Een groene en gezonde stad

Beeld: D66Iedere inwoner maakt dagelijks veel keuzes, keuzes die vaak ook gevolgen voor het milieu hebben. D66 is als liberale partij van
mening dat inwoners vrij zijn om die keuzes zelf te maken. Dat betekent echter niet dat de overheid daar geen rol in heeft. D66 is
van mening dat het een taak is van de overheid, en dus ook van de gemeente, om inwoners te informeren en vervolgens bewust te maken van hun keuzes. D66 vindt dat de overheid milieuvriendelijke keuzes moet ondersteunen. De overheid moet bijvoorbeeld mensen belonen die in de duurzaamheid van hun huis investeren.

D66 is groot voorstander van het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De komende jaren moet de gemeente meer doen om te voldoen aan de klimaateisen zoals die in Parijs zijn afgesproken. Initiatieven zoals de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC) die het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert, juicht D66 toe.

D66 is groot voorstander van het inzetten van energiecoaches. Die geven advies op maat aan huiseigenaren over hoe ze energie kunnen besparen. D66 heeft er mede voor gezorgd dat deze energiecoaches ook ingezet worden voor huurders. We stimuleren diverse vormen van ecologisch landschapsbeheer en kijken daarmee naar oplossingen voor stikstof, waterkracht, waterbeheer en
biodiversiteit. We transformeren met de middelen uit Europa de klimaatopgave van Maastricht tot een bloeiende sector op het
gebied van transities op Euregionaal niveau.

D66 is altijd voorstander geweest van een milieuzone. Vervuilende auto’s worden dan geweerd uit het centrum. Door problemen met het verkrijgen van kentekengegevens van Belgische en Duitse bezoekers aan de stad is de milieuzone een aantal jaar geleden ‘on hold’ gezet. D66 betreurt dat. Gezien het feit dat over een tiental jaar het aantal elektrische auto’s enorm zal zijn toegenomen, wordt het effect van een milieuzone wel steeds kleiner naarmate de tijd tot invoering langer wordt. Een goede afweging maken tussen kosten en baten blijft D66 dus zeker doen. Als de milieuzone er onverhoopt niet mocht komen, dan dienen de reeds gereserveerde middelen ingezet te worden voor het autoluwer maken van de binnenstad.Er worden verschillende scenario’s onderzocht rond de toekomst van Maastricht Aachen Airport waaraan de gemeente Maastricht momenteel jaarlijks 100.000 euro bijdraagt. D66 Maastricht juicht het toe dat er nu ook een sluitingsscenario ter beoordeling ligt dat veruit de meest positieve impact heeft op gezondheid, leefbaarheid, milieu en de sector toerisme en bovendien financiële ruimte biedt voor alternatieve duurzame plannen. Een goede en eerlijke afweging tussen de verschillende scenario’s voor de toekomst van de luchthaven, waar de Provinciale Staten uiteindelijk een besluit over zullen gaan nemen, dient de toekomst van de luchthaven te bepalen.

Bij afvalverwerking is ons devies: de vervuiler betaalt. Dat betekent dat besparingen op afvalverwerking beloond moet worden. Minder kosten betekent dat inwoners dat in hun eigen beurs moeten kunnen terugvinden. Op het gebied van afvalscheiding, hoort Maastricht bij de koplopers. Die trend moeten we doorzetten. Daarnaast pleit D66 voor een intensievere samenwerking op regionaal niveau van afvalinzameling en verwerking.

D66 wil dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen in Maastricht. Daarnaast vindt D66 het een goede zaak als de gemeente het gebruik van leenfietsen stimuleert onder meer door voldoende stallingsmogelijkheden hiervoor te creëren. D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen voor een groen warmtenet. De industrie kan zijn restwarmte aan dit warmtenet leveren en een groen warmtenet kan ook de energie afnemen van een biomassacentrale waarin ons groenafval en mogelijk ook rioolwaterzuiveringsslib wordt verwerkt. Zo maken we gebruik van de energie die al in de gemeente is en worden we minder afhankelijk van duur aardgas en vervuilende steenkool.

D66 staat achter de ambitieuze lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Dat betekent dat we over twintig jaar geen fossiel aardgas meer gebruiken om onze woningen te verwarmen. Iedere keer als een straat wordt opgebroken, moeten we nadenken of dit het moment is om onder die straat het energienetwerk voor de toekomst aan te leggen. Het zou goed zijn als mensen tegels uit hun tuin zouden halen ten gunste van groen. Dat voorkomt de toenemende hitte in de stad en het voorkomt ook overlast van snel afstromend regenwater.