Open & transparant bestuur

D66 vindt het belangrijk dat er een open en transparante cultuur is binnen de gemeente. Leidenaren moeten kunnen zien waar de gemeente mee bezig is. Binnen de gemeenteraad moet er ruimte zijn voor discussie en debat, zonder dichtgetimmerde coalitieakkoorden. D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale media om de politiek en het bestuur te volgen en daarover onafhankelijk verslag te doen.

  • Leiden heeft een open bestuurscultuur en een constructieve samenwerking binnen het college en tussen oppositie en coalitie. Voor D66 blijft dat de komende jaren het uitgangspunt. Dat betekent dat wij een kort coalitieakkoord op hoofdlijnen willen, met voldoende ruimte voor coalitie- en oppositiepartijen om samen te werken. D66 wil dat alle raadsfracties hun controlerende taak goed kunnen uitvoeren. Daarom wil D66 dat alle fracties voldoende inhoudelijke ondersteuning krijgen.
  • D66 wil de financiering voor het Leidse Mediafonds verlengen voor de komende raadsperiode, en deze bij voorkeur structureel maken. Journalistiek stopt niet bij de gemeentegrenzen, dus daarom nodigen we buurgemeenten uit om zich bij het fonds aan te sluiten. Dit kan ook zorgen voor meer regionale samenwerking tussen media. Ook willen we dat coaching in hoogwaardige onderzoeksjournalistiek, en talentontwikkeling in combinatie met lokale onderwijsinstellingen, een structureel karakter in het fonds krijgen.
  • D66 wil dat zoveel mogelijk informatie over lopende projecten van de gemeente actief openbaar wordt gemaakt, zolang hiermee de privacy betrokkenen niet wordt geschonden.
  • Als iets met publiek geld gemaakt is, moet het ook open zijn. Data en software van de gemeente zijn in de basis open, inzichtelijk en gedeeld. De gemeente en haar leveranciers zijn ook transparant over de toepassingen van algoritmes en sensoren. We gaan daarin verder dan de privacywetgeving voorschrijft. Voor algoritmes moet altijd een optie voorhanden zijn waarbij een mens kan ingrijpen: algoritmes zullen nooit de besluitvorming bepalen.
  • We willen voorkomen dat hackers de gegevens van inwoners stelen of de gemeente stilleggen. De gemeente moet daarom de digitale veiligheid verbeteren, voordat het bijvoorbeeld systemen aan elkaar koppelt of nieuwe systemen in gebruik neemt. We willen experimenten met persoonlijke datakluizen, zodat bijvoorbeeld het huren van een deelfiets er nooit toe kan leiden dat je je data kwijtraakt aan onbekende spelers. Leidenaren moeten ook trackingvrij online contact kunnen hebben met de gemeente. Wij willen daarnaast dat de gemeente met een laagdrempelig alternatief komt voor het gebruik van WhatsApp voor communicatie, omdat WhatsApp metadata doorspeelt aan Facebook.
  • D66 wil een algemeen verbod op het inzetten van gezichtsherkenning in de publieke ruimte zolang er geen wettelijk kader is. De gemeente zelf neemt daarin het voortouw, door geen gezichtsherkenning in te zetten voor haar publieke taken, waaronder toezicht en handhaving.
  • D66 pleit voor een tweejaarlijkse toets op correct, veilig en transparant gebruik van de digitale technieken. Het moet binnen de gemeente ook mogelijk zijn om op verantwoorde wijze veiligheidslekken te melden. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden hoe deze veiligheidslekken vervolgens opgelost worden.