Uit de fractie

Donderdag 3 juni kwam de gemeenteraad weer bij elkaar. Een zeer volle agenda, met onder andere een inspreker, veel levendige discussies, diverse moties, zowel aangenomen als ingetrokken en aangehouden.

Eén van de onderwerpen was de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). In de REKS staan de plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie, de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van gebouwen én noodzakelijke klimaatmaatregelen om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. In maart is deze vastgesteld door de besturen in de regio Hart van Brabant en gisteren boog de gemeenteraad van Oisterwijk zich hierover. Met een aantal vragen en opmerkingen over met name de financiering, innovatie en de inwonerparticipatie, werd de REKS aangenomen. Jan had hier het volgende over op te merken:

“De REKS is het frame waaraan we de komende jaren ons duurzame beleid gaan toetsen. Om zo als collectief van gemeenten de Parijs-doelstellingen te kunnen behalen. Hier moet Oisterwijk ook veel voor gaan doen. Belangrijk is de snelheid waarmee we de duurzaamheidsagenda uitvoeren, maar nog belangrijker is dat we de inwoners goed meenemen in het beleid. Dat houdt in dat we de participatie zo optimaal mogelijk moeten laten plaatsvinden.

Optimaal is natuurlijk een zelf in te vullen begrip, maar wij bedoelen met optimaal dat iedereen gehoord is die gehoord wil worden. Want zoals we in de aflevering ‘Pointer’ van afgelopen maandag konden zien, worden hier door gemeenten nog veel fouten gemaakt. Laten we ervoor zorgen dat dit niet in Oisterwijk gebeurt.

We willen participatie, inwonerparticipatie. Dat houdt in dat we inwoners vroegtijdig betrekken bij de plannen zodat de op- en aanmerkingen kunnen worden meegenomen in de realisatie. Wat we niet willen is een Gemeente zegt; “Dit is het plan wat vind je ervan? “.
De REKS ziet er geweldig uit, een pluim voor de ambtenaren en de regio. We zijn er alleen nog niet, dit is het startschot. Laten we vliegend de finish overgaan.”

Beeld: D66 Oisterwijk

Een ander onderwerp waarover een levendige discussie ontstond, was het verzoek tot een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ ten behoeve van een nieuwe omgevingsvergunning voor een kalkoenhouderij in de Kampina. De ondernemer, de heer Melis, was aanwezig om zijn verzoek toe te lichten. De raad moest beoordelen of het verzoek voldoet aan de eisen van ruimtelijke ordening. Wellicht tot verrassing van sommigen wilde de D66-fractie hier niet mee instemmen. Sharon gaf aan waarom niet:

“Voor D66 is deze casus een dilemma. We zien hier een ondernemer die al jarenlang zijn bedrijf heeft in Oisterwijk. Investeert in maatregelen om de stikstofuitstoot vanuit zijn bedrijf te reduceren.
Het verzoek voldoet aan wettelijke eisen, dus er lijkt geen reden om hiermee niet in te stemmen.  We willen immers wel die betrouwbare overhengsdialoog. We vinden dat deze te eenzijdig heeft plaatsgevonden, een mooi voorbeeld van ‘creëer je eigen succes’.  Eén van de stakeholders, namelijk Natuurmonumenten, is niet betrokken bij de omgevingsdialoog. Het laat zich raden wat zij van voorliggend verzoek vinden. De conclusie dat vanuit de omgevingsdialoog is gebleken dat geen van de omwonenden bezwaren heeft tegen de plannen van initiatiefnemer, lijkt ons dus nogal voorbarig.

Het heeft zich echter wel voltrokken binnen de kaders van het huidige beleid en dus helemaal volgens de regels. Wij pleiten ervoor om de spelregels goed te bekijken en waar nodig aan te passen. Niet alleen naar de letter van de wet, maar zeker ook naar de geest van de wet. De Bedoeling van de wet.

D66 is erop tegen dat in dit natuurgebied intensieve agrarische industrie is gevestigd. Wij willen dat deze bedrijven op termijn uit het gebied verdwijnen. Dan voelt het een beetje gek om nu een verklaring van geen bedenkingen af te geven, terwijl die er wel zijn. Met de blik op de toekomst zal dit bedrijf geen bestaansrecht meer hebben. Valse hoop geven door nu in te stemmen, vinden wij óók geen teken van betrouwbaar bestuur.”

Dan was er ook nog de zonneweide aan de Oliviersweg. Het college heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een zonneweide. De ondernemer investeert om zijn bedrijf te verduurzamen en energieneutraal te laten worden. Wat D66 betreft een prima ontwikkeling, ook gezien de geringe omvang van dit zonneveld.