Gezondheid én geluk blijven voorop staan

De coronacrisis heeft het belang van goede zorg en een sterk sociaal vangnet duidelijk zichtbaar gemaakt. Veel mensen hebben tijdens deze gezondheidscrisis te maken gekregen met ziekte en verlies. Het aantal mensen met eenzaamheid of psychische klachten steeg, operaties werden uitgesteld en ziektes niet gediagnosticeerd. D66 Tilburg vindt dat iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Door de decentralisaties van de afgelopen jaren heeft de gemeente er met minder geld meer zorgtaken bij gekregen. Die combinatie is uitdagend, maar geeft de gemeente ook nieuwe mogelijkheden om de zorg dichtbij vorm te geven.
 
D66 Tilburg zet in op gezondheid, omdat gezondheid vóór zorg en ondersteuning komt. Ons bestuursakkoord van de afgelopen vier jaar heette niet voor niets Gezond en gelukkig in Tilburg, waarin met name D66 Tilburg het belang van een gezonde leefstijl liet opnemen. Deze leefstijl, waarin aandacht is voor voeding, sport en beweging, zorgt namelijk voor gelukkigere Tilburgers die langer en gezonder leven. We zien op dit moment echter nog te grote verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen inwoners in bepaalde wijken. D66 Tilburg wil dat de gemeente Tilburg in de komende periode blijft inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl, omdat deze investering gezondheidsproblemen, verschillen tussen wijken en hoge maatschappelijke kosten terugdringt. Dat begint al op jonge leeftijd. Maar ook voor de Tilburgse ouderen hebben we in de toekomst nadrukkelijk aandacht. De dubbele vergrijzing, toenemende dementie en andere ouderdomsziekten stellen de samenleving voor grote uitdagingen. Uitdagingen die wij bij voorkeur op zo’n manier aanpakken dat zowel jong als oud (en iedereen daar tussenin) er baat bij heeft.
 
We koppelen ‘kansen voor iedereen’ aan een realistisch perspectief op bestaanszekerheid. Voor D66 Tilburg gaat het er niet zozeer om zo veel mogelijk mensen boven een bepaalde inkomensgrens te tillen. Liever nemen wij de onvrijheden weg, zodat iedereen zo goed mogelijk zijn eigen doelen en zijn eigen geluk in de hand heeft. Daarbij zien we het belang van een sterke sociale basis en van een samenleving waarin mensen zich vrij voelen om hun zorgen en kwetsbaarheden te delen en waarin je klaar staat voor een ander als het even nodig is.

Gezondheid dichtbij

 • D66 Tilburg wil dat problemen als verwaarlozing, eenzaamheid, geldzorgen, immobiliteit, overgewicht of alcoholverslaving in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt. We zetten in op sterke buurtteams, waarin mensen als een huisarts(assistent), leraar, wijkcoördinator, buurtcoach, maar ook bewoners plaatsnemen.
 • D66 wil dat investeringen in preventie en bestrijding van onderwerpen als huiselijk geweld, kindermishandeling of armoede meer in samenhang worden gedaan, door een buurt of wijk als geheel te bekijken, want zorg en welzijn staan nooit op zichzelf.
 • Wij streven naar goede voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen op passende plaatsen in de wijken en dorpen waarbij de draagkracht van de wijk niet overvraagd wordt.
 • We zetten in op gezonde lucht voor alle Tilburgers. Hierbij streven we de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na. We stimuleren schone mobiliteit, zorgen voor voldoende groen in de leefomgeving en verduurzamen onze bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Overlast door houtstook willen we zoveel mogelijk voorkomen. We betrekken inwoners bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door samen met inwoners meer meetpunten te realiseren.

Mentale gezondheid en eenzaamheid

 • D66 Tilburg blijft zich inzetten om het taboe rondom psychische klachten en eenzaamheid weg te nemen, zodat problemen in een vroeg stadium worden herkend en kunnen worden aangepakt. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.
 • D66 Tilburg wil dat, naast het organiseren van fysieke ruimte voor ontmoeting, óók ingezet wordt op de sociale vaardigheden van mensen die eenzaamheid ervaren.

Stimuleren van cultuur, sport en beweging

 • D66 Tilburg wil dat de gemeente Tilburg sport en beweging stimuleert door schoolpleinen open te stellen, tijdens en na schooltijd. Ook de hekken van sportaccommodaties moeten vaker open, zodat sport voor iedereen bereikbaar wordt.
 • We willen meer mogelijkheden creëren voor urban sport & culture in de directe omgeving.
 • Veel mensen werkten tijdens de coronacrisis thuis en zullen ook in de toekomst misschien meer thuis blijven werken. We willen meer laagdrempelige mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten stimuleren. Dat werk ook goed tegen eenzaamheid en bevordert de sociale samenhang in de wijk. We houden hier rekening mee bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • D66 Tilburg wil projecten en initiatieven die de verbinding maken tussen kunst en gezondheid stimuleren. Meer dan nu moet dat bewustzijn (en dus ook de financiering) er ook bij de sociale afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en de partners in het sociaal domein zijn.
 • Tilburg gaat in navolging van De sportgemeente van Europa een paar jaar geleden naar de gezondste gemeente van Europa. Meer water drinken, niet roken, goede voeding, meer beweging en een goede balans tussen fysiek en mentaal zorgen ervoor dat de Tilburger bewust kiest voor een gezonde levensstijl.
 • D66 Tilburg wil projecten en initiatieven stimuleren die de verbinding maken tussen kunst en gezondheid. Meer dan nu moet dat bewustzijn (en dus ook de financiering) er ook bij de sociale afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en de partners in het sociaal domein zijn. Een stevig Arts & Health Centre helpt daarbij.

Passende zorg

 • D66 Tilburg is voor het tijdig en preventief inzetten van zorg. Daar waar zorg nodig is, moeten wachttijden zo kort mogelijk zijn. We vinden het daarbij van belang dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden om te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere zorg nodig is.
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe inkoopstrategie, waardoor de marktwerking in de zorg wordt tegengegaan. D66 Tilburg vindt het belangrijk dat daarmee een oerwoud aan zorgaanbieders wordt tegengegaan, maar wil tegelijkertijd dat er genoeg keuzevrijheid is om in iedere situatie de juiste zorg te bieden.
 • D66 Tilburg wil dat zorgaanbieders in een netwerk intensiever met elkaar samenwerken zodat een patiënt niet meerdere keren zijn verhaal hoeft te doen. De problemen van patiënt spelen zich vaak op meerdere terreinen af (bijvoorbeeld schulden en huiselijk geweld). D66 Tilburg wil dat inwoners centraal staan en zorgaanbieders daaromheen samenwerken, op een probleemgerichte en innovatieve manier.
 • Voor jongeren die zorgondersteuning krijgen, verandert er veel als ze 18 jaar worden. Vanaf die leeftijd stopt bepaalde zorgondersteuning en moeten ze de zorg (opnieuw) zelf regelen. Deze harde knip bij de leeftijd 18 jaar zorgt voor veel problemen. D66 Tilburg wil dat de gemeente deze jongvolwassenen in deze situatie extra blijft ondersteunen tot de leeftijd van 23 jaar.
 • Het programma ‘Nu niet zwanger’ heeft de afgelopen jaren veel succes geboekt. Het is zelfs door grote steden in het land overgenomen. D66 Tilburg wil dit programma daarom blijven voortzetten.
 • D66 Tilburg wil dat de zorg die wordt aangeboden in Tilburg aansluit bij de culturele diversiteit van onze inwoners.

Bestaanszekerheid

 • We zetten in op het doorbreken van armoede die in verschillende generaties doorwerkt. Er komen gesprekken met gezinnen om te kijken wat er nodig is, zodat ze via maatwerk perspectief en ontwikkelkansen aangeboden krijgen.
 • Maatwerk betekent ook dat we graag willen zien dat onze inwoners minder afhankelijk worden van de minimaregelingen. Dat wil niet zeggen dat we de minimaregelingen willen afschaffen. Niemand in Tilburg mag door het ijs zakken, dus naast dat we kijken naar wat iemand écht nodig heeft, willen we graag een laatste vangnet behouden.
 • We willen de signaleringsfunctie versterken van docenten, (jeugd)zorgmedewerkers en andere professionals die dichtbij de gezinnen staan. Dat wil zeggen dat als een professional armoede signaleert, die direct terecht kan bij een ‘brugfunctionaris’ die het gesprek aan kan gaan met de gezinnen. Zo kunnen we preventief en snel tot actie overgaan. 
 • D66 wil een drempelvrije voedselbank waar je geholpen wordt als je aanklopt. Eerst de hulp bieden en het vertrouwen winnen, om daarna met elkaar het gesprek te kunnen voeren over hoe iemand het beste structureel geholpen kan worden. We gaan uit van vertrouwen en iemand die om hulp vraagt, die krijgt hulp.

Ouderen

 • Om ervoor te zorgen dat de ouderen van nu én de toekomst zo lang mogelijk gezond en gelukkig zijn wil D66 Tilburg investeren in een kwalitatief hoogwaardige derde levensfase, waarbij iedere inwoner zoveel mogelijk eigen regie houdt over de toekomst en waarbij ze hun kwaliteiten en talenten kunnen blijven inzetten voor zichzelf en de maatschappij.
 • We zetten ons in voor innovatie in de zorgtechnologie, waardoor kwaliteit van leven verder omhooggaat.

Het nieuwe Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

 • D66 Tilburg ziet de vernieuwing van het ETZ als een kans voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige zorgcampus, voor een gezonde stad en regio.