Werken aan de economie van morgen

Tilburg kent een historie van maakindustrie. Tegenwoordig is het economisch profiel breder dan dat, zoals circulaire en creatieve bedrijven en slimme logistiek. D66 Tilburg wil de economie van morgen stimuleren. Hierbij richten we ons op de thema’s digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling. We zien grote kansen voor (jonge) nieuwe bedrijven die werken op het snijvlak van deze thema’s. Deze bedrijven brengen we samen in de Spoorzone en het Kenniskwartier, waar de economie van morgen zichtbaar vorm krijgt. De bedrijven op het duurzame, circulaire en groene werklandschap Wijkevoort maken gebruik van, en dragen bij aan de ontwikkelde innovaties en zorgen voor echte werkgelegenheid. Dit is goed voor iedereen: er ontstaan nieuwe banen – direct en indirect – voor elk opleidingsniveau. Oude en nieuwe Tilburgers vinden werk in Tilburg.
 
Een gemeente kan bijdragen aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het werkt nog beter als dat in regioverband gebeurt. Voor D66 Tilburg is een sterke lokale economie nooit een doel op zichzelf. We willen een economie die werkt voor de Tilburgers. Bijvoorbeeld doordat bedrijven bijdragen aan het versnellen van verduurzaming. Of door het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs, ten faveure van beide. Door arbeidsplekken voor alle niveaus en door het aantrekken van bedrijven die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad. De huidige arbeidsmarkt is aan snelle veranderingen onderhevig. Dat betekent dat inwoners in staat moeten worden gesteld mee te veranderen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, of te verdiepen. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en ondersteuning voor (zelfstandig) ondernemerschap. De gemeente kan het ondernemers makkelijker maken door minder regels, meer maatwerk en ruimte voor creativiteit te bieden. En zoals de economie een belangrijke bijdrage kan leveren aan verduurzaming, kan verduurzaming zelf ook een bijdrage leveren aan de economie. Zo werken we samen aan een nieuwe, duurzame en circulaire economie die werkt voor iedereen.

De economie van morgen

  • We investeren in een circulaire economie. In 2045 moet Tilburg volledig circulair zijn. Dat is vijf jaar eerder dan de plannen van de Nederlandse overheid.
  • Met het oog op die transitie naar een circulaire economie ligt het voor de hand dat de gemeente Tilburg het werk circulair gaat aanbesteden. Daarmee stimuleer je het bedrijfsleven tot circulaire innovaties en verdienmodellen, en wordt de transitie ook zichtbaarder. De bouw, wegenbouw en openbare ruimte bieden hier veel kansen voor.
  • We maken werk van de ruimtelijke inpassing van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, naar een doorwaadbare omgeving met groene daken en zonnepanelen. Dat doen we samen met de verschillende Vitaal Verenigingen, omwonenden en andere stakeholders.
  • We zien kansen om met de regio Tilburg-Breda het economische profiel te verbreden met de sterke kennisbasis die we hebben richting mens, gedrag en innovatie en de verbinding met toegepaste technologie. De stedelijke ontwikkelingen in het Kenniskwartier bieden de mogelijkheid om de economische ontwikkeling te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen, de woon- en klimaatopgave en mobiliteit.
  • We faciliteren en ondersteunen startende ondernemingen en bieden ruimte aan innovatieve initiatieven.
  • We verbeteren de goederenstromen van en naar bedrijventerreinen, waarbij duurzaamheid en veiligheid de kernwaarden vormen. De waterverbinding van Loven en het Wilhelminakanaal zijn van cruciaal belang als we een toekomstbestendige schonere economie willen met minder vrachtverkeer op de weg.
  • We zetten in op het verbinden van de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen zorgen we voor de werknemers van morgen.
  • Door de coronacrisis heeft het plaats- en tijdonafhankelijk werken een enorme versnelling gekregen. We onderzoeken de impact hiervan op de Tilburgse kantorenmarkt en onze kantorenvoorraad.