Goed bestuur

De afgelopen twaalf jaar heeft D66 gebouwd aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de stad. Leiden kent een open bestuurscultuur en een constructieve samenwerking binnen het college en tussen oppositie en coalitie. D66 is hier trots op. Een goede bestuurscultuur verdient blijvende aandacht. Daarom wil D66 blijven inzetten op transparantie, participatie en samenwerking.

Met elkaar Samen maken we de stad. Inwoners, gemeenteraad en college gaan gezamenlijk de uitdagingen aan die de toekomst brengt. Dit is wat de Leidse democratie zo gezond maakt. Inwoners en bestuur denken soms anders over die uitdagingen, waardoor het kan gaan wringen. Juist om deze reden vindt D66 participatie van groot belang. Zo maken we niet alleen samen de stad, maar dagen we elkaar ook uit om dit op de beste manier te doen. Democratie betekent compromissen sluiten en besluiten durven nemen. D66 staat voor al deze aspecten van democratie.
Open & transparant D66 vindt het belangrijk dat er een open en transparante cultuur is binnen de gemeente. Leidenaren moeten kunnen zien waar de gemeente mee bezig is. Binnen de gemeenteraad moet er ruimte zijn voor discussie en debat, zonder dichtgetimmerde coalitieakkoorden. D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale media om de politiek en het bestuur te volgen en daarover onafhankelijk verslag te doen.
Toegankelijk & betrouwbaar D66 wil dat de gemeente toegankelijk is. In haar dienstverlening moet de gemeente uitgaan van vertrouwen in de Leidenaar. We willen dat er verder wordt geïnvesteerd in goede en toegankelijke dienstverlening, waarbij er veilig en verantwoord met nieuwe technologie wordt omgegaan. Digitalisering mag niet betekenen dat persoonlijk contact met de gemeente verdwijnt.
Solide financiën Goed bestuur betekent goed omgaan met de financiën. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen, maar dat betekent niet dat de rekening hiervoor zomaar bij de volgende generaties wordt neergelegd. Onze financiën moeten op orde blijven. Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid met voldoende waarborgen om risico’s op te kunnen vangen.
Regionale samenwerking D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking. Het bestuur moet efficiënt en effectief zijn, en aansluiten bij haar inwoners.