Solide financiën

Goed bestuur betekent goed omgaan met de financiën. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen, maar dat betekent niet dat de rekening hiervoor zomaar bij de volgende generaties wordt neergelegd. Onze financiën moeten op orde blijven. Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid met voldoende waarborgen om risico’s op te kunnen vangen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, zoals de taken in het sociaal domein, de uitvoering van de wet inburgering en van de omgevingswet. Dit is gepaard gegaan met een korting op de daarvoor beschikbare budgetten, met als gevolg dat de ruimte om te blijven investeren in de stad krapper is geworden. De langdurige onzekerheid over een nieuwe verdeelsleutel van het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor een gemeente, helpt daar niet bij. D66 wil dat de gemeente een scherp begrotingsbeleid voert om te voorkomen dat investeringen in de stad stil komen te liggen en toekomstige generaties opgescheept worden met klimaat- en leefbaarheidsvraagstukken. Uiteraard blijven we daarbij binnen de begrotingskaders die ons worden opgelegd door de provincie.

D66 wil geen verhoging van de gemeentelijke lasten, behalve een inflatiecorrectie. D66 vindt dat nieuwe initiatieven, ook die in het kader van verduurzaming, betaald moeten worden uit de bestaande lasten.

Boetes zijn geen planbare inkomstenbron voor de gemeente, inkomsten van sancties mogen daarom niet meegenomen worden in budgettering maar zijn altijd incidentele meevallers.