Vrij door kansrijk onderwijs

Beeld: Laurens Bouvrie

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De regio Zuid-Limburg heeft een breed aanbod aan onderwijsmogelijkheden. Het is zaak om dit aanbod vast te houden en ontwikkeling te stimuleren door plannen van scholen of de universiteit voor verbetering te ondersteunen. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting. De uitvoering van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van onafhankelijke scholen en schoolbesturen. Het gemeentebestuur kan een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van het onderwijs door zich actief op te stellen. D66 vindt dat het gemeentebestuur dat ook moet doen door schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te ondersteunen als dat nodig en mogelijk is.

In onze visie dragen doorgaande pedagogische leerlijnen en korte afstand tussen jeugd- en gezinsinstanties en scholen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. D66 stimuleert daarom de verdere ontwikkeling van brede scholen naar ‘alles in 1 scholen’ of integrale kindcentra, ook toegankelijk voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking (inclusie). Hiermee wordt voor zowel ouders als kinderen een stuk rust gecreëerd. Doordat alles op één plek is geconcentreerd, hoeven ouders niet heen-en-weer te pendelen. D66 wil kinderen gelijke kansen bieden om zich op die manier optimaal te kunnen ontwikkelen. Samen met ouders en scholen dient bekeken te worden in hoeverre het mogelijk is om te zorgen voor een gezond (school)ontbijt en een verlengde schooldag met voldoende aanbod op gebied van sport en bewegen en cultuur. Op het gebied van buitenschoolse opvang (BSO) pleit D66 voor meer aandacht voor sport & bewegen en cultuur. Daarnaast dient onderzocht te worden in hoeverre de faciliteiten beter kunnen aansluiten bij de behoeften van werkende en/of alleenstaande ouders.

D66 is groot voorstander dat kinderopvang weer een overheidstaak wordt en daardoor voor iedereen toegankelijk. Het aantal kinderen beneden de 18 blijft afnemen. Dit heeft tot gevolg dat het sluiten van basisscholen en op termijn middelbare scholen onvermijdelijk is. Voor D66 staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en niet het aantal locaties. Er dient gekeken te worden naar de manier waarop de keuzemogelijkheden in het middelbaar onderwijs en de locatie van het middelbaar onderwijs aantrekkelijker gemaakt kan worden. Daarbij geldt voor ons dat ouders intensief in dit proces moeten worden meegenomen. D66 is voorstander van het realiseren van een tweejarige brugklas in het middelbaar onderwijs waardoor kinderen op een later moment een meer definitieve schoolkeuze dienen te maken.

Een probleem op het gebied van volwasseneneducatie is de laaggeletterdheid. Meer dan tien procent van de inwoners kan niet of moeilijk lezen en schrijven of heeft grote moeite met digitale voorzieningen. Er heerst nog altijd een taboe om deel te nemen aan cursussen op dit gebied. D66 is groot voorstander om de ondersteuning op dit gebied laagdrempeliger te realiseren bijvoorbeeld in buurt- of gemeenschapshuizen en het bieden van cursussen bij bedrijven. Verder is het belangrijk dat de gemeente in haar communicatie met inwoners dat doet op een manier die voor de inwoners begrijpelijker is dan nu het geval is.