Vrij door een betaalbaar huis

Beeld: Laurens Bouvrie

D66 vindt dat er komende jaren meer aandacht moet zijn voor betaalbare woningbouw en sociale huurwoningen. Dat geldt met name voor jongeren, studenten, starters op de woningmarkt en expats. D66 hoopt dat het plan voor betaalbare woningbouw in Limmel gerealiseerd kan worden. Door meer aandacht te besteden aan seniorenhuisvesting is het ook mogelijk dat senioren gemakkelijker kunnen verhuizen van een grotere woning naar een woning die levensloopbestendig is. Op die manier kunnen ze ook langer zelfstandig blijven wonen.

D66 vindt dat de gemeente gerichte aandacht dient te geven aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Met deze ontwikkel- en bouwmethode kan de gemeente het palet aan woonvormen vergroten en inspelen op de maatschappelijke tendens tot vraaggericht bouwen. Bij CPO nemen toekomstige bewoners het initiatief en realiseren hun toekomstige woning onder eigen regie. Omdat niet-commercieel wordt ontwikkeld, biedt deze methode ruimte voor bouwkundige innovatie en maakt het de woningmarkt ook toegankelijk voor minder draag krachtige groepen. De CPO-praktijk leert dat deze inwoner gestuurde projecten bijdragen aan de sociale cohesie, en daarmee aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten en wijken.

Voor D66 Maastricht staan kwaliteit en leefbaarheid voorop bij het splitsen van panden. Nieuwe woningen dienen een bepaalde basiskwaliteit hebben. Denk aan een minimaal aantal vierkante meters, parkeerplaats voor fiets en auto, berging en een bepaalde buitenruimte. Mede hierdoor wordt de leefbaarheid van de buurt gegarandeerd. Daarnaast wordt de druk op de bestaande parkeerplaatsen voorkomen.

Met betrekking tot nieuwbouw gelden voor D66 drie uitgangspunten. Ten eerste houdt D66 vast aan ‘inbreiding’. Nieuwe woningen
worden alleen nog maar gebouwd binnen de huidige bebouwde kom. Ten tweede moet nieuwbouw toekomstbestendig zijn. Dit houdt in dat er duurzaam en met het oog op de levensloop wordt gebouwd. Ten derde, een goede toegang tot het openbaar
vervoer.

D66 wil het duurzaam bouwen stimuleren. Ook de gemeente zelf moet standaard duurzaam inkopen. Door producenten,
wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar te brengen kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Waar mogelijk dient
sloopmateriaal hergebruikt te worden bij nieuwbouw