Overlast Klapwijkse Pier

In de commissie Ruimte van dinsdag 12 april 2022 heeft D66 samen met WijLL als bespreekpunt de aanpak geluidsoverlast Klapwijkseweg geagendeerd.

Doel van dit bespreekpunt is om met de commissieleden te bespreken of zij net als D66 en WijLL een plan van het college wensen om de geluidsoverlast aan te pakken. Raadslid Michiel Muis: “Wij willen dat het college een plan maakt  in samenspraak met bewoners en een geschikte expert. Op basis waarvan passende maatregelen uitgevoerd kunnen worden.” D66 en WijLL willen dat er nagedacht wordt over passende geluid reducerende oplossingsrichtingen, die een samenhangend pakket van maatregelen kunnen vormen in aanvulling op het toekomstig geplande groot onderhoud van de Klapwijkseweg.

Reden om dit onderwerp op de agenda te plaatsen is dat bewoners aan de Klapwijkseweg (N472) in Berkel en Rodenrijs sinds 2015 aandacht vragen voor de geluidshinder door de weg. Hinder die door meer dan 300 huishoudens wordt ervaren, blijkt uit de ingediende petitie. Dergelijke geluidshinder kan tot gezondheidsproblemen leiden. Gezondheidsproblemen variërend van verstoring van slaap, beschadiging van het gehoor tot en met hart- en vaatziekten (bron: Overheid.nl). Ondanks dat door de gemeente een ‘slechte geluidskwaliteit’ is vastgesteld, heeft het college aan de bewoners laten weten niet verplicht te zijn om maatregelen te nemen. Na geluidsmetingen en na 1,5 jaar wachten op een reactie van de wethouder op een aangeboden petitie, richten de bewoners zich nu tot de raad.

D66 heeft over dit onderwerp in januari 2022 technische vragen gesteld en WIJ Lansingerland heeft op 3 februari 2022 schriftelijke vragen (U22.00687) gesteld die door het college op 10 maart 2022 zijn beantwoord. Wethouder Fortuyn heeft aan de commissie voorgesteld een motie in te dienen om het college op te roepen een opdracht te geven aan een bureau om een beeld te krijgen wat er wel of niet mogelijk is qua oplossingen. Ook werd aangegeven dat het hoogheemraadschap Delfland betrokken moet worden wanneer de commissie het proces wil versnellen. D66 heeft het voorstel van de wethouder omarmd en aangevuld dat op basis van dit externe advies  in overleg met bewoners een voorstel wordt gemaakt en in kaart wordt gebracht wat verschillende maatregelen kosten. Met daarbij twee opties. Het groot onderhoud naar voren halen of bewoners beter betrekken bij het proces richting groot onderhoud in 2024. Vanuit verschillende fracties is aangegeven een eventuele motie in die richting samen in te willen dienen met D66 en WijLL. De motie zal worden ingediend in de raadsvergadering van 12 mei a.s.