Vrije kunst, cultuur en media

Beeld: Laurens Bouvrie

De afgelopen jaren waren zwaar voor de culturele sector, ook vanwege Corona. De schade die hiermee is aangebracht wil D66 gericht herstellen. Daarbij dient er ook gekeken te worden naar het combineren van verschillende financieringsbronnen zoals Europese middelen, rijks- en provinciale gelden en financiering door private partijen.

Onderlinge culturele samenwerking dient meer gestimuleerd te worden. Samenwerking maakt meer mogelijk; denk daarbij aan groepsaankopen, het delen van kennis en kunde, crowdfunding, maar ook meer samen programmeren. Daarom willen we het coöperatief denken binnen de Maastrichtse culturele sector meer stimuleren. Betere afstemming binnen de gemeentelijk organisaties, waarbij de gemeentelijke organisaties gaan kijken naar datgene wat wél kan, in plaats van mededelingen doen over waarom het niet kan. Actief meedenken binnen het gemeentelijke apparaat stimuleren en meer samen met het culturele veld aan de slag.

De Muziekgieterij ging voortvarend van start, maar kwam in financieel zwaar weer door Corona. D66 wil een garantie voor de Muziekgieterij als verbinder in de popcultuur (middelgroot poppodium voor zowel amateurbands als de meer gevestigde bands, opnamestudio en repetitieruimtes) zodat de Muziekgieterij meer zekerheid krijgt om zich te ontwikkelen. Wij hebben daar het volste vertrouwen in en blijven met de Muziekgieterij werken aan een versterking van de popcultuur.

D66 is blij dat er een Middenzaal komt in het Theater aan het Vrijthof. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om meer plek te geven aan kleinere producties en ook meer plek te bieden aan lokale amateurgezelschappen. Voor het Theater zelf is het van belang dat het verzelfstandigd kan worden om daarmee bedrijfsmatiger en slagvaardiger te opereren. Wat D66 betreft gaat dat stapsgewijs: eerst interne verzelfstandiging binnen de gemeentelijke organisatie. En dan na een paar jaar volledig zelfstandig met een subsidierelatie met de gemeente Maastricht.

De Nederlandse Dansdagen, Musica Sacra, Bruis, toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Philharmonie Zuid, het Bonnefantenmuseum, het Natuurhistorisch Museum, muziekkorpsen en talrijke carnavals- & toneelverenigingen, vormen samen de culturele basis van Maastricht. De gemeente Maastricht dient de ontwikkelingen op het gebied van de amateurkunsten te ondersteunen en de samenwerking tussen amateurkunst en professionele kunst te stimuleren. Maastricht biedt ook veel hoogwaardige opleidingen voor kunstenaars en artiesten: de Toneelacademie, de Jan van Eyck Academie en het Conservatorium. Het aanbod aan kunst en cultuur is een belangrijke factor die mede bepaalt of mensen in Maastricht willen (blijven) wonen. Kunst en cultuur zijn een bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland. We willen cultuur de ruimte geven. Met een overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en theatermakers de mogelijkheid krijgen tot ondernemen

D66 is groot voorstander van een lokale omroep. RTV Maastricht vervult een belangrijke plek op het gebied van de lokale nieuwsvoorziening met een gevarieerd aanbod van professionals en vrijwilligers. D66 vindt dat de gemeente niet moet organiseren, maar ondersteunen. Een gemeente die kan ondersteunen in plaats van organiseren is goedkoper en houdt bovendien meer rekening met de wensen, mogelijkheden en expertise van inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook zal de gemeente hierdoor minder verantwoordelijkheden dragen en blijven inwoners en bedrijven actief betrokken bij de stad.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.