Voor iedereen een fijne plek om te wonen

Beeld: D66 Smallingerland

Er zijn steeds grotere verschillen tussen mensen en buurten. In de ene buurt, zoals in de Drachtstervaart in Drachten, hebben mensen het over het algemeen goed. Als ze hun huis verkopen krijgen ze er genoeg geld voor om een nieuw huis mee te kopen, in de buurt zijn goede scholen en de meeste mensen hoeven zich weinig zorgen te maken over hun toekomst.

In andere buurten, zoals in delen van de Wiken en Noord-Oost, is het beeld heel anders. Mensen hebben het er vaker moeilijk, mensen kunnen moeilijk een huis vinden en de buurt voelt niet altijd even veilig. Smallingerland moet een fijne plek worden om te wonen voor iedereen, duurzaam en groen. Daarom moeten we onze gemeente anders in gaan richten.

Dit hoofdstuk gaat over volkshuisvesting, de bouw van woningen, verduurzaming van woningen, invoering van de omgevingswet, het tegengaan van onnodige ruimtelijke regels, opvang van dak– en thuislozen, de locatie voor het treinstation en een groene leefomgeving.

Wonen in Drachten
Er zijn nu te weinig huizen in Smallingerland om iedereen betaalbaar te laten wonen. Er wordt te weinig gebouwd om de problemen op te lossen. Er kunnen al 900 huizen gebouwd worden, maar er is behoefte aan ten minste duizend woningen en het bouwen van die 900 huizen duurt te lang. Koophuizen worden daardoor steeds duurder en het duurt jaren voordat mensen een sociale huurwoning kunnen krijgen. Om iedereen de kans te geven betaalbaar te wonen en klaar te zijn voor de toekomst moet er volgens ons snel meer gebouwd worden. Zowel in Drachten als in de dorpen. Daarmee zetten we onze gemeente op de kaart als plek waar het voor iedereen fijn wonen is.

Aan de ene kant willen we fors meer woningen in Drachten, aan de andere kant willen we dat niet ten koste laten gaan van de natuur. Daarom kiezen wij ervoor binnen Drachten te bouwen en Drachten groener te maken. In Drachten is er een aantal plekken die niet mooi zijn om te zien en niet gebruikt worden. We willen dat de gemeente die plekken aanpakt en er nieuwe woningen bouwt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een terrein aan de Splitting waar nu niks mee wordt gedaan. Een ander voorbeeld is het hostel ‘de Stijl’. Daarnaast willen wij het makkelijker maken voor eigenaren van winkelpanden om het pand te veranderen naar woningen wanneer dit nodig is.

Om onze ambities waar te maken moeten we de hoogte in bouwen. Door moderne portiek- en galerijflats van drie tot vier verdiepingen te bouwen maken we goed gebruik van de ruimte, zonder grote gebouwen te bouwen waar ze niet passen. We willen zoveel mogelijk in de buurt van het centrum bouwen, lelijke plekken aanpakken en verouderde huizen vervangen. Zo komt Drachten er beter uit te zien. Het is ook nog eens gezonder, duurzamer en efficiënter. Een deel van deze huizen moeten sociale huurwoningen tussen de 500 en 750 euro worden, maar er komen hiermee ook koopwoningen en huurwoningen beschikbaar.

Bouwen moet altijd goed afgestemd worden met de buurt. Dat moet als er gebouwd wordt binnen Drachten, maar ook aan de randen van de stad en in de dorpen. Als het nodig is om Drachten uit te breiden zien wij de meeste kansen rond het Noorden van Drachten richting Rottevalle en Drachtstercompagnie. Door al vroeg aan te geven waar misschien nieuwe woningen komen kunnen de huidige bewoners al betrokken worden bij de plannen. Daarom willen wij ook met Opsterland in gesprek gaan over een mogelijke uitbreiding in de richting van Ureterp.

Ook waar geen nieuwe woningen gebouwd worden moet het fijner wonen worden. In de wijken zetten we meer planten en (fruit)bomen neer, vervangen we tegels met groen en er komen meer parkjes.

• We maken samen met de inwoners meer plannen om in Drachten te gaan bouwen, waarbij we focussen op het bouwen van kleine flats van drie tot vier verdiepingen. Deze flats moeten op plekken komen die niet gebruikt worden of in de plaats van woningen en gebouwen die erg verouderd zijn.

• Een deel van de huizen die gebouwd worden moet sociale huurwoningen zijn, tussen de 500 en 750 euro.

• Alle huizen die nieuw gebouwd worden moeten duurzaam zijn. Als de huizen uiteindelijk weer gesloopt worden moet het materiaal opnieuw gebruikt kunnen worden.

• De buurtbewoners van nieuwe woningen moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden. Ook moeten ze meedenken over de komst van deze woningen en hoe ze eruit komen te zien. Vooraf moet duidelijk zijn wie het besluit uiteindelijk gaat nemen en waar de buurtbewoners over mee mogen praten.

• We willen meer groen in de stad. Iedere buurt moet dus een eigen parkje krijgen, met speeltoestellen voor kinderen. We promoten de volkstuinen die er zijn. Ook komen er op meer plekken fruitbomen te staan, waar iedereen van kan genieten. Verder moedigen we mensen aan tegels uit hun tuin te halen en er planten in te zetten die goed zijn voor insecten, zoals vlinders en bijen.

• Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over hoe ze snel alle sociale huurwoningen in Smallingerland gaan verduurzamen en isoleren .

Samenwerking tegen ongelijkheid
“De ongelijkheid tussen onze dorpen en wijken is schrijnend. We zijn blij dat ook D66 hier aandacht aan besteedt in hun verkiezingsprogramma. De PvdA wil samen met D66 onze verdeelde stad weer samenbrengen. Dat betekent mensen uit de armoede helpen, iedereen een dak boven het hoofd en zorgen voor elkaar. Dat is waar we het voor doen.”

– Dinie Mulder
PvdA Smallingerland

Beeld: D66 Smallingerland

Wonen in de dorpen
In de politiek in Smallingerland gaat het vaak over Drachten, omdat daar de meeste mensen wonen. Maar we mogen de dorpen niet uit het oog verliezen. Veel mensen vinden het enorm fijn om daar te wonen. In een dorp voelt men zich verbonden met elkaar en is de sfeer gemoedelijker dan in de stad. Vaak willen jongeren daarom ook wel in een dorp blijven wonen, maar voor hen zijn er geen woningen.

Daarnaast zijn de dorpen gewild voor mensen met een gezin die ruimer willen wonen dan in de stad. Voor beide groepen willen we woningen bouwen. Gelukkig komt daar ook steeds meer ruimte voor. Zo is er bijvoorbeeld gebouwd in Opeinde en in Boornbergum. Maar, het is nog niet genoeg. In alle dorpen moeten eigenlijk een paar nieuwe woningen gebouwd worden of moeten bestaande woningen vervangen worden. Dit moet natuurlijk in overleg met de mensen die er nu wonen en in de buurt wonen.

Dit gaan we doen

• De gemeente bekijkt voor ieder dorp of er meer woningen gebouwd kunnen worden en of bestaande woningen vervangen kunnen worden om ruimte te geven aan meer mensen.

• Door gezinswoningen in de dorpen te bouwen trekken we jonge gezinnen aan. Zij zorgen voor levendigheid in de dorpen, waardoor ieder dorp ook in de toekomst zijn karakter kan behouden.

• Er blijft ruimte om vrijstaande duurzame huizen te bouwen in de dorpen, daar willen we ook de kans voor geven.

• In ieder dorp speelt wat anders, samen met de buurt moet de gemeente per dorp bekijken wat er mogelijk en nodig is.

• Ook in de dorpen moet de gemeente meer groen aanleggen, aanmoedigen dat mensen stenen uit de tuin vervangen en moeten er meer fruitbomen en groene speeltuinen komen.

Beeld: D66 Smallingerland

Kansen voor de toekomst
We zijn nog altijd voorstander van een spoorlijn langs Drachten, de Lelylijn. Het zorgt ervoor dat Drachten beter bereikbaar is en daarom ook aantrekkelijker is om in de omgeving te blijven wonen. De Lelylijn zou langs de A7 komen, ten Zuiden van Drachten. Een station komt dan bijvoorbeeld in de buurt van de Woonboulevard op de Martin Luther Kingsingel.

Dat is dichtbij het nieuwe zwembad aan de Sportlaan en het centrum. In de buurt van zo’n nieuw station zouden we ook nieuwe woningen kunnen bouwen, in gebouwen van drie tot vijf verdiepingen. We kunnen namelijk verwachten dat er veel nieuwe mensen in Drachten willen wonen als de Lelylijn er komt. Er zullen ook veel jonge mensen in Drachten willen blijven wonen, die nu tijdens hun studie bijvoorbeeld naar Groningen verhuizen. Wij zien het aanpakken van het woningtekort niet los van het verduurzamen van de gemeente.

Dit gaan we doen

• We blijven voor de komst van een spoor langs Drachten met een station in de buurt van het nieuwe zwembad.

• Mensen die zonnepanelen nemen of een duurzaam huis bouwen krijgen subsidie.

• We geven ruimte aan nieuwe manieren om te wonen, zoals in Tiny Houses en flexibele woningen.

• Er komt een subsidie voor mensen die hun huis aan willen passen zodat ze er langer in kunnen wonen. Ze hoeven dan (nog) niet naar een verzorgingstehuis.

• We veranderen de bestemmingsplannen, zodat vanaf 2024 alleen nog huizen worden gebouwd die energie opwekken in plaats van gebruiken.

• Er komen minder (strenge) regels over wat, hoe hoog en hoe veel er gebouwd mag worden.

• We maken volop gebruik van de kansen die de nieuwe Omgevingswet gaat bieden om mensen te betrekken bij wat er verandert in hun buurt.

Je eigen plek kunnen vinden
“Als student weet ik er alles van hoe moeilijk het is om een eigen plek te vinden in Drachten. Als we willen dat studenten in Drachten kunnen blijven wonen moeten ze wel een huis kunnen vinden. Daarom ben ik blij dat we als D66 in gaan zetten op de bouw van nieuwe appartementen.”

– Jildert Oppedijk
Kandidaat-raadslid

Beeld: D66 Smallingerland

Voor iedereen een dak boven het hoofd
Er zijn een aantal bijzondere groepen die vaak over het hoofd worden gezien als het gaat om fijn wonen in Smallingerland. Er is bijvoorbeeld jarenlang geprobeerd om woonwagenbewoners uit woonwagens te krijgen, door geen nieuwe woonwagens meer neer te zetten. Dat is onacceptabel. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor nieuwe woonwagens in onze gemeente, zodat ook een nieuwe generatie woonwagenbewoners een fijne plek heeft om te wonen.

We zullen daar niet mee stoppen tot het gelukt is.
Daarnaast vluchten steeds meer mensen voor oorlog en geweld. Als zij hier mogen blijven krijgen ze een verblijfsvergunning. De gemeente is dan verplicht om te zorgen voor een woning. Dat voelt soms niet eerlijk voor mensen die uit Nederland komen en ook wachten op een woning. De gemeente kan beter inschatten hoeveel woningen er voor vluchtelingen nodig zullen zijn. We weten hoe lang het ongeveer duurt voordat vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen en kunnen inschatten hoe veel woningen er voor vluchtelingen nodig zullen zijn. Hier moeten we rekening mee houden en extra woningen voor bouwen, zodat ook mensen die gevlucht zijn een fijne plek krijgen om te wonen.

Verder willen wij ook hard werken voor de mensen die geen huis hebben of op straat dreigen te komen staan. Zeker zijn dat je vanavond een dak boven je hoofd zult hebben zorgt ervoor dat je je veiliger en vrijer voelt. Als gemeente hebben we een prachtig project meegemaakt, Housing First. Mensen kregen bij dat project zo snel mogelijk eerst een dak boven hun hoofd en vervolgens werd er naar de rest van hun problemen gekeken. Helaas is hier op bezuinigd, wij willen dit terugdraaien.

Dit gaan we doen

• De gemeente moet snel zorgen voor nieuwe woonwagens. Er moet goed worden overlegd met de buurt, maar het belang van de woonwagenbewoners moet altijd voorop staan. Zij hebben recht op een eigen plek in onze samenleving. Mensen die al heel lang wachten en kinderen van woonwagenbewoners krijgen voorrang.

• We bouwen extra huizen in Drachten voor statushouders op basis van wat we weten over hoeveel er in onze gemeente moeten komen wonen. Dit moet de gemeente zo vroeg en zo goed mogelijk overleggen met de buurt, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Zo krijgen ook vluchtelingen een fijne plek om te wonen, zonder dat woningen voor hen ten koste gaan van mensen die al heel lang wachten.

• Er komt meer geld om mensen een dak boven het hoofd te geven en we zetten in op een menselijke opvang voor daklozen- en verslaafden.

• Als jongeren bij hun ouders in de bijstand blijven wonen, willen we dat de uitkering niet omlaag gaat.