Goed op weg

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt. Voorzieningen, ook het buitengebied, zijn voor iedereen te voet, met de fiets of het OV te bereiken binnen 15 minuten. Van winkels tot cultureel aanbod, van openbaar vervoer tot een fijn park, van sportgelegenheden tot horeca, scholen en zorg. Dit verlicht de druk van met name autobewegingen op de openbare ruimte.
 
D66 zet zich in voor goede verkeersveiligheid, een goede bereikbaarheid en prettige openbare ruimte met minder haast. Meer rust in het verkeer is beter voor mens, dier en milieu. We willen doorgaan op de goede weg: het doorgaand verkeer weren uit het centrum van de stad, meer ruimte bieden aan de voetganger en de fietser en impulsen geven aan duurzame mobiliteit. Langzaam verkeer krijgt in de hele gemeente prioriteit. Op de tweede plaats komt het openbaar vervoer. De auto komt daar achteraan, waarbij we duurzame vormen van mobiliteit stimuleren.

Vervoer en verkeer

 • We zetten vol in op verkeersveiligheid. Veilige fiets- en wandelroutes naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, winkelcentra, sportvoorzieningen en recreatiegebieden, zodat jongeren én ouderen zelfstandig kunnen komen en gaan.
 • We kiezen voor ruim baan voor de fiets, maar wel veilig en comfortabel. De inrichting van de weg moet daaraan bijdragen, maar we willen iedereen ook stimuleren om zich aan de regels te houden, met name automobilisten, wielrenners en mountainbikers. We gaan verder met de uitrol van snelfietspaden naar omliggende gemeenten.
 • We maken werk van het autoluw maken van openbare ruimte in woonwijken, van de binnenstad (Dwaalgebied en Cityring), van stedelijke centra, en van zones rond scholen. Sluipverkeer weren we. Waar het autovrij kan, kiezen we voor autovrij.
 • We verlagen de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur. Samen met buurten verkennen we of we gebieden kunnen omvormen tot woonerf om de snelheid te verlagen naar 15 km/uur.
 • Het inwoneraantal groeit, en de woningbouw zit in de lift. Het verkeersnetwerk moet daarbij aansluiten. Doorgaand verkeer leiden we zoveel mogelijk om het centrum, de wijken en de dorpen. We zetten in op goede ontsluitingen voor alle wijken en dorpen, knelpunten moeten worden opgelost vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
 • We streven ernaar dat de omgeving bewegen stimuleert. Wij maken graag een plan met inwoners voor recreatie en sportbehoefte. We willen de natuur toegankelijker maken vanuit de bebouwde kom: veilige wandelmogelijkheden (ook voor buitensporters), een goede verbinding met en tussen recreatiegebieden op korte afstand van de woonomgeving.
 • Om de bereikbaarheid goed te houden, is hoogwaardig openbaar vervoer belangrijk. We willen betere OV-voorzieningen en OV-verbindingen en we blijven dan ook inzetten op een NS-station Berkel-Enschot/ Udenhout, zodat de dorpen goed zijn aangesloten op het OV-netwerk.
 • Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en prettige openbare ruimte betekent minder ruimte voor de auto. Dat betekent dat er minder ruimte komt voor parkeren van auto’s op straat. Samen met bewoners vullen we de vrijkomende ruimte in.
 • Om duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren, zetten we in op een goede laadinfrastructuur. Wij zouden graag een sterkere beleidsmatige koppeling zien met de energietransitie, de gebouwde omgeving en elektriciteit. Zo loopt het bestaande elektranet bijvoorbeeld snel vol in wijken waar relatief veel warmtepompen en e-auto’s komen, met alle dilemma’s van dien. Nu wordt er nog individueel gekeken, maar de gemeente zou hier een meer collectieve regie moeten pakken om remmen te voorkomen. We stimuleren innovatieve laadoplossingen waarbij laadpunten bijvoorbeeld worden geïntegreerd in lantaarnpalen, prullenbakken en andere voorzieningen in de openbare ruimte.
 • We werken toe naar een stadsbreed dekkend netwerk van deelmobiliteit. We verleiden inwoners om het eigen autobezit te verminderen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor wonen en groen. We ontwikkelen mobiliteitshubs waar meerdere vormen van deelmobiliteit (zoals auto’s, scooters en fietsen) beschikbaar zijn. We zien in de beginfase met name kansen in het gebied rond de binnenstad, de Piushaven en Stappegoor. In een later stadium worden ook wijkhubs interessant. We stellen regels om overlast van geparkeerde voertuigen te voorkomen.
 • De laatste jaren neemt de verkeersoverlast in Udenhout toe. Samen met de dorpsraad, de actiegroep Udenhout gaat voor nul en andere belanghebbenden ontwikkelen we een verkeersagenda voor de korte, middellange en lange termijn.
 • De afgelopen jaren is het aantal pakketbezorgingen explosief gestegen. De vele verkeersbewegingen van vrachtwagens en bestelbusjes zijn vervuilend en leggen een grote druk op de openbare ruimte. We ontwikkelen daarom strategisch gelegen hubs van waaruit de pakketbezorging via emissieloze voertuigen op een centrale en efficiënte manier plaatsvindt.