om daar waar spanning ontstaat tussen verschillen te zorgen voor de dialoog, het wederzijds begrip en consensus.

Geen plaats voor ongelijkheid en racisme

 • We willen concrete actie in het tegengaan van ongelijkheid en racisme, bijvoorbeeld: naamsverandering van kwetsende straatnamen, een nieuwe plaats voor het beeld van Petrus Donders, een modern sinterklaasfeest zonder zwarte piet.
 • In 2023 is het 150 jaar geleden dat er een einde is gekomen aan de slavernij. We willen dat Tilburg daar dat jaar extra aandacht aan schenkt, bijvoorbeeld tijdens Keti Koti. We ondersteunen initiatieven vanuit de gemeente en stellen er ook budget voor beschikbaar.
 • Nederlanders die hun achternaam willen veranderen omdat de naam een link heeft met slavernij, lopen nu nog tegen hoge rekeningen en papierwerk aan. Wij willen het voor hen makkelijker maken om de achternaam te wijzigen.
 • Het onderwijs speelt ook een belangrijke rol als het gaat om een inclusieve samenleving, waar mensen met verschillende achtergronden en omstandigheden elkaar (leren) ontmoeten, waarderen en elkaar zeker niet discrimineren. We stimuleren scholen om inclusiviteit en diversiteit actief uit te dragen in woord én daad. Dat betreft bijvoorbeeld etniciteit, seksuele geaardheid of ziekte en handicap. Een mogelijkheid is contact met elkaar te zoeken door middel van debat en sport.

Aandacht voor alle vormen van diversiteit

 • We willen concrete actie in het bevorderen van diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld niet meer vragen naar gender in gemeentelijke formulieren als dat niet nodig is en extra aandacht op (inter)nationale dagen zoals Coming Out Day. We koesteren organisaties die zich inzetten voor inclusie en diversiteit zoals COC en Roze Maandag.
 • We willen ondersteuning voor vrouwenemancipatie en willen Feniks als kennis- en expertisecentrum behouden.
 • De toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen moet worden verbeterd. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is hierin een belangrijke partner.
 • We willen aandacht voor diversiteit en inclusie in alle domeinen. Dat betekent kiezen voor gelijke kansen door ongelijke behandeling. De gemeente moet de verschillende domeinen bij elkaar brengen en zorgen dat speciale doelgroepen ook kunnen participeren. We willen ons beleid meten aan de Just City Index.
 • Gemeente Tilburg moet zelf het goede voorbeeld geven. De organisatie moet een afspiegeling zijn van de samenleving, ook in de top. Bij de totstandkoming van beleid en bij besluitvorming moet actief gezocht worden naar de stem van de minderheid.
 • In de binnenstad is conform de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting op iedere 500 meter een toiletvoorziening te vinden. We willen dit uitbreiden en zorgen daarbij voor meer schone, genderneutrale en toegankelijke openbare toiletten op alle locaties met openbare voorzieningen in de gemeente.
 • Niemand hoort op straat te slapen. Er moet voldoende opvang zijn voor dak- en thuislozen en er moet een aanpak zijn voor de psychische en fysieke problemen van deze kwetsbare groep inwoners.
 • Partners die (deels) door de gemeente gefinancierd of gefaciliteerd worden, moeten begeleid worden om vorm te geven aan diversiteit en inclusie. Denk aan een meer divers en inclusiever carnavalsfeest, een toegankelijkere kermis, strategisch personeelsbeleid van partnerorganisaties en streng optreden tegen ‘Dutch-only’-kamerverhuur.
 • Ook D66 Tilburg zelf zal zich blijven inspannen om zo divers en inclusief mogelijk te zijn.

Ondersteuning voor nieuwe Tilburgers

 • Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid, gericht op participatie, empowerment en taal is wat D66 Tilburg betreft de juiste weg. Daarbij willen nog betere aansluiting tussen inburgeraars en bestaande initiatieven, waaronder sport & cultuur en het verenigingsleven. Ook willen we extra aandacht voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) die bijna 18 jaar worden.
 • De wetgeving die het mogelijk maakt mensen met een onbekende nationaliteit als staatloos te registreren laat al jaren op zich wachten. De huidige wet biedt gemeenten de ruimte om zelf actief inwoners met een onbekende nationaliteit te helpen bij het verkrijgen van de status als staatloze, waarmee zij meer rechten en mogelijkheden krijgen. D66 wil dat de gemeente Tilburg deze ruimte optimaal benut en zich samen met partners inspant om staatlozen en inwoners met een onbekende nationaliteit in beeld te brengen en te ondersteunen.
 • Arbeidsmigranten vallen wettelijk niet onder de inburgeringsplicht als zij afkomstig zijn uit de EU. Veel arbeidsmigranten kiezen ervoor om zich voor langere tijd in Tilburg te vestigen. D66 Tilburg wil – samen met het bedrijfsleven en de infrastructuur die gericht is op inburgering – onderzoeken hoe arbeidsmigranten beter ondersteund kunnen worden bij het leren van belangrijke vaardigheden, zoals de taal en het functioneren van de overheid.
 • We willen dat arbeidsmigranten de waardering krijgen die ze verdienen. Ze zijn volwaardig onderdeel van onze samenleving en van cruciaal belang voor onze manier van leven, maar zij krijgen helaas niet altijd de erkenning die daarbij past. Daarom starten we een campagne om de bewustwording te vergroten.