Algemene Beschouwingen 2022-2023: Samen bouwen aan een groener en socialer Katwijk.

Brede-School-Duyfrak

Beeld: H. Mooiman

Afgelopen donderdag vond hét politieke moment van het jaar plaats, namelijk de Algemene Beschouwingen. De gemeenteraad ging met elkaar in debat over de manier waarop de gelden voor 2023 verdeeld moeten worden.

D66 Katwijk is al 8 jaar actief betrokken binnen de Katwijkse politiek. In 8 jaar tijd hebben wij ons hard gemaakt om inwoners op een volwaardige manier mee te laten doen met beleid. De menselijke maat en vertrouwen in de mens en in de gemeente zijn voor onze fractie dan ook belangrijke uitgangspunten. Op deze dag mag er ook stilgestaan worden bij alle doelen die we vastgesteld hebben voor de aanpak van klimaatverandering. Hoewel deze doelen netjes op papier staan, ziet onze fractie keer op keer dat het mis gaat bij de uitvoering hiervan. Ondertussen tikt de tijd door en zijn wij dan ook verplicht om onze afspraken na te komen, die ook in het klimaatakkoord staan. Er valt dus nog een wereld te winnen op het gebied van het vergroenen van onze prachtige gemeente.
 
D66 Katwijk wil samen bouwen aan een groener en socialer Katwijk. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd, komen we vandaag met een aantal voorstellen om deze ambities te realiseren. 

Een groenere leefomgeving

We ontkomen niet aan de discussie dat Katwijk flink versteend is. Alleen al in dit jaar hebben wij gezien welke impact klimaatverandering op onze gemeente heeft. Door weinig beplanting van nieuwe bomen gaan we deze hittestress onvoldoende bestrijden. Mede daarom komt D66 Katwijk met een motie om de 3-30-300-regel onder de aandacht te brengen en te onderzoeken, zodat we eindelijk beter resultaat kunnen boeken in het planten van nieuwe bomen en het aanleggen van groen. Dit heeft zelfs financiële voordelen. Als het gaat om bijvoorbeeld de aanplanting van gevelgroen kan de gemeente actiever inwoners stimuleren en daarmee de ruimte geven om hiermee zelfstandig aan de slag te gaan. 
 
Een groenere leefomgeving betekent ook dat dit college nu écht werk moet maken van de energietransitie. Al 8 jaar lang roept onze fractie om zonnepanelen op parkeerterreinen te plaatsen. Dit jaar werd bekend dat het herhaaldelijk gedram van onze fractie ertoe heeft geleid dat hier eindelijk werk van wordt gemaakt. Anderzijds is het ook belangrijk om alle soorten gebouwen, zoals monumenten, mee te nemen in de energietransitie. Ook hierin heeft Katwijk een belangrijke uitdaging. 
 
In het kader van de energietransitie was onze fractie ook 8 jaar lang voorstander van het gasloos maken van onze woonwijken. Tot op heden is dit nog steeds een hoofdpijndossier, waarbij wij als D66 Katwijk willen aangeven dat we uiterst voorzichtig moeten zijn als we keuzes maken over het van het gas afhalen van woonwijken. Wij zijn hier zeker voorstander van, maar wij willen wel hierin voorkomen dat de rekening bij de inwoners wordt weggelegd. 

Het socialer omgaan met onze inwoners

In 8 jaar tijd heeft D66 Katwijk niet alleen het groene, maar ook het sociale aanbod gemist. Het naast onze inwoners staan vraagt niet alleen durf en lef, maar ook meer empathie. Woorden die, zeker gezien de hoge energieprijzen, omgezet mogen worden in daden. Dat Katwijkse studenten binnenkort aanspraak kunnen maken op de energietoeslag kunnen wij dan ook uiteraard ondersteunen. Daarentegen vinden wij het uitermate belangrijk dat studenten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheid van ondersteuning en op welke wijze zij daar succesvol beroep op kunnen doen. Daarom heeft D66 Katwijk ook hiervoor een motie opgesteld.
 
Het zijn niet alleen de energieprijzen die als probleem worden ervaren. Mensen in de bijstand kunnen er tegenop zien om samen onder één dak te wonen als dat ertoe leidt dat één van de twee gekort wordt op hun bijstandsuitkering. De liefde mag, wat onze fractie betreft, niet aan dit soort voorwaarden gebonden zijn. Zeker in deze tijd, wanneer dat iedereen gebukt is onder hoge energieprijzen en inflatie, het meer dan urgent is om dit mogelijk te maken. Ook hiervoor dient D66 Katwijk een motie in. 
 
Met het coalitieakkoord en de insteek van de begroting wordt het duidelijk dat het college haar neuzen gericht heeft op de aanpak van energiearmoede. Ondertussen betekenen de stijgende kosten ook dat andere vormen van armoede steeds meer optreden, zoals menstruatiearmoede. Ook in Katwijk heb ik meisjes en vrouwen gesproken die noodgedwongen toiletpapier moeten pakken, omdat menstruatieproducten door de inflatie nog duurder zijn geworden dan het al was. Hoewel onze fractie haar zorgen blijft uiten over menstruatiearmoede, zijn wij tevreden over de aanpak die, dankzij D66 Katwijk, op dit moment gehanteerd wordt vanuit de armoede-agenda. 
 
De crisis waarin we ons nu verkeren leent zich niet voor de aangekondigde OZB-stijging vanuit het college. De afgelopen jaren heeft D66 Katwijk altijd benadrukt om realistisch te begroten. In die periode hadden we dan ook geen last van hoge inflatie en hoge energieprijzen. De periode waarin we ons nu bevinden is een hele andere situatie. Dat vraagt om verstandige besluiten zodat onze inwoners niet nog verder achteruitgaan in hun portemonnee, omdat zij hogere OZB-lasten niet meer kunnen dragen. Het opgestelde amendement vanuit de oppositie geeft duidelijk aan dat de rek eruit is bij onze inwoners. Als het college toch besluit de OZB te verhogen, dan kan het zomaar zijn dat inwoners verder achteruitgaan en daardoor meer inwoners de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. D66 Katwijk wil voorkomen dat we inwoners gaan opzadelen met extra financiële problemen. Daarom steunen wij deze realistische oproep. 
 
Socialer omgaan met onze inwoners betekent óók dat wij de veiligheid in onze wijken moeten verbeteren. Katwijk heeft, zoals dit college het in haar coalitieakkoord stelt, te maken met grote stedenproblematieken. Met name op het gebied van drugsgebruik moeten we meer inzetten op preventie en voorlichting, om te voorkomen dat jongeren kiezen voor het snelle geld verdienen. Jongeren moeten inzien dat als zij kiezen voor het snelle geld, dat zij ook investeren in het wereldje achter hardnekkige ondermijning. Een week tegen ondermijning, zoals dat succesvol in Den Haag recentelijk is georganiseerd, kan ook in Katwijk georganiseerd worden. Kan het college, via de burgemeester, het gesprek aangaan met scholen, Platform Kocon en de politie om de week tegen ondermijning ook naar Katwijk te halen? 

Een socialer sport-en onderwijsbeleid

Katwijk heeft op het gebied van sport een bijzondere sportcultuur. Wij kennen een uitzonderlijk hoog aantal sportliefhebbers: van amateur tot profsport. Landelijke talenten komen voort uit de talrijke verenigingen die wij rijk zijn. D66 Katwijk is hier trots op, maar dat moeten wij wel blijven faciliteren.
 
Desondanks heeft de fractie de afgelopen tijd, door middel van meerdere opiniestukken en brieven, aandacht gevraagd voor KV Madjoe die door een huisvestingsprobleem ten einde raad was. Door het hoge aantal sportliefhebbers in onze gemeente, kan dit probleem bij meerdere verenigingen ontstaan. Het college is meerdere onderzoeken gestart over de binnen-en buitensportaccommodaties binnen onze gemeente. De vraag die nu overeind blijft staan is: wanneer én wat gaat het college doen zodra deze onderzoeken zijn afgerond om perspectief te bieden aan deze verenigingen? D66 Katwijk wil dan ook nog volgend jaar kant en klare oplossingen aanhoren zodat verenigingen weten waar zij aan toe zijn. 
 
Als laatste punt mag niet ontbreken dat wij als onderwijspartij ook zorgen hebben over onderwijshuisvesting. De afgelopen jaren heeft D66 Katwijk zich hard gemaakt voor de Brede School in ‘t Duyfrak, en met succes is uit onze eerder aangenomen motie de uitbreiding gerealiseerd. Dat laat onverlet dat ook andere scholen aan de beurt zijn voor toekomstige oplossingen. Het is dan ook noodzakelijk dat we ons maximaal moeten inspannen om de verduurzamingsnormen te halen en duidelijkheid te scheppen bij scholen. Ook als het gaat om scholen die te maken hebben met krapte door een sterke groei in het aantal kinderen. D66 Katwijk zal dan ook het college blijvend herinneren aan de noodzaak voor toekomstperspectief voor onze scholen. 
 
Met de voorstellen die D66 Katwijk vandaag doet, hopen wij dat Katwijk groener en socialer wordt. Daar hebben onze inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers recht op.