In dit verslag gaan we in op onze inbreng bij de gemeenteraad. Tijdens deze raadsvergadering waren zijn er twee onderwerpen behandeld waar wij aan gewerkt hebben. Het eerste onderwerp is “Herziene beleidsnota ‘Kamerverhuur en splitsen woningen'”  en de tweede “Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen” 

Herziene beleidsnota ‘Kamerverhuur en splitsen woningen’

De Beleidsnota ‘Kamerverhuur en splitsen woningen’ is ontworpen om de gemeente Smallingerland te helpen bij het beheren van kamerverhuur en het splitsen van woningen. Dit is bedoeld om de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid te waarborgen. In de nota wordt er aandacht besteed aan het melden van verhuur, het maximaal aantal personen en het houden van een logboek voor de verhuurder en de huurder. Daarnaast worden er ook regels opgesteld voor het splitsen van woningen, waaronder het verstrekken van vergunningen en het zorgen voor voldoende voorzieningen. Deze nota stelt duidelijkheid in over de regels en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Roy geeft aan dat wij blij te zijn dat het stuk naar ons amendement is veranderd. Hier riepen wij op om geen onderscheid te maken tussen mensen op basis van hun achtergrond. Vooral dat er niet meer regels worden opgelegd op basis van dat mensen arbeidsmigrant of student zijn. De wethouder geeft ook aan blij te zijn dat het nieuwe voorstel niet discrimineert. 

 
Bestemmingsplan Stationsweg-De Tuinen

De gemeente Smallingerland stelt een gewijzigd bestemmingsplan voor voor de omgeving Stationsweg-De Tuinen. Om de verdichting en ontwikkeling mogelijk te maken, worden er aanpassingen gedaan aan het bestaande plan. Er worden verschillende bestemmingen toegevoegd en de regels aangepast. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bouwhoogte, bebouwingspercentage en uitstraling. Ook wordt het openbaar groen aangepast en maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het probleem is dat in het verleden is een belofte gedaan dat de jonge alleenstaande statushouders en jongeren in begeleid wonen trajecten tot 2026 hier aanwezig zou zijn. Daarna zou hier sociale huur komen. De gemeente wekt in dit stuk de indruk dat zij hier toch wil dat de jonge alleenstaande statushouders en jongeren in begeleid wonen trajecten hier blijven. Wij vinden dat als je een belofte maakt dat die ook nagekomen moet worden. Evan geeft ook aan dat in de stukken staat dat het de bedoeling is dat het gebouw uiterlijk in 2026 gesloopt wordt, dit geeft ook aan dat de mensen dan zullen verhuizen