Gelijke kansen bieden

We zijn trots op de goede, hardwerkende leraren van de vele verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente Tilburg. Zij motiveren en stimuleren hun leerlingen en studenten dag in dag uit met veel energie, kennis en kunde. Het belang van onderwijs is tijdens de coronacrisis nog duidelijker geworden. De school speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen en hun ouders, studenten en hun leraren, wijken en hun leefbaarheid. In een onderwijsstad als Tilburg moet iedereen volop kansen krijgen om zijn talenten te ontdekken en te (blijven) ontwikkelen. Talentontwikkeling is namelijk een van de krachtigste wapens tegen maatschappelijke ongelijkheid. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of waar je bent geboren, wat telt, zijn je ambities en talenten. Goed onderwijs voor iedereen is daarbij de basis.
 
Daarom blijft D66 Tilburg ook de komende jaren stevig inzetten op goed onderwijs. Belangrijke vraagstukken verdienen een sterke samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente Tilburg. Wij vinden het belangrijk dat elk kind dezelfde kansen krijgt, maar zien helaas al op jonge leeftijd grote verschillen ontstaan tussen groepen kinderen in de verschillende wijken van de stad. De coronacrisis heeft deze kansenongelijkheid in de samenleving nog zichtbaarder gemaakt. Niet elk kind ontvangt thuis een goede, gezonde maaltijd, krijgt thuis ondersteuning bij het maken van het schoolwerk of spreekt thuis de Nederlandse taal. Elke scholier en student in Tilburg moet daarnaast, ongeacht zijn onderwijsniveau, een eventuele beperking, seksuele geaardheid, afkomst of achternaam een stageplaats in de gemeente Tilburg kunnen vinden. Jammer genoeg is stagediscriminatie nog steeds een groot probleem. We willen dat de gemeente dergelijke ongelijke kansen erkent en vervolgens wat aan die verschillen doet.

Kansen voor elk kind

 • D66 Tilburg is voor een rijke schooldag voor ieder kind, waarbij kinderen in de eigen buurt kennismaken met onder meer sport, cultuur, natuur, taal en huiswerkbegeleiding. Het zou mooi zijn als er meer gebruik wordt gemaakt van het talent en de kennis van de opvangcentra, sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Tilburg. Laat het onderwijs aansluiten bij de structuren van de stad en de wijken.
 • D66 Tilburg is voorstander van Integrale Kindcentra voor leerlingen van 0 tot 18 jaar, waar kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenkomen. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Initiatieven van partners die hiervoor een eerste stap zetten, wil D66 Tilburg stimuleren en zo nodig ondersteunen.
 • D66 Tilburg is voor peutervoorzieningen voor alle peuters in de wijk. Er dienen gebiedsgerichte acties te komen om te komen tot het gewenste bereik.
 • Uit onderzoek weten we dat de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs een grote veroorzaker van kansenongelijkheid is. Met name kinderen uit een lagere sociaaleconomische omgeving worden te vroeg en/of te laag ingedeeld naar niveau. D66 Tilburg wil dat de gemeente het aanbod van brede middelbare scholen, brede brugklassen en de aanwezigheid van 10-14-scholen in de gemeente Tilburg stimuleert.
 • D66 Tilburg wil dat het speciaal onderwijs zijn expertise ten gunste laat komen aan het reguliere onderwijs. Een kind moet niet passend worden gemaakt voor het onderwijs, maar het onderwijs moet passend gemaakt worden voor het kind, zodat elk kind in de eigen buurt naar school kan.
 • Kansen voor elk kind betekent ook een leerkracht voor iedere groep. Wij willen een intensieve regionale samenwerking tussen schoolbesturen voor de aanpak van het lerarentekort.
 • D66 Tilburg wil met structureel kleinere klassen en voldoende ondersteunend personeel de werkdruk voor leraren verlagen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: goed onderwijs verzorgen. Met de verkiezing ‘conciërge van het jaar’ onderstrepen we het belangrijke werk van conciërges als het gaat om de veiligheid op school en de inzet voor ondersteunende zaken.
 • We geven kinderen bij wie een taalachterstand dreigt te ontstaan in een vroeg stadium extra scholing en ondersteuning, zodat de taal geen barrière (meer) is voor een geslaagde deelname aan de samenleving.

Duurzame scholen

 • D66 Tilburg wil dat scholen de ‘gezonde school’ stimuleren voor leerlingen. Dat betekent niet alleen schoolkantines met gezond (en lokaal) eten en een goede samenwerking tussen scholen en supermarkten, maar ook groene schoolpleinen en moestuinen, frisse, klimaat- en energieneutrale gebouwen, zonder extra kosten voor afvalscheiding.
 • Wij willen dat de gemeente haar rol als tussenpersoon versterkt, zodat onderwijsgebouwen voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen gymzalen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door lokale sportverenigingen.
 • Een groeiende stad betekent ook meegroeiende duurzame onderwijsgebouwen. Wij willen dat de gemeente met een meerjarige huisvesting komt. De Nieuwste School moet een nieuwe locatie krijgen. Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout groeien sterk: dat betekent ook extra inzet vanuit de gemeente voor een passende oplossing. Toekomstige schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn.

MBO, HBO en Universiteit

 • Wij omarmen studenten en zien hun waarde voor de stad. D66 Tilburg wil dat de gemeente meer stageplaatsen creëert voor studenten van alle onderwijsniveaus (mbo, hbo en universiteit). Dit vergroot de kans dat Tilburgse studenten in de toekomst aan de stad verbonden blijven.
 • Om stagediscriminatie tegen te gaan wil D66 Tilburg bewustwording creëren en een gerichte aanpak organiseren door een intensieve samenwerking tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
 • Een veranderende economie vraagt om de werknemers van morgen. Wij willen samen met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven maatschappelijke opgaves, zoals baantekorten en toekomstige banen, in kaart brengen en studenten die een opleiding kiezen in zo’n sector, zoals in de zorg, het onderwijs, klimaat of de techniek, helpen bij het vinden van een stageplaats of baan.