Met elkaar

Samen maken we de stad. Inwoners, gemeenteraad en college gaan gezamenlijk de uitdagingen aan die de toekomst brengt. Dit is wat de Leidse democratie zo gezond maakt. Inwoners en bestuur denken soms anders over die uitdagingen, waardoor het kan gaan wringen. Juist om deze reden vindt D66 participatie van groot belang. Zo maken we niet alleen samen de stad, maar dagen we elkaar ook uit om dit op de beste manier te doen. Democratie betekent compromissen sluiten en besluiten durven nemen. D66 staat voor al deze aspecten van democratie.

  • D66 herhaalt haar klassieke standpunt: de referendumverordening blijft bestaan. De mogelijkheid om een gemeentelijk referendum te organiseren staat voor D66 als een huis. D66 wil ook een stap verder: er moet een experiment komen waarbij Leidenaren amendementen kunnen indienen op door de gemeenteraad vast te stellen plannen. Zo’n experiment zou kunnen lopen langs ongeveer dezelfde regels als de referendumverordening.
  • Participatie is belangrijk bij nieuwe projecten. D66 vindt dat participatietrajecten moeten gaan om het belang van de stad. College, raad en inwoners betrekken elkaar bij plannen. Vanuit de gemeente moet in elk participatietraject vooraf altijd duidelijk zijn welke ruimte er is voor verandering en welk doel participatie kan hebben. Bij participatietrajecten is er aandacht voor groepen die traditioneel minder betrokken zijn bij participatietrajecten, zoals jongeren, gezinnen en laaggeletterden.
  • D66 wil experimenteren met een burgerforum. Leiden staat voor grote en urgente uitdagingen, zoals de enorme woningopgave en de klimaattransitie. Vaak helpt het om bij zulke zaken buiten de gebaande paden naar oplossingen te zoeken. Een burgerforum kan hier uitkomst bieden. D66 vindt het belangrijk dat leden van zo’n forum willekeurig worden geselecteerd. Om de drempel tot deelname te minimaliseren moeten de deelnemers een vergoeding krijgen.
  • D66 wil de online participatietool DoeMee voortzetten en uitbreiden. Met DoeMee krijgt de inwoner regie en is het makkelijker om input en feedback te geven op gemeenteplannen. Zo worden meer mensen betrokken dan bij de oude manieren van participatie, zoals jongeren en gezinnen. DoeMee kan uitgebreid worden met het OpenStad platform.
  • Leidenaren die ideeën hebben om taken van de gemeente beter of effectiever uit te voeren, zoals het onderhoud van het park om de hoek, worden uitgenodigd om samen met de gemeente dit aan te pakken (het ‘right to challenge’).
  • Kinderen moeten al jong betrokken worden bij onze democratie. Zij hebben immers het langst baat bij de beslissingen die we maken. Zo leren we zo ook omgaan met democratie. Kinderen moeten laagdrempelig ideeën kunnen aandragen, bijvoorbeeld om hun straat of buurt leuker te maken om buiten te spelen of sporten. We willen Jeugddebatdagen over maatschappelijke thema’s organiseren, begeleid door gemeenteraadsleden.
  • D66 wil experimenteren met burgerwetenschap, waarbij enthousiaste inwoners data over hun buurt verzamelen die gebruikt kan worden voor het maken van beleid.
  • Het is essentieel dat de gemeente weet hoe haar beleid uitpakt. Daarom wordt gestart met het vooraf onderzoeken hoe beleid uitpakt voor bepaalde groepen in de stad, zoals meiden en vrouwen. Denk aan niet zomaar nieuwe speelplekken bedenken of beleid voor kansarmen, maar eerst onderzoeken wie hier gebruik van gaan maken of wie hiervan gaan profiteren. De gemeente werkt voortaan met een gelijke kansen-toets.