Aanpak stikstofproblemen voor natuurherstel Kampina

De natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden worden door het provinciaal bestuur tijdelijk aangehouden.

Uit de natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden hard achteruitgaat. Ook ‘onze’ Kampina is zichtbaar verslechterd.

Een diversiteit aan planten en bomen lijdt hieronder en is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze
ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor onze leefomgeving, milieu, gezondheid en klimaat. Dit werd heel duidelijk tijdens de wandeling die D66 Oisterwijk 4 maart jl. organiseerde onder leiding van boswachter Frans Kapteijns en Maarten Dewachter, bestuurslid van het waterschap namens Water Natuurlijk. De Kampina is te waardevol om verloren te laten gaan.

Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de natuur – en daarmee onze leefomgeving – op orde te brengen. Het gaat daarbij zowel om maatregelen in de gebieden zelf als direct eromheen. Actief natuurherstel is noodzakelijk om uit de impasse te komen. Dat kan de provincie niet alleen. Vanuit het Rijk is meer duidelijkheid nodig op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw.

Als gemeente kunnen we óók onze bijdrage leveren. Door terughoudend te zijn met vergunningverlening voor projecten waarvan we al weten dat de provincie voor het natuurdeel (daar gaat de provincie over) de vergunningverlening aanhoudt. Het vraagt alleen een beetje lef.

D66 vindt dat we voor deze projecten voorlopig dan ook geen vergunningen moeten verstrekken of als raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag brengen wij hierover een motie in stemming.

Sharon Kroon-Peters