Bouwen aan de toekomst

Tilburg gaat de komende 20 jaar fors groeien. In de periode tot 2040 komen er in totaal ongeveer 36.000 nieuwe inwoners bij in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Om te zorgen dat iedereen prettig in Tilburg kan wonen en werken, zijn er investeringen nodig. Centraal in onze kijk op de stedelijke ontwikkeling van Tilburg staat het idee van Tilburg als 15-minuten stad. Voorzieningen, ook in het buitengebied, zijn voor iedereen te voet, met de fiets of het OV te bereiken binnen 15 minuten. Van winkels tot cultureel aanbod, van openbaar vervoer tot een fijn park, van sportgelegenheden tot horeca, en van scholen tot zorg. Belangrijk hierbij is een goede balans in het verdelen van de schaarse ruimte. Ruimte voor wonen, energie- en klimaatambities, economische ontwikkeling & werkgelegenheid en het versterken van natuur en landschap gaan hand in hand. Vanuit deze samenhang bouwen we in verschillende gebiedsontwikkelingen als D66 aan een aantrekkelijk Tilburg van de toekomst.

Bouwen

 • We versterken het aandeel van inwoners in de ontwikkeling van hun Tilburg. We organiseren inspraak en tegenspraak, en laten inwoners actief meebeslissen. We leggen dit vast in overzichtelijk en begrijpelijk participatiebeleid.
 • We kiezen er als D66 Tilburg voor om de woningopgave zoveel mogelijk te laten landen in bestaande buurten en wijken en in onze dorpen, waarmee we een impuls geven aan bestaande en nieuwe voorzieningen. We kiezen dus voor verdichten in plaats van een nieuwe wijk in het buitengebied.
 • We verkennen hoe we in Tilburg Noord, Tilburg West en Tilburg Zuid meer woningen kunnen toevoegen (verdichten) en hoe we de leefbaarheid, de voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren, zowel vanuit fysiek als sociaal oogpunt.
 • We gaan zorgvuldig aan de slag met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze dorpen. D66 Tilburg kiest ervoor om zoveel mogelijk binnen en aansluitend op de dorpsgrenzen te bouwen om het omliggende landschap open te houden en te versterken.
 • We ontwikkelen een architectuurbeleid voor de fysieke ontwikkeling van Tilburg. Hierin beschrijven we hoe we de kracht en de expertise van architectuur en ontwerp kunnen benutten voor andere maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid, gezondheid en inclusiviteit.
 • We gaan voortvarend verder met de ontwikkeling van het Stadsforum en de Koningswei. Het Stadsforum wordt hét centrale levendige plein van de stad en de Koningswei een groen woonmilieu. We realiseren via de Koopvaardijstraat een open verbinding tussen de Koningswei en de Piushaven en onderzoeken de toepassing van water hierbij.
 • We gaan aan de slag met de ontwikkeling van het Museumkwartier. We verbeteren de routes en verbindingen met de Spoorzone en de Binnenstad. We versterken het gebied voor creatief ondernemerschap en als bruisend stadsdeel waar het fijn wonen en werken is in een bijzondere, cultuurhistorisch waardevolle context.
 • We starten met de transformatie van de Kanaalzone naar een aantrekkelijk en levendig gebied met een mix van wonen, werken en recreëren aan het water. Hierbij hebben we aandacht voor een goede verbinding tussen de Oude Stad en Tilburg-Noord, waarmee we fysieke én figuurlijke barrières doorbreken.
 • We continueren de ontwikkeling van innovatief werklandschap Wijkevoort en investeren hiermee in werkgelegenheid voor Tilburg en de regio. Wijkevoort wordt een groen, klimaatadaptief, duurzaam en circulair bedrijventerrein voor slimme logistiek, slimme maakindustrie en het mkb. We investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur op en rondom het werklandschap.
 • Op Stappegoor realiseren we 1.000 nieuwe woningen. Minimaal de helft daarvan bestaat uit sociale huurwoningen, middenhuur en sociale koop (tot de Nationale Hypotheek Garantie). We geven het Olympiaplein een upgrade en er komt een openbaar, nieuw park: het Stappegoorpark. Daarin komen (gedeeltelijk openbare) atletiekfaciliteiten en een sportveld voor de onderwijsinstellingen. Daarnaast investeren we in veilige fiets- en wandelpaden en veel groen.
 • We zien grote kansen voor de ontwikkeling van het Kenniskwartier en gaan hier samen met huidige bewoners, bedrijven de universiteit en andere partners in het gebied invulling aan geven. We zien ruimte voor zo’n 8.000 woningen en voor economische ontwikkeling rondom het stationsgebied. We investeren in de leefbaarheid van het gebied door fors te vergroenen, in te zetten op duurzame mobiliteit en de Westermarkt een impuls te geven. Samen met het Rijk ontwikkelen we Station Universiteit tot een volwaardig en modern station. Uitgangspunt voor ons is dat bestaande bewoners een plekje in het gebied behouden.